Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 337, 120. löggjafarþing 137. mál: bifreiðagjald (upphæð gjalds og ákvörðun þess).
Lög nr. 138 18. desember 1995.

Lög um breyting á lögum nr. 39/1988, um bifreiðagjald, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
  1. Í stað fjárhæðarinnar „5,62 kr.“ kemur: 5,86 kr.
  2. Í stað fjárhæðarinnar „3,65 kr.“ kemur: 3,80 kr.
  3. Í stað fjárhæðarinnar „2.870 kr.“ kemur: 2.993 kr.
  4. Í stað fjárhæðarinnar „18.136 kr.“ kemur: 18.915 kr.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. laganna:
  1. Orðin „en eindagi er síðasti dagur næsta mánaðar eftir gjalddaga“ í 1. málsl. 1. mgr. falla brott.
  2. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður er verður 2. málsl. og orðast svo: Eindagar bifreiðagjalds eru 15. febrúar og 15. ágúst ár hvert.
  3. Í stað fjárhæðarinnar „500 kr.“ í 2. mgr. kemur: 523 kr.

3. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:
  1. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður er verður 2. málsl. og orðast svo: Eiganda eða umráðamanni bifreiðar er þó ekki skylt að færa sönnur á að hafa greitt gjaldfallið bifreiðagjald fyrr en eftir eindaga.
  2. 2. mgr. orðast svo:
  3.      Óheimilt er að skrá eigendaskipti að bifreið nema gjaldfallið bifreiðagjald hafi áður verið greitt.

4. gr.

     5. gr. laganna fellur brott.

5. gr.

     Í stað orðanna „Bifreiðaeftirliti ríkisins“ í 7. gr. laganna kemur: skoðunarstöðvum.

6. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 12. desember 1995.