Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1390, 127. löggjafarþing 583. mál: tollalög (sektir, barnabílstólar).
Lög nr. 66 2. maí 2002.

Lög um breytingu á tollalögum, nr. 55/1987, með síðari breytingum.


1. gr.

     Við 1. mgr. 28. gr. laganna bætast þrír nýir töluliðir, svohljóðandi:
  1. Grundartangi.
  2. Skagaströnd.
  3. Vopnafjörður.


2. gr.

     Í stað fjárhæðarinnar „75.000 kr.“ í 2. mgr. 139. gr. laganna kemur: 300.000 kr.

3. gr.

     A-tollur tollskrárnúmersins 9401.2002 í viðauka I við lögin verður 0%.

4. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 3. gr. tekur til allra vara sem eru ótollafgreiddar við gildistöku laganna.

Samþykkt á Alþingi 26. apríl 2002.