Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 763, 128. löggjafarþing 337. mál: úrvinnslugjald.
Lög nr. 162 20. desember 2002.

Lög um úrvinnslugjald.


I. KAFLI
Markmið og skilgreiningar.

1. gr.

Markmið.
     Markmið laga þessara er að skapa hagræn skilyrði fyrir endurnotkun og endurnýtingu úrgangs í þeim tilgangi að draga úr magni úrgangs sem fer til endanlegrar förgunar og tryggja viðeigandi förgun spilliefna.

2. gr.

Skilgreiningar.
     Í lögum þessum er merking orða og orðasambanda sem hér segir:
 1. Endurnotkun: endurtekin notkun úrgangs í óbreyttri mynd.
 2. Endurnýting: hvers konar nýting úrgangs, önnur en endurnotkun, þ.m.t. endurvinnsla og orkuvinnsla.
 3. Endurnýtingarstöð: staður og aðstaða þar sem endurnýting úrgangs fer fram.
 4. Förgun úrgangs: aðgerð eða ferli þegar úrgangi er umbreytt og/eða komið fyrir varanlega, svo sem urðun og sorpbrennsla.
 5. Móttökustöð: staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi til geymslu til lengri eða skemmri tíma, til umhleðslu, flokkunar eða annarrar meðhöndlunar. Þaðan fer úrgangurinn til förgunar, endurnýtingar, endurnotkunar eða honum er fargað á staðnum. Undir móttökustöð falla flokkunarmiðstöðvar og förgunarstaðir.
 6. Söfnunarstöð (gámastöð): staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi frá almenningi og/eða smærri fyrirtækjum. Þaðan fer hann til endurnotkunar og endurnýtingar eða er fluttur til móttökustöðva.
 7. Úrgangur: hvers kyns efni eða hlutir sem einstaklingar eða lögaðilar ákveða að losa sig við eða er gert að losa sig við á tiltekinn hátt og falla undir lög þessi.
 8. Úrvinnsla úrgangs: söfnun, geymsla, böggun, flokkun, flutningur, endurnotkun, endurnýting, pökkun og förgun úrgangs.


II. KAFLI
Úrvinnslugjald og ráðstöfun þess.

3. gr.

Almennt um gjaldtöku.
     Til að stuðla að úrvinnslu úrgangs skal leggja úrvinnslugjald á vörur, eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum þessum. Leggja skal úrvinnslugjald á vörur hvort sem þær eru fluttar inn til landsins eða framleiddar hér á landi.
     Úrvinnslugjald skal standa undir kostnaði við meðferð flokkaðs úrgangs á söfnunarstöð, flutning hans frá söfnunarstöð til móttökustöðvar eða endurnýtingarstöðvar, enda hafi verið greitt úrvinnslugjald af vörunum. Þá skal gjaldið standa undir endurnýtingu úrgangsins og förgun hans eftir því sem við á. Jafnframt skal gjaldið standa undir kostnaði við förgun þess úrgangs sem blandast hefur vöru sem greitt hefur verið úrvinnslugjald af, enda sé blöndunin hluti af eðlilegri notkun vörunnar. Úrvinnslugjald skal standa undir kostnaði vegna greiðslu skilagjalda og vegna starfsemi Úrvinnslusjóðs.

4. gr.

Fjárhæð úrvinnslugjalds.
     Fjárhæð úrvinnslugjalds skal taka mið af áætlun um kostnað við úrvinnslu úrgangs, sbr. 2. mgr. 3. gr. Vöruflokkum skal skipt í uppgjörsflokka með reglugerð sem ráðherra setur að fenginni tillögu stjórnar Úrvinnslusjóðs og skal tekjum hvers uppgjörsflokks eingöngu varið til að mæta gjöldum þess flokks. Hver uppgjörsflokkur er fjárhagslega sjálfstæður.
     Umhverfisráðherra leggur að fenginni tillögu stjórnar Úrvinnslusjóðs fram tillögu til fjármálaráðherra um breytingar á fjárhæðum úrvinnslugjalds, álagningu skilagjalds og nýjar gjaldskyldar vörur eftir því sem við á. Fjármálaráðherra flytur frumvarp á Alþingi um fjárhæðir úrvinnslugjalds og skilagjalds.

5. gr.

Úrvinnslugjald á ökutæki.
     Skráður eigandi gjaldskylds ökutækis skal á hverju gjaldtímabili greiða úrvinnslugjald að fjárhæð 520 kr. fyrir hvert gjaldskylt ökutæki sitt skv. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 39/1988, um bifreiðagjald. Gjalddagar úrvinnslugjalds á ökutæki eru 1. janúar ár hvert vegna gjaldtímabilsins 1. janúar – 30. júní og 1. júlí ár hvert vegna gjaldtímabilsins 1. júlí – 31. desember. Gjaldið skal innheimt með bifreiðagjaldi og fer um greiðsluskyldu, gjalddaga, eindaga, álagningu, innheimtu gjaldsins og kæruheimild samkvæmt lögum um bifreiðagjald.
     Bifreiðar sem eru undanþegnar bifreiðagjaldi skv. 4. gr. laga um bifreiðagjald eru gjaldskyldar samkvæmt lögum þessum. Gjaldskylda fellur niður frá og með upphafi fyrsta gjaldtímabils eftir að full 15 ár eru liðin frá skráningu ökutækis hér á landi.

6. gr.

Skilagjald á ökutæki.
     Greiða skal skilagjald, 10.000 kr., hverjum þeim sem afhendir gjaldskylt ökutæki til móttökustöðvar til endurnýtingar eða endanlegrar förgunar, enda hafi ökutækið verið afskráð og úrvinnslugjald greitt a.m.k. einu sinni af viðkomandi ökutæki.
     Umhverfisráðherra setur í reglugerð ákvæði um fyrirkomulag greiðslu til móttökustöðvar.

7. gr.

Skilagjald á drykkjarvöruumbúðir.
     Endurgreiða skal neytendum skilagjaldshluta úrvinnslugjalds, 9 kr. með virðisaukaskatti á hverja umbúðaeiningu, sbr. viðauka III, við móttöku á notuðum úrvinnslugjaldsskyldum drykkjarvöruumbúðum.

8. gr.

Úrvinnslugjald á aðrar vörur.
     Úrvinnslugjald skal leggja á eftirtalda vöruflokka, eins og nánar er kveðið á um í viðaukum með lögum þessum:
 1. Umbúðir: heyrúlluplast, sbr. viðauka I, samsettar pappaumbúðir fyrir drykkjarvörur, sbr. viðauka II, einnota drykkjarvöruumbúðir með skilagjaldi úr áli, stáli, gleri og plastefnum, sbr. viðauka III.
 2. Olíuvörur: sbr. viðauka IV.
 3. Lífræn leysiefni og klórbundin efnasambönd: lífræn leysiefni, sbr. viðauka V, halógeneruð efnasambönd, sbr. viðauka VI, ísócýanöt og pólyúretön, sbr. viðauka VII.
 4. Málning og litarefni: málning, sbr. viðauka VIII, prentlitir, sbr. viðauka IX.
 5. Rafhlöður og rafgeymar: rafhlöður og rafgeymar aðrir en blýsýrurafgeymar, sbr. viðauka X, blýsýrurafgeymar, sbr. viðauka XI.
 6. Vörur í ljósmyndaiðnaði: sbr. viðauka XII.
 7. Kvikasilfursvörur: sbr. viðauka XIII.
 8. Varnarefni: sbr. viðauka XIV.
 9. Kælimiðlar: sbr. viðauka XV.
 10. Hjólbarðar: sbr. viðauka XVI.

     Við flokkun til gjaldskyldu samkvæmt lögum þessum skal fylgt flokkunarreglum tollalaga.
     Fyrirtækjum og atvinnugreinum er heimilt að semja sín á milli um ráðstafanir til að tryggja úrvinnslu úrgangs vegna svartolíu, enda þjóni það markmiðum laganna. Svartolía er þá undanþegin gjaldtöku samkvæmt lögum þessum, enda hafi stjórn Úrvinnslusjóðs staðfest samninginn, sbr. 3. mgr. 17. gr., og tilkynnt það tollstjóra.

III. KAFLI
Gjaldskyldir aðilar, álagning gjalds, uppgjörstímabil, gjalddagar, skýrslur, álag, dráttarvextir, kæruheimild og kærufrestur.

9. gr.

Gjaldskyldir aðilar.
     Skylda til að greiða úrvinnslugjald samkvæmt lögum þessum, sbr. þó 5. gr., hvílir á eftirtöldum aðilum:
 1. Öllum sem flytja til landsins gjaldskyldar vörur samkvæmt lögum þessum til endursölu.
 2. Öllum sem flytja til landsins gjaldskyldar vörur samkvæmt lögum þessum til eigin nota.
 3. Öllum sem framleiða gjaldskyldar vörur samkvæmt lögum þessum innan lands.

     Gjaldskyldan tekur til allra framleiðenda og innflytjenda, svo sem einstaklinga, félaga, sjóða og stofnana, sveitarfélaga og stofnana þeirra, ríkissjóðs, ríkisstofnana, erlendra verktaka og annarra aðila sem flytja inn eða framleiða umræddar vörur.
     Aðilar sem eru gjaldskyldir skv. 1. mgr., aðrir en þeir sem flytja vörur til landsins til eigin nota, skulu ótilkvaddir og eigi síðar en 15 dögum áður en úrvinnslugjaldsskyld starfsemi hefst tilkynna atvinnurekstur sinn eða starfsemi til skráningar hjá skattstjóra þar sem aðili hefur lögheimili. Skráning hjá skattstjóra er forsenda fyrir greiðslufresti, sbr. 1. og 3. mgr. 11. gr. Breytingar sem verða á starfsemi eftir að skráning hefur farið fram skal tilkynna skattstjóra eigi síðar en 15 dögum eftir að breyting varð.
     Að svo miklu leyti sem ekki er á annan veg kveðið á um í lögum þessum skulu ákvæði laga nr. 97/1987, um vörugjald, eiga við um álagningu, innheimtu, tilkynningarskyldu, kærur, eftirlit og aðra framkvæmd gjaldtöku samkvæmt lögum þessum.

10. gr.

Álagning gjalds.
     Tollstjórar skulu annast álagningu og innheimtu gjalds af gjaldskyldum innfluttum vörum og skal það innheimt með aðflutningsgjöldum. Skattstjórar annast álagningu gjalds vegna innlendrar framleiðslu sem tollstjórar innheimta. Fjármálaráðherra getur ákveðið að fela einstökum skattstjórum að annast eftirlit, framkvæmd og álagningu gjalds í öðrum skattumdæmum. Ríkisskattstjóri annast álagningu úrvinnslugjalds af ökutækjum.

11. gr.

Uppgjörstímabil, gjalddagar og greiðslufrestur.
     Hvert uppgjörstímabil vegna innlendrar framleiðslu á gjaldskyldum vörum, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 9. gr., er tveir mánuðir, janúar og febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, september og október, nóvember og desember. Gjalddagi hvers uppgjörstímabils er 28. dagur annars mánaðar eftir lok þess.
     Innlendir framleiðendur skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs úrvinnslugjald af gjaldskyldum vörum sem voru seldar eða afhentar á tímabilinu. Innlendum framleiðendum sem keypt hafa aðföng til gjaldskyldrar framleiðslu sinnar og greitt af þeim úrvinnslugjald er heimilt að draga það frá við endanleg skil gjaldsins.
     Hvert uppgjörstímabil vegna innfluttrar vöru, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 9. gr., er tveir mánuðir eins og tilgreint er í 1. mgr. Gjalddagi hvers tímabils er 28. dagur annars mánaðar eftir lok þess.
     Innflytjendur sem flytja vörur til landsins til endursölu skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils ótilkvaddir greiða innheimtumanni ríkissjóðs úrvinnslugjald af gjaldskyldum vörum sem voru tollafgreiddar á uppgjörstímabilinu.
     Innflytjendur sem flytja gjaldskylda vöru til landsins til eigin nota, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 9. gr., skulu greiða úrvinnslugjald við tollafgreiðslu.
     Beri gjalddaga upp á helgidag eða almennan frídag færist gjalddagi á næsta virkan dag á eftir.
     Um greiðslufrest úrvinnslugjalds vegna innfluttrar vöru fer að öðru leyti samkvæmt reglugerð nr. 390/1999, um greiðslufrest á aðflutningsgjöldum, með síðari breytingum.

12. gr.

Skýrslur, álag og dráttarvextir.
     Gjaldskyldir aðilar skv. 3. tölul. 1. mgr. 9. gr. skulu eigi síðar en á gjalddaga hvers uppgjörstímabils skila skýrslu í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður vegna vara sem greiða ber gjald af á uppgjörstímabilinu. Skattstjóri skal áætla gjald af viðskiptum þeirra aðila sem skila ekki skýrslu innan tilskilins tíma, senda enga skýrslu eða ef skýrslu eða fylgigögnum er ábótavant. Skattstjóri skal tilkynna innheimtumanni og gjaldskyldum aðila um áætlanir og leiðréttingar sem gerðar hafa verið. Um málsmeðferð fer eftir ákvæðum laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.
     Sé gjald ekki greitt á tilskildum tíma skal gjaldskyldur aðili, sbr. 1. mgr. 9. gr., sæta álagi til viðbótar því gjaldi sem honum ber að standa skil á. Sama gildir ef skýrslu hefur ekki verið skilað eða henni er ábótavant og gjald því áætlað nema aðili hafi greitt fyrir gjalddaga gjaldsins upphæð er til áætlunar svarar eða gefið fyrir lok kærufrests fullnægjandi skýringu á vafaatriðum. Álag skal vera 1% af þeirri upphæð sem vangreidd er fyrir hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærra en 10%.
     Sé gjald ekki greitt innan mánaðar frá gjalddaga skal gjaldandi greiða dráttarvexti af því sem gjaldfallið er. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta fer eftir lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001.

13. gr.

Kæruheimild og kærufrestur.
     Heimilt er að kæra álagningu gjalds innan 30 daga frá gjalddaga gjaldsins. Kæru skal beint til þess tollstjóra eða þess skattstjóra sem annaðist álagningu gjaldsins. Kæru skal fylgja skriflegur rökstuðningur. Innsend fullnægjandi skýrsla skal tekin sem kæra þegar um er að ræða áætlanir skv. 12. gr. Tollstjóri, skattstjóri eða ríkisskattstjóri skal kveða upp skriflegan rökstuddan úrskurð um kæruna og tilkynna hana í ábyrgðarbréfi innan 30 daga frá lokum kærufrests.
     Gjaldskyldur aðili og tollstjórinn í Reykjavík geta skotið úrskurði tollstjóra skv. 1. mgr. til ríkistollanefndar sem kveður upp fullnaðarúrskurð. Um kærufresti og málsmeðferð fer eftir ákvæðum 101. gr. tollalaga, nr. 55/1987.
     Gjaldskyldur aðili og ríkisskattstjóri geta skotið úrskurði skattstjóra skv. 1. mgr. til yfirskattanefndar sem kveður upp fullnaðarúrskurð. Um kærufresti og málsmeðferð fer eftir ákvæðum laga nr. 30/1992, um yfirskattanefnd.

IV. KAFLI
Úrvinnslusjóður.

14. gr.

Framkvæmd.
     Úrvinnslusjóður er stofnun í eigu ríkisins og heyrir undir umhverfisráðherra. Úrvinnslusjóður fer með framkvæmd laga þessara og er ráðherra til ráðgjafar um mál þau sem undir lögin falla.

15. gr.

Hlutverk Úrvinnslusjóðs.
     Úrvinnslusjóður sér um umsýslu úrvinnslugjalds og ráðstöfun þess.
     Úrvinnslusjóður skal með hagrænum hvötum koma upp skilvirku fyrirkomulagi á úrvinnslu úrgangs sem er tilkominn vegna vara sem falla undir lög þessi. Úrvinnslusjóður skal leitast við að skapa sem hagkvæmust skilyrði til úrvinnslu úrgangs. Úrvinnslusjóður semur við aðila um úrvinnslu úrgangs á grundvelli útboða eða verksamninga eftir því sem við á.
     Sé gjaldskyld vara eða úrgangur af henni sannanlega flutt úr landi og komi ekki til úrvinnslu hér á landi skal Úrvinnslusjóður hlutast til um að endurgreiða útflytjanda úrvinnslugjaldið samkvæmt nánari ákvörðun í reglugerð. Þá er Úrvinnslusjóði heimilt að semja við rekstraraðila um endurgreiðslu úrvinnslugjalds vegna endurnýtingar á eigin úrgangi rekstraraðila samkvæmt nánari ákvörðun í reglugerð.
     Úrvinnslusjóður skal ár hvert gera skýrslu um innheimtu og ráðstöfun úrvinnslugjalds eftir uppgjörsflokkum, svo og um magn og skilahlutfall gjaldskyldrar vöru og úrvinnslu hennar. Auk þess geri Úrvinnslusjóður ár hvert fjárhagsáætlun fyrir næsta ár þar á eftir með hliðsjón af áætlun um magn gjaldskyldrar vöru á markaði, flokkaðs úrgangs sem safnast og kostnaði við úrvinnslu hans á grundvelli útreikninga, útboða og verksamninga.
     Úrvinnslusjóður skal hafa samráð við hlutaðeigandi aðila um atriði er þá varða.

16. gr.

Stjórn Úrvinnslusjóðs.
     Umhverfisráðherra skipar fimm manna stjórn Úrvinnslusjóðs til fjögurra ára í senn. Umhverfisráðherra skipar formann stjórnar án tilnefningar, en fjórir meðstjórnendur skulu skipaðir að fenginni tilnefningu frá eftirtöldum aðilum: einn eftir sameiginlegri tilnefningu Samtaka fiskvinnslustöðva og Landssambands íslenskra útvegsmanna, einn frá Samtökum iðnaðarins, einn frá SVÞ – Samtökum verslunar og þjónustu og einn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Varaformaður sem skipaður er af ráðherra, eftir tilnefningu stjórnar, skal koma úr hópi stjórnarmanna.
     Þóknun til stjórnarmanna greiðist úr Úrvinnslusjóði og skal ákveðin af umhverfisráðherra.

17. gr.

Hlutverk stjórnar Úrvinnslusjóðs.
     Stjórn Úrvinnslusjóðs hefur yfirumsjón með starfsemi hans í samræmi við lög þessi og reglugerðir settar samkvæmt þeim og er umhverfisráðherra til ráðgjafar við framkvæmd laga þessara.
     Stjórnin hefur það hlutverk að móta stefnu um starfsemi sjóðsins, svo sem um helstu áherslur, verkefni og starfshætti hans, og leggur fyrir ráðherra til staðfestingar.
     Stjórnin staðfestir skýrslur og áætlanir skv. 15. gr. og hefur eftirlit með því að þær séu gerðar og leggur þær fyrir ráðherra fyrir 1. júní ár hvert. Þá staðfestir stjórnin einnig samninga skv. 3. mgr. 8. gr., að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar.
     Stjórnin skal eftir því sem við á leggja fram tillögu til umhverfisráðherra um breytingar á fjárhæð úrvinnslugjalds, nýjar gjaldskyldar vörur og fjárhæð úrvinnslugjalds á þær. Telji stjórnin þörf á að leggja skilagjald á vöru til að ná fram auknum skilum hennar skal hún jafnframt leggja fram tillögu um það til ráðherra og fjárhæð þess. Við gerð tillögu að nýjum gjaldskyldum vörum og undanþágu frá gjaldskyldu skal stjórnin taka mið af skuldbindingum og stefnumörkun stjórnvalda í úrgangsmálum.

18. gr.

Umsjón með daglegum rekstri Úrvinnslusjóðs.
     Stjórn Úrvinnslusjóðs ræður framkvæmdastjóra Úrvinnslusjóðs. Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur sjóðsins og ber ábyrgð á fjárreiðum hans og reikningshaldi gagnvart stjórn. Framkvæmdastjóri ræður annað starfsfólk Úrvinnslusjóðs.

19. gr.

Rekstur Úrvinnslusjóðs.
     Tekjur af úrvinnslugjaldi samkvæmt lögum þessum skulu renna óskiptar til Úrvinnslusjóðs að undanþegnu umsýslugjaldi til ríkissjóðs sem nemur 0,5% af þeim tekjum.
     Skorti Úrvinnslusjóð reiðufé til að standa við skuldbindingar sínar samkvæmt lögum þessum skal stjórn sjóðsins þegar tilkynna það ráðherra. Ríkissjóður skal gæta þess að sjóðurinn hafi nægilegt laust fé til ráðstöfunar til að standa við skuldbindingar sínar.

V. KAFLI
Ýmis ákvæði.

20. gr.

Viðurlög.
     Um viðurlög skulu gilda, eftir því sem við getur átt, ákvæði tollalaga, nr. 55/1987, um innfluttar vörur og laga um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, um innlendar framleiðsluvörur.

21. gr.

Reglugerðarheimildir.
     Umhverfisráðherra setur reglugerð um framkvæmd laga þessara.
     Ráðherra skal að fengnum tillögum Úrvinnslusjóðs setja reglugerð um nauðsynlegan frágang úrgangs í hverjum uppgjörsflokki við móttöku í móttökustöð.

22. gr.

Gildistaka.
     Lög þessi skulu öðlast gildi 1. janúar 2003. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 56/1996, um spilliefnagjald, með síðari breytingum.
     Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal móttaka á flokkuðum úrgangi, sem til er kominn vegna vara sem bera úrvinnslugjald, hefjast 1. apríl 2003 vegna vöru sem fellur undir viðauka II, X og XVI, 1. júlí 2003 vegna ökutækja, sbr. 5. gr., og eigi síðar en 1. júlí 2004 vegna vöru sem fellur undir viðauka I. Greiðsla skilagjalds á ökutæki, sbr. 6. gr., skal hefjast 1. júlí 2003.

Ákvæði til bráðabirgða.
I.
     Úrvinnslusjóður skal taka við öllum sjóðum og skuldbindingum spilliefnanefndar sem stofnast hafa fyrir gildistöku laga þessara.

II.
     Ákvæði 7. gr. og 1. tölul. 8. gr., sbr. viðauka III, skulu koma til framkvæmda 1. janúar 2008. Frá sama tíma falla úr gildi lög nr. 52/1989, um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, með síðari breytingum.
     Úrvinnslusjóði er þó heimilt að undirbúa samning við Endurvinnsluna hf. um að ákvæði 1. mgr. komi til framkvæmda fyrir 1. janúar 2008.

III.
     Leggja skal úrvinnslugjald á pappírs-, pappa- og plastumbúðir, veiðarfæri úr gerviefnum og heyrúlluplast frá 1. janúar 2004.

     
     
Viðauki I.
Heyrúlluplast.
     Á heyrúlluplast sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 39. kafla tollskrárinnar:
 3920.1003 – – Marglaga, kóextrúderuð, lituð filma (heyrúlluplast) 25,00 kr./kg

     
     
Viðauki II.
Samsettar pappaumbúðir fyrir drykkjarvörur.
     Á samsettar pappaumbúðir sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 4., 20., 22. og 48. kafla tollskrárinnar:
Úr 0401 Mjólk og rjómi, þó ekki kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni:
 0401.1000 – Með fituinnihaldi sem er ekki meira en 1% miðað við þyngd 0,56 kr./kg
 0401.2000 – Með fituinnihaldi sem er meira en 1% en ekki meira en 6% miðað
við þyngd 0,56 kr./kg
 0401.3000 – Með fituinnihaldi sem er meira en 6% miðað við þyngd 0,70 kr./kg
Úr 0403 Áfir, hleypt úr mjólk og rjómi, jógúrt, kefir og önnur gerjuð eða sýrð mjólk og rjómi, einnig kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, eða bragðbætt eða með ávöxtum, hnetum eða kakói:
– Annað:
– – Drykkjarvara:
 0403.9021 – – – Kakóblönduð 0,77 kr./kg
 0403.9022 – – – Blönduð með ávöxtum eða hnetum 0,73 kr./kg
 0403.9029 – – – Önnur 0,73 kr./kg
Úr 0404 Mysa, einnig kjörnuð eða með viðbættum sykri eða öðru sætiefni; vörur úr náttúrulegum efnisþáttum mjólkur, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, ót.a.:
 0404.1000 – Mysa og umbreytt mysa, einnig kjörnuð eða með viðbættum sykri
eða öðru sætiefni 0,59 kr./kg
 0404.9000 – Annað 0,73 kr./kg
Úr 2009 Ávaxtasafi (þar með talið þrúguþykkni) og matjurtasafi, ógerjaður og án viðbætts áfengis, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni:
– Appelsínusafi:
 2009.1129 – – – – Önnur 0,73 kr./kg
 2009.1229 – – – – Önnur 0,73 kr./kg
 2009.1929 – – – – Önnur 0,73 kr./kg
– Greipaldinsafi:
 2009.2129
 2929 – – Önnur 0,73 kr./kg
– Safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum:
 2009.3129
 3929 – – Önnur 0,73 kr./kg
– Ananassafi:
 2009.4129
 4929 – – Önnur 0,73 kr./kg
– Tómatsafi:
 2009.5029 – – Önnur 0,73 kr./kg
– Þrúgusafi (þar með talið þrúguþykkni):
 2009.6129
 6929 – – Önnur 0,73 kr./kg
– Eplasafi:
 2009.7129
 7929 – – Önnur 0,73 kr./kg
– Safi úr hvers konar öðrum ávöxtum eða matjurtum:
 2009.8029 – – Önnur 0,73 kr./kg
– Safablöndur:
 2009.9029 – – Önnur 0,73 kr./kg
Úr 2201 Vatn, þar með talið náttúrulegt og gerviölkelduvatn og loftblandað vatn, ekki með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt; ís og sjór:
 2201.1019 – – Annars 0,59 kr./kg
 2201.9019 – – – Annars 0,59 kr./kg
 2201.9029 – – – Annars 0,59 kr./kg
Úr 2202 Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt, og aðrar óáfengar drykkjarvörur, þó ekki ávaxtasafar eða matjurtasafar í nr. 2009:
– Annað:
– – Úr mjólkurafurðum og öðrum efnisþáttum, enda séu mjólkurafurðir 75% eða meira af þyngd vörunnar án umbúða:
 2202.9011 – – – Í pappaumbúðum 0,59 kr./kg
 2202.9019 – – – Annars 0,59 kr./kg
– – Annars:
 2202.9099 – – – Annars 0,73 kr./kg
Úr 4811 Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum, húðað, gegndreypt, hjúpað, yfirborðslitað, yfirborðsskreytt eða áprentað, í rúllum eða rétthyrndum (einnig ferningslaga) örkum, af hvaða stærð sem er, þó ekki vörur þeirrar gerðar sem lýst er í nr. 4803, 4809 eða 4810:
– Pappír og pappi, húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður plasti (þó ekki lími):
– – Bleiktur, meira en 150 g/m2 að þyngd:
 4811.5101 – – – Áprentaður til nota sem samsettar pappaumbúðir fyrir
drykkjarvörur 22,23 kr./kg
 4811.5109 – – – Annars 22,23 kr./kg
 4811.5900 – – Annar 22,23 kr./kg
– – Annar:
 4811.5901 – – – Áprentaður til nota sem samsettar pappaumbúðir fyrir
drykkjarvörur 22,23 kr./kg
 4811.5909 – – – Annars 22,23 kr./kg
– Pappír og pappi, húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður vaxi, parafínvaxi, steríni, olíu eða glýseróli:
 4811.6001 – – Áprentaður til nota sem samsettar pappaumbúðir fyrir
drykkjarvörur 22,23 kr./kg
 4811.6009 – – Annars 22,23 kr./kg
Úr 4819 Öskjur, box, kassar, pokar og önnur ílát til umbúða, úr pappír, pappa, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum; spjaldskrárkassar, bréfabakkar og áþekkar vörur, úr pappír eða pappa, sem eru notaðar á skrifstofum, í verslunum o.þ.h.:
– Felliöskjur, fellibox og fellikassar, ekki úr bylgjupappír eða bylgjupappa:
– Með viðeigandi áletrun til útflutnings:
 4819.2011 – – – Samsettar pappaumbúðir fyrir drykkjarvörur 22,23 kr./kg
 4819.2019 – – – Annars 22,23 kr./kg
– – Annað:
 4819.2091 – – – Samsettar pappaumbúðir fyrir drykkjarvörur 22,23 kr./kg
 4819.2099 – – – Annars 22,23 kr./kg

     
     
Viðauki III.
Einnota drykkjarvöruumbúðir með skilagjaldi úr áli, stáli, gleri og plastefnum.
     
     
Viðauki IV.
Olíuvörur.
     Á olíuvörur sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 27. og 38. kafla tollskrárinnar:
Úr 2710 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, þó ekki óunnar; framleiðsla sem í er miðað við þyngd 70% eða meira af jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum, ót.a. enda séu þessar olíur grunnþáttur framleiðslunnar; úrgangsolíur:
– Aðrar þunnar olíur og blöndur:
 2710.1149 – – Annað 11,50 kr./kg
– – Annað:
 2710.1920 – – – Aðrar milliþykkar olíur 0,20 kr./kg
– Smurolíur, aðrar þykkar olíur og blöndur:
 2710.1951 – – Smurolía og smurfeiti 11,50 kr./kg
 2710.1952 – – Ryðvarnarolía 11,50 kr./kg
 2710.1959 – – Aðrar 11,50 kr./kg
Úr 3811 Efni til varnar vélabanki, oxunartálmi, harpixtálmi, smurbætiefni, tæringarvarnaefni og önnur tilbúin íblöndunarefni, fyrir jarðolíur (þar með talið bensín) eða fyrir aðra vökva sem notaðir eru í sama tilgangi og jarðolía:
– Íblöndunarefni fyrir smurolíur:
 3811.2100 – – Sem innihalda jarðolíur eða olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum 11,50 kr./kg
 3811.2900 – – Önnur 11,50 kr./kg
3819 3819.0000 Hemlavökvi og annar unninn vökvi fyrir vökvaskipt drif sem inniheldur
ekki eða inniheldur minna en 70% af jarðolíu eða olíu úr tjörukenndum
steinefnum miðað við þyngd 11,50 kr./kg

     
     
Viðauki V.
Lífræn leysiefni.
     Á lífræn leysiefni sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 27., 29. og 38. kafla tollskrárinnar:
2707 Olíur og aðrar vörur framleiddar með eimingu úr háhita koltjöru; áþekkar vörur þar sem þungi arómatískra efnisþátta er meiri en óarómatískra efnisþátta:
 2707.1000 – Bensól (bensen) 3,00 kr./kg
 2707.2000 – Tólúól (tólúen) 3,00 kr./kg
 2707.3000 – Xýlól (xýlen) 3,00 kr./kg
 2707.4000 – Naftalín 3,00 kr./kg
 2707.5000 – Aðrar arómatískar kolvatnsblöndur sem 65% eða meira miðað við rúmmál
(að meðtöldu tapi) eimast við 250°C með ASTM D-86-aðferðinni 3,00 kr./kg
 2707.6000 – Fenól 3,00 kr./kg
– Annað:
 2707.9100 – – Kreósótolíur 3,00 kr./kg
 2707.9900 – – Annars 3,00 kr./kg
Úr 2710 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, þó ekki óunnar; framleiðsla sem í er miðað við þyngd 70% eða meira af jarðolíum eða olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum, ót.a. enda séu þessar olíur grunnþáttur framleiðslunnar; úrgangsolíur:
– Aðrar þunnar olíur og blöndur:
 2710.1141 – – Lakkbensín (white spirit) 3,00 kr./kg
Úr 2901 Raðtengd kolvatnsefni:
 2901.1000 – Mettuð 3,00kr./kg
– Ómettuð:
 2901.2100 – – Etylen 3,00 kr./kg
 2901.2200 – – Própen (própylen) 3,00 kr./kg
– – Önnur:
 2901.2909 – – – Annars 3,00 kr./kg
Úr 2902 Hringlaga kolvatnsefni:
– Cyclan, cyclen og cyclóterpen:
 2902.1100 – – Cyclóhexan 3,00 kr./kg
 2902.1900 – – Önnur 3,00 kr./kg
 2902.2000 – Bensen (bensól) 3,00 kr./kg
 2902.3000 – Tólúen 3,00 kr./kg
– Xylen:
 2902.4400 – – Blönduð myndbrigði xylen 3,00 kr./kg
 2902.5000 – Styren 3,00 kr./kg
 2902.9000 – Önnur 3,00 kr./kg
2912 Aldehyð, einnig með annarri súrefnisvirkni; hringliða fjölliður aldehyða; paraformaldehyð:
– Raðtengd aldehyð án annarrar súrefnisvirkni:
 2912.1100 – – Metanal (formaldehyð) 3,00 kr./kg
 2912.1200 – – Etanal (asetaldehyð) 3,00 kr./kg
 2912.1300 – – Bútanal (bútyraldehyð, venjuleg myndbrigði) 3,00 kr./kg
 2912.1900 – – Önnur 3,00 kr./kg
– Hringliða aldehyð án annarrar súrefnisvirkni:
 2912.2100 – – Bensaldehyð 3,00 kr./kg
 2912.2900 – – Önnur 3,00 kr./kg
 2912.3000 – Aldehyðalkóhól 3,00 kr./kg
– Aldehyðeterar, aldehyðfenól og aldehyð með annarri súrefnisvirkni:
 2912.4100 – – Vanillín (4-hydroxy-3-metoxybensaldehyð) 3,00 kr./kg
 2912.4200 – – Etylvanillín (3-etoxy-4-hydroxybensaldehyð) 3,00 kr./kg
 2912.4900 – – Annað 3,00 kr./kg
 2912.5000 – Hringliða fjölliður aldehyða 3,00 kr./kg
 2912.6000 – Paraformaldehyð 3,00 kr./kg
Úr 2914 Keton og kínon, einnig með annarri súrefnisvirkni og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra:
– Raðtengd keton án annarrar súrefnisvirkni:
 2914.1100 – Aceton 3,00 kr./kg
 2914.1200 – – Bútanon (metyletylketon) 3,00 kr./kg
 2914.1300 – – 4-Metylpentan-2-on (metylísóbutylketon) 3,00 kr./kg
Úr 3814 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, ót.a.; unnir málningar- eða lakkeyðar:
 3814.0001 – Þynnar 3,00 kr./kg
 3814.0009 – Annað 3,00 kr./kg

     
     
Viðauki VI.
Halógeneruð efnasambönd.
     Á halógeneruð efnasambönd sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 29. og 38. kafla tollskrárinnar:
Úr 2903 Halógenafleiður kolvatnsefna:
– Mettaðar klórafleiður raðtengdra kolvatsefna:
 2903.1100 – – Klórmetan (metylklóríð) og klóretan (etylklóríð) 105,00 kr./kg
 2903.1200 – – Díklórmetan (metylenklóríð) 105,00 kr./kg
 2903.1300 – – Klóróform (tríklórmetan) 105,00 kr./kg
 2903.1400 – – Kolefnistetraklóríð 105,00 kr./kg
 2903.1500 – – 1,2-Díklóretan (etylendíklóríð) 105,00 kr./kg
– – Aðrar:
 2903.1901 – – – 1,1,1-Þríklóretan (metýl klóróform) 105,00 kr./kg
 2903.1909 – – – Annars 105,00 kr./kg
– Ómettaðar klórafleiður raðtengdra kolvatnsefna:
 2903.2100 – – Vinylklóríð (klóretylen) 105,00 kr./kg
 2903.2200 – – Tríklóretylen 105,00 kr./kg
 2903.2300 – – Tetraklóretylen (perklóretýlen) 105,00 kr./kg
 2903.2900 – – Önnur 105,00 kr./kg
– Flúor-, bróm- eða joðafleiður raðtengdra kolvatnsefna:
 2903.3090 – – Aðrar 105,00 kr./kg
– Halógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna með tveimur eða fleiri mismunandi halógenum:
 2903.4300 – – Þríklórþríflúoretan 105,00 kr./kg
– – Aðrar:
 2903.4910 – – – Brómklórmetan 105,00 kr./kg
– Halógenafleiður cyclan-, cyclen- eða cyclóterpenkolvatnsefna:
 2903.5100 – – 1,2,3,4,5,6-Hexaklórcyclóhexan 105,00 kr./kg
 2903.5900 – – Önnur 105,00 kr./kg
– Halógenafleiður arómatískra kolvatnsefna:
 2903.6100 – – Klórbensen, o-díklórbensen og p-díklórbensen 105,00 kr./kg
 2903.6200 – – Hexaklórbensen og DDT (1,1,1,-tríklór- 2,2-bis(p-klórfenyl) etan) 105,00 kr./kg
 2903.6900 – – Aðrar 105,00 kr./kg
Úr 3814 Lífrænt samsett upplausnarefni og þynnar, ót.a.; unnir málningar- eða lakkeyðar:
 3814.0002 – Málningar- eða lakkeyðar 105,00 kr./kg

     
     
Viðauki VII.
Ísócýanöt og pólyúretön.
     Á ísócýanöt og pólyúretön sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 29. og 39. kafla tollskrárinnar:
2929 Sambönd með annarri köfnunarefnisvirkni:
 2929.1000 – Ísócýanöt 1,30 kr./kg
 2929.9000 – Annað 1,30 kr./kg
Úr 3909 Amínóresín, fenólresín og pólyúretön, í frumgerðum:
– Pólyúretön:
 3909.5001 – – Upplausnir, þeytur og deig 1,30 kr./kg
 3909.5009 – – Önnur 1,30 kr./kg

     
     
Viðauki VIII.
Málning.
     Á málningarvörur sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 32. kafla tollskrárinnar:
3205 3205.0000 Litlögur (colour lakes); framleiðsla, sem tilgreind er í 3. athugasemd
við þennan kafla, að meginstofni úr litlegi 17,00 kr./kg
3208 Málning og lökk (þar með talin smeltlökk og lakkmálning) að meginstofni úr syntetískum fjölliðum (polymers) eða kemískt umbreyttum náttúrulegum fjölliðum, dreifðum eða uppleystum í vatnssnauðum miðli; lausnir skýrgreindar í 4. athugasemd við þennan kafla:
– Að meginstofni úr pólyesterum:
 3208.1001 – – Með litunarefnum 17,00 kr./kg
 3208.1002 – – Án litunarefna 17,00 kr./kg
 3208.1003 – – Viðarvörn 17,00 kr./kg
 3208.1004 – – Alkyð- og olíumálning, með eða án litunarefna 17,00 kr./kg
 3208.1009 – – Annað 17,00 kr./kg
– Að meginstofni úr akryl- eða vinylfjölliðum:
 3208.2001 – – Með litunarefnum 17,00 kr./kg
 3208.2002 – – Án litunarefna 17,00 kr./kg
 3208.2009 – – Annað 17,00 kr./kg
– Annað:
 3208.9001 – – Með litunarefnum (t.d. epoxíð, pólyúretan, klór-gúm, sellulósi o.fl.) 17,00 kr./kg
 3208.9002 – – Án litunarefna 17,00 kr./kg
 3208.9003 – – Upplausnir sem skýrgreindar eru í 4. athugasemd við þennan kafla 17,00 kr./kg
 3208.9009 – – Annars 17,00 kr./kg
3210 Önnur málning og lökk (þar með talin smeltlökk, lakkmálning og límmálning, (distemper)); unnir vatnsdreifulitir notaðir við lokavinnslu á leðri:
– Málning og lökk:
 3210.0011 – – Blakkfernis, asfalt- og tjörumálning 17,00 kr./kg
 3210.0012 – – Önnur málning og lökk (t.d. epoxy- eða pólyúretan-lökk o.fl.), með
eða án leysiefna, einnig í samstæðum með herði 17,00 kr./kg
 3210.0019 – – Annað 17,00 kr./kg
– Annað:
 3210.0021 – – Bæs 17,00 kr./kg
 3210.0029 – – Annars 17,00 kr./kg
3211 3211.0000 Unnin þurrkefni 17,00 kr./kg
3212 Dreifulitir (þar með talið málmduft og málmflögur) dreifð í vatnssnauðum miðli, fljótandi eða sem deig, notað til framleiðslu á málningu (þar með talið smeltlakk); prentþynnur; leysilitir og önnur litunarefni í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu:
– Annað:
 3212.9001 – – Áldeig 17,00 kr./kg
 3212.9009 – – Annars 17,00 kr./kg
3213 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, dægradvalar og þess háttar, í töflum, skálpum, krukkum, flöskum, skálum eða í áþekkri mynd eða umbúðum:
 3213.1000 – Litir í samstæðum 17,00 kr./kg
 3213.9000 – Aðrir 17,00 kr./kg
Úr 3214 Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og annað kítti; spartl; óeldföst efni til yfirborðslagningar á byggingar eða innanhúss á veggi, gólf, loft eða þess háttar:
– Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og annað kítti; spartl:
 3214.1001 – – Innsiglislakk 17,00 kr./kg
 3214.1002 – – Kítti 17,00 kr./kg
 3214.1003 – – Önnur þéttiefni 17,00 kr./kg

     
     
Viðauki IX.
Prentlitir.
     Á prentliti sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 32. kafla tollskrárinnar:
3212 Dreifulitir (þar með talið málmduft og málmflögur) dreifð í vatnssnauðum miðli, fljótandi eða sem deig, notað til framleiðslu á málningu (þar með talið smeltlakk); prentþynnur; leysilitir og önnur litunarefni í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu:
 3212.1000 – Prentþynnur 20,00 kr./kg
3215 Prentlitir, rit- eða teikniblek og annað blek, einnig kjarnað eða í föstu formi:
– Prentlitir:
 3215.1100 – – Svartir 20,00 kr./kg
 3215.1900 – – Aðrir 20,00 kr./kg
 3215.9000 – Annað 20,00 kr./kg

     
     
Viðauki X.
Rafhlöður og rafgeymar aðrir en blýsýrurafgeymar.
     Á rafhlöður sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér greinir:
     Úr 85. kafla tollskrárinnar:
8506 Frumrafhlöð og frumrafhlöður:
 8506.1000 – Mangandíoxíð 91,00 kr./kg
 8506.3000 – Kvikasilfuroxíð 559,00 kr./kg
 8506.4000 – Silfuroxíð 559,00 kr./kg
 8506.5000 – Liþíum 171,00 kr./kg
 8506.6000 – Loft-sink 559,00 kr./kg
– Önnur frumrafhlöð og frumrafhlöður:
 8506.8001 – – Alkalískar hnapparafhlöður 5,00 kr./stk.
 8506.8009 – – Annað 91,00 kr./kg
 8506.9000 – Hlutar 91,00 kr./kg
Úr 8507 Rafgeymar, þar með taldar skiljur til þeirra, einnig rétthyrndir (þar með taldar ferningslaga):
– Nikkilkadmíum:
 8507.3001 – – Rafgeymar, sem eru 1,2 V einingar í loftþéttum hylkjum, einnig raf-
geymar, samsettir úr tveimur eða fleiri slíkum einingum 202,00 kr./kg
 8507.3009 – – Aðrir 202,00 kr./kg
 8507.4000 – Nikkeljárn 91,00 kr./kg
– Aðrir geymar:
 8507.8010 – – Rafgeymar, sem eru 1,2 V einingar í loftþéttum hylkjum, einnig raf-
geymar, samsettir úr tveimur eða fleiri slíkum einingum 91,00 kr./kg
– – Aðrir:
 8507.8091 – – – Með vökva 91,00 kr./kg
 8507.8099 – – – Án vökva 91,00 kr./kg
 8507.9009 – – Aðrir 91,00 kr./kg
Úr 8543 Rafmagnsvélar og -tækjabúnaður, til sérstakra nota, ót.a. í þessum kafla:
 8543.4000 – Orkugjafar fyrir rafmagnsgirðingar 202,00 kr./kg
Úr 8548 Frumrafhlöð, frumrafhlöður og rafgeymar, sem úrgangur og rusl; notuð frumrafhlöð, notaðar frumrafhlöður og notaðir rafgeymar; rafmagnshlutar til vélbúnaðar eða tækjabúnaðar, ót.a. í þessum kafla:
 8548.1000 – Frumrafhlöð, frumrafhlöður og rafgeymar, sem úrgangur og rusl;
notuð frumrafhlöð, notaðar frumrafhlöður og notaðir rafgeymar 202,00 kr./kg

     
     
Viðauki XI.
Blýsýrurafgeymar.
     Á rafgeyma (blýsýrurafgeyma) sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer, eða eru hluti af vörum sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer, skal leggja úrvinnslugjald. Úrvinnslugjald á rafgeyma skal reiknað með tvennum hætti. Annars vegar sem tiltekin fjárhæð á hvert stykki þeirra vara sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer, en hins vegar fyrir hvert kílógramm rafgeymis sem er sérinnfluttur eða er hluti vöru sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer:
     Úr 84., 85., 87. og 89. kafla tollskrárinnar:
Úr 8426 Skipabómur, kranar, þar með taldir kapalkranar; hreyfanlegar lyftigrindur, klofberar og kranabúnir vinnuvagnar:
– Brautarkranar í loft, flutningakranar, gálgakranar, brúarkranar, hreyfanlegir lyftikranar og klofberar:
 8426.1100 – – Brautarkranar í loft á fastri undirstöðu 19,00 kr./kg rafgeyma
– – Hreyfanlegar lyftigrindur á hjólum með hjólbörðum og klofberar:
 8426.1201 – – – Klofberar 1.672,00 kr./stk.
 8426.1209 – – – Annað 836,00 kr./stk.
 8426.1900 – – Annað 1.672,00 kr./stk.
 8426.2000 – Turnkranar 19,00 kr./kg rafgeyma
 8426.3000 – Bómukranar á súlufótum 19,00 kr./kg rafgeyma
– Annar vélbúnaður, sjálfknúinn:
– – Á hjólum með hjólbörðum:
 8426.4101 – – – Vinnuvagnar búnir krana 627,00 kr./stk.
 8426.4102 – – – Vinnuvélar búnar framlengjanlegri fastri lyftibómu fyrir útskiptan-
legan vökvaknúinn búnað eins og gaffla, skóflur, griptæki o.þ.h. 627,00 kr./stk.
 8426.4109 – – – Annar 836,00 kr./stk.
 8426.4900 – – Annars 836,00 kr./stk.
Úr 8427 Gaffallyftarar; aðrir vinnuvagnar með búnaði til lyftingar eða meðhöndlunar:
 8427.1000 – Sjálfknúnir vagnar knúnir rafhreyfli 19,00 kr./kg rafgeyma
 8427.2000 – Aðrir sjálfknúnir vagnar 627,00 kr./stk.
8429 Jarðýtur, vegheflar, jöfnunarvélar, skafarar, vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar, vélþjöppur og valtarar, sjálfknúið:
– Jarðýtur:
 8429.1100 – – Á beltum 1.672,00 kr./stk.
 8429.1900 – – Aðrar 1.672,00 kr./stk.
– Vegheflar og jöfnunarvélar:
 8429.2001 – – Vegheflar 1.672,00 kr./stk.
 8429.2009 – – Annað 1.672,00 kr./stk.
 8429.3000 – Skafarar 1.672,00 kr./stk.
 8429.4000 – Vélþjöppur og valtarar 836,00 kr./stk.
– Vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar:
 8429.5100 – – Framendaámokstursvélar 1.672,00 kr./stk.
 8429.5200 – – Vélbúnaður með yfirbyggingu sem snúist getur 360° 1.672,00 kr./stk.
 8429.5900 – – Aðrar 1.672,00 kr./stk.
Úr 8430 Annar vélbúnaður til að færa, hefla, jafna, skafa, grafa, þjappa, binda, vinna eða bora í mold, steinefni eða málmgrýti; fallhamrar og stauratogarar; snjóplógar og snjóblásarar:
 8430.1000 – Fallhamrar og stauratogarar 1.672,00 kr./stk.
 8430.2000 – Snjóplógar og snjóblásarar 1.672,00 kr./stk.
– Kola- eða bergskerar og gangagerðarvélar:
 8430.3100 – – Sjálfknúið 1.672,00 kr./stk.
 8430.3900 – – Annað 1.672,00 kr./stk.
– Aðrar bor- eða brunnavélar:
 8430.4100 – – Sjálfknúnar 836,00 kr./stk.
 8430.4900 – – Annars 836,00 kr./stk.
 8430.5000 – Annar vélbúnaður, sjálfknúinn 1.672,00 kr./stk.
– Annar vélbúnaður, ekki sjálfknúinn:
– – Annars:
 8430.6990 – – – Annar 19,00 kr./kg rafgeyma
Úr 8479 Vélar og vélræn tæki til sérstakra nota, ót.a. í þessum kafla:
 8479.1000 – Vélbúnaður til opinberra verklegra framkvæmda,
mannvirkjagerðar o.þ.h. 19,00 kr./kg rafgeyma
Úr 8504 Rafmagnsspennar, stöðustraumbreytar (t.d. afriðlar) og spankefli:
– Aðrir spennar:
 8504.3100 – – 1 kVA eða minni 19,00 kr./kg rafgeyma
 8504.3200 – – Stærri en 1 kVA til og með 16 kVA 19,00 kr./kg rafgeyma
 8504.3300 – – Stærri en 16 kVA til og með 500 kVA 19,00 kr./kg rafgeyma
Úr 8507 Rafgeymar, þar með taldar skiljur til þeirra, einnig rétthyrndir (þar með taldar ferningslaga):
– Blýsýrugeymar, til að gangsetja stimpilvélar:
 8507.1001 – – Með sýru 19,00 kr./kg
 8507.1009 – – Án sýru 26,60 kr./kg
– Aðrir blýsýrugeymar:
 8507.2001 – – Með sýru 19,00 kr./kg
 8507.2009 – – Án sýru 26,60 kr./kg
 8507.9001 – – Til blýsýrurafgeyma 26,60 kr./kg
8701 Dráttarvélar (þó ekki dráttarvélar í nr. 8709):
– Dráttarvélar stjórnað af gangandi 104,50 kr./stk.
 8701.1001 – – Nýjar 104,50 kr./stk.
 8701.1009 – – Notaðar 104,50 kr./stk.
– Dráttarbifreiðar fyrir festivagna:
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
 8701.2011 – – – Nýjar 836,00 kr./stk.
 8701.2019 – – – Notaðar 836,00 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8701.2021 – – – Nýjar 1.672,00 kr./stk.
 8701.2029 – – – Notaðar 1.672,00 kr./stk.
 8701.3000 – Beltadráttarvélar 627,00 kr./stk.
– Aðrar:
 8701.9010 – – Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað ökutæki,
yfir 5 tonn að heildarþyngd 1.672,00 kr./stk.
 8701.9020 – – Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað ökutæki,
að heildarþyngd 5 tonn eða minna 836,00 kr./stk.
– – Annars:
 8701.9091 – – – Nýtt 1.672,00 kr./stk.
 8701.9099 – – – Notað 1.672,00 kr./stk.
8702 Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu manns eða fleiri að meðtöldum ökumanni:
– Með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
– – Fyrir 10–17 manns, að meðtöldum ökumanni:
 8702.1011 – – – Ný 836,00 kr./stk.
 8702.1019 – – – Notuð 836,00 kr./stk.
– – Önnur:
 8702.1021 – – – Ný 1.672,00 kr./stk.
 8702.1029 – – – Notuð 1.672,00 kr./stk.
– Önnur:
 8702.9010 – – Rafknúin 19,00 kr./kg rafgeyma
– – Fyrir 10–17 manns, að meðtöldum ökumanni:
 8702.9021 – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8702.9029 – – – Notuð 418,00 kr./stk.
– – Önnur:
 8702.9091 – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8702.9099 – – – Notuð 418,00 kr./stk.
8703 Bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki aðallega gerð til mannflutninga (þó ekki ökutæki í nr. 8702), þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar:
– Ökutæki sérstaklega gerð til aksturs í snjó; golf-bifreiðar og áþekk ökutæki:
– – Á beltum:
 8703.1010 – – – Rafknúin 19,00 kr./kg rafgeyma
– – – Vélsleðar (beltabifhjól):
 8703.1021 – – – – Nýir 104,50 kr./stk.
 8703.1029 – – – – Notaðir 104,50 kr./stk.
– – – Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:
 8703.1031 – – – – Með 2000 cm3 sprengirými, eða minna 313,50 kr./stk.
 8703.1039 – – – – Með meira en 2000 cm3 sprengirými 313,50 kr./stk.
– – – Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
 8703.1041 – – – – Með 2000 cm3 sprengirými, eða minna 418,00 kr./stk.
 8703.1049 – – – – Með meira en 2000 cm3 sprengirými 418,00 kr./stk.
– – Önnur:
 8703.1091 – – – Rafknúin 19,00 kr./kg rafgeyma
 8703.1092 – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
 8703.1099 – – – Annars 104,50 kr./stk.
– Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:
– – Með 1000 cm3 sprengirými eða minna:
 8703.2110 – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.2121 – – – – Ný 313,50 kr./stk.
 8703.2129 – – – – Notuð 313,50 kr./stk.
– – Með meira en 1000 cm3 til og með 1500 cm3 sprengirými:
 8703.2210 – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.2221 – – – – Ný 313,50 kr./stk.
 8703.2229 – – – – Notuð 313,50 kr./stk.
– – Með meira en 1500 cm3 til og með 3000 cm3 sprengirými:
– – – Með meira en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 sprengirými:
 8703.2310 – – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.2321 – – – – – Ný 313,50 kr./stk.
 8703.2329 – – – – – Notuð 313,50 kr./stk.
– – – Með meira en 2000 cm3 til og með 3000 cm3 sprengirými:
 8703.2330 – – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.2341 – – – – – Ný 313,50 kr./stk.
 8703.2349 – – – – – Notuð 313,50 kr./stk.
– – Með meira en 3000 cm3 sprengirými:
 8703.2410 – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.2491 – – – – Ný 313,50 kr./stk.
 8703.2499 – – – – Notuð 313,50 kr./stk.
– Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
– – Með 1500 cm3 sprengirými eða minna:
 8703.3110 – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.3121 – – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8703.3129 – – – – Notuð 418,00 kr./stk.
– – Með meira en 1500 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými:
– – – Með meira en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 sprengirými:
 8703.3210 – – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.3221 – – – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8703.3229 – – – – – Notuð 418,00 kr./stk.
– – – Með meira en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými:
 8703.3250 – – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.3291 – – – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8703.3299 – – – – – Notuð 418,00 kr./stk.
– – Með meira en 2500 cm3 sprengirými:
 8703.3310 – – – Fjórhjól 104,50 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.3321 – – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8703.3329 – – – – Notuð 418,00 kr./stk.
– Önnur:
– – Rafknúin:
 8703.9011 – – – Ný 19,00 kr./kg rafgeyma
 8703.9019 – – – Notuð 19,00 kr./kg rafgeyma
– – Önnur en rafknúin:
 8703.9091 – – – Ný 19,00 kr./kg rafgeyma
 8703.9099 – – – Notuð 19,00 kr./kg rafgeyma
8704 Ökutæki til vöruflutninga:
– Dembarar (dumpers) gerðir til nota utan þjóðvega:
 8704.1001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 836,00 kr./stk.
 8704.1009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 1.672,00 kr./stk.
– Önnur, með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vörurýmis:
 8704.2111 – – – – Nýjar 836,00 kr./stk.
 8704.2119 – – – – Notaðar 836,00 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.2121 – – – – Ný 836,00 kr./stk.
 8704.2129 – – – – Notuð 836,00 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.2191 – – – – Ný 836,00 kr./stk.
 8704.2199 – – – – Notuð 836,00 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn:
 8704.2210 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 1.672,00 kr./stk.
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.2211 – – – – Nýjar 1.672,00 kr./stk.
 8704.2219 – – – – Notaðar 1.672,00 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.2221 – – – – Ný 1.672,00 kr./stk.
 8704.2229 – – – – Notuð 1.672,00 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.2291 – – – – Ný 1.672,00 kr./stk.
 8704.2299 – – – – Notuð 1.672,00 kr./stk.
– – Yfir 20 tonn að heildarþyngd:
 8704.2310 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 1.672,00 kr./stk.
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.2311 – – – – Nýjar 1.672,00 kr./stk.
 8704.2319 – – – – Notaðar 1.672,00 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.2321 – – – – Ný 1.672,00 kr./stk.
 8704.2329 – – – – Notuð 1.672,00 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.2391 – – – – Ný 1.672,00 kr./stk.
 8704.2399 – – – – Notuð 1.672,00 kr./stk.
– Önnur, með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.3111 – – – – Nýjar 418,00 kr./stk.
 8704.3119 – – – – Notaðar 418,00 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.3121 – – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8704.3129 – – – – Notuð 418,00 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.3191 – – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8704.3199 – – – – Notuð 418,00 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8704.3210 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 418,00 kr./stk.
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.3211 – – – – Nýjar 418,00 kr./stk.
 8704.3219 – – – – Notaðar 418,00 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.3221 – – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8704.3229 – – – – Notuð 418,00 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.3291 – – – – Ný 418,00 kr./stk.
 8704.3299 – – – – Notuð 418,00 kr./stk.
– Önnur:
– – Rafknúin:
 8704.9011 – – – Ný 19,00 kr./kg rafgeyma
 8704.9019 – – – Notuð 19,00 kr./kg rafgeyma
– – Önnur en rafknúin:
 8704.9020 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 836,00 kr./stk.
– – – Önnur að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
– – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.9041 – – – – – Ný 836,00 kr./stk.
 8704.9049 – – – – – Notuð 836,00 kr./stk.
– – – – Með vörupalli:
 8704.9051 – – – – – Ný 836,00 kr./stk.
 8704.9059 – – – – – Notuð 836,00 kr./stk.
– – – – Með vörurými:
 8704.9061 – – – – – Ný 836,00 kr./stk.
 8704.9069 – – – – – Notuð 836,00 kr./stk.
– – – Önnur að heildarþyngd yfir 5 tonn:
– – – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.9071 – – – – – Ný 1.672,00 kr./stk.
 8704.9079 – – – – – Notuð 1.672,00 kr./stk.
– – – – Með vörupalli:
 8704.9081 – – – – – Ný 1.672,00 kr./stk.
 8704.9089 – – – – – Notuð 1.672,00 kr./stk.
– – – – Með vörurými:
 8704.9091 – – – – – Ný 1.672,00 kr./stk.
 8704.9099 – – – – – Notuð 1.672,00 kr./stk.
8705 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, þó ekki ökutæki aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum (t.d. gálgabifreiðar, kranabifreiðar, slökkvibifreiðar, steypuhræribifreiðar, götuhreinsibifreiðar, úðunarbifreiðar, verkstæðisvagnar, röntgentækjavagnar):
– Kranabifreiðar:
 8705.1001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 836,00 kr./stk.
 8705.1009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 1.672,00 kr./stk.
Borkranabifreiðar:
 8705.2001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 836,00 kr./stk.
 8705.2009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 1.672,00 kr./stk.
– Slökkvibifreiðar:
 8705.3001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 836,00 kr./stk.
 8705.3009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 1.672,00 kr./stk.
– Steypuhræribifreiðar:
 8705.4001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 836,00 kr./stk.
 8705.4009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 1.672,00 kr./stk.
– Önnur:
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
 8705.9011 – – – Snjóplógar 836,00 kr./stk.
 8705.9012 – – – Gálgabifreiðar 836,00 kr./stk.
 8705.9019 – – – Annars 836,00 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8705.9021 – – – Snjóplógar 1.672,00 kr./stk.
 8705.9022 – – – Gálgabifreiðar 1.672,00 kr./stk.
 8705.9029 – – – Annars 1.672,00 kr./stk.
8706 Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki í nr. 8701–8705:
 8706.0001 – Fyrir almenningsbifreiðar og vörubifreiðar 1.672,00 kr./stk.
 8706.0009 – Aðrar 418,00 kr./stk.
Úr 8709 Vinnuvagnar, sjálfknúnir, án tækja til lyftingar eða meðhöndlunar, til nota í verksmiðjum, vörugeymslum, á hafnarsvæðum eða flugvöllum til flutnings á vörum stuttar vegalengdir; dráttarvélar til nota á stöðvarpöllum járnbrauta; hlutar til framangreindra ökutækja:
– Ökutæki:
 8709.1100 – – Rafknúin 19,00 kr./kg rafgeyma
 8709.1900 – – Önnur 627,00 kr./stk.
8710 8710.0000 Skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar, vélknúnir, einnig
búnir vopnum, og hlutar til slíkra ökutækja 1.672,00 kr./stk.
Úr 8711 Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél, með eða án hliðarvagns; hliðarvagnar:
 8711.1000 – Með stimpilbrunahreyfli með sprengirými 50 cm3 eða minna 104,50 kr./stk.
 8711.2000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 50 cm3 sprengirými til og
með 250 cm3 104,50 kr./stk.
 8711.3000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 250 cm3 sprengirými til og
með 500 cm3 104,50 kr./stk.
 8711.4000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 500 cm3 sprengirými til og
með 800 cm3 104,50 kr./stk.
 8711.5000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 800 cm3 sprengirými 104,50 kr./stk.
– Annað:
– – Annars:
 8711.9091 – – – Rafknúin vélhjól 19,00 kr./kg rafgeyma
 8711.9092 – – – Bifhjól, ót.a. 104,50 kr./stk.
Úr 8713 Ökutæki fyrir fatlaða, einnig vélknúin eða knúin á annan vélrænan hátt:
 8713.9000 – Önnur 104,50 kr./stk.
8901 Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða, ferjur, flutningaskip, vöruflutningaprammar og svipuð för til flutnings á mönnum eða vörum:
– Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða og svipuð för aðallega hönnuð til flutninga á mönnum; ferjur hvers konar:
 8901.1001 – – Ferjur, hvers konar 19,00 kr./kg rafgeyma
 8901.1009 – – Önnur 19,00 kr./kg rafgeyma
 8901.2000 – Tankskip 19,00 kr./kg rafgeyma
 8901.3000 – Kæliskip, þó ekki skip í nr. 8901.2000 19,00 kr./kg rafgeyma
– Önnur för til flutninga á vörum og önnur för til flutninga bæði á mönnum og vörum:
 8901.9001 – – Notuð 19,00 kr./kg rafgeyma
 8901.9009 – – Annars 19,00 kr./kg rafgeyma
8902 Fiskiskip; verksmiðjuskip og önnur för til vinnslu eða geymslu á sjávarafurðum:
– Vélskip:
– – Meira en 250 rúmlestir:
 8902.0011 – – – Notuð 19,00 kr./kg rafgeyma
 8902.0019 – – – Önnur 19,00 kr./kg rafgeyma
– – Meira en 100 til og með 250 rúmlestir:
 8902.0021 – – – Notuð 19,00 kr./kg rafgeyma
 8902.0029 – – – Önnur 19,00 kr./kg rafgeyma
– – 10 til og með 100 rúmlestir:
 8902.0031 – – – Notuð 19,00 kr./kg rafgeyma
 8902.0039 – – – Önnur 19,00 kr./kg rafgeyma
– – Önnur:
 8902.0041 – – – Notuð 19,00 kr./kg rafgeyma
 8902.0049 – – – Annars 19,00 kr./kg rafgeyma
– Önnur:
 8902.0091 – – Notuð 19,00 kr./kg rafgeyma
 8902.0099 – – Annars 19,00 kr./kg rafgeyma
Úr 8903 Snekkjur og önnur skemmtiför eða sportför; árabátar og kanóar:
 8903.1009 – – Annað 19,00 kr./kg rafgeyma
– Annað:
 8903.9100 – – Seglbátar, einnig með hjálparvél 19,00 kr./kg rafgeyma
 8903.9200 – – Vélbátar, þó ekki fyrir utanborðsvél 19,00 kr./kg rafgeyma
 8903.9909 – – Aðrir 19,00 kr./kg rafgeyma
8904 8904.0000 Dráttarbátar og för til að ýta öðrum förum 19,00 kr./kg rafgeyma
Úr 8905 Vitaskip, slökkviskip, dýpkunarskip, flotkranar og önnur fljótandi för sem ætluð eru aðallega til annars konar notkunar en siglinga; flotkvíar; fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar:
 8905.1000 – Dýpkunarskip 19,00 kr./kg rafgeyma
 8905.2000 – Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar 19,00 kr./kg rafgeyma
– Annað:
 8905.9009 – – Annars 19,00 kr./kg rafgeyma
8906 Önnur för, þar með talin herskip og björgunarbátar, þó ekki árabátar:
 8906.1000 – Herskip 19,00 kr./kg rafgeyma
 8906.9000 – Annað 19,00 kr./kg rafgeyma
8908 8908.0000 För og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs19,00 kr./kg rafgeyma

     
     
Viðauki XII.
Vörur í ljósmyndaiðnaði.
     Á vörur í ljósmyndaiðnaði sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér greinir:
     Úr 37. kafla tollskrárinnar.
Úr 3707 Kemísk framleiðsla til ljósmyndunar (þó ekki lökk, lím, heftiefni og áþekk framleiðsla); óblandaðar vörur til ljósmyndunar í afmældum skömmtum eða smásöluumbúðum tilbúnar til notkunar:
– Annað:
– – Annars:
– – – Upplausnir:
 3707.9020 – – – – Notaðar án þynningar með vatni 36,75 kr./kg
– – – – Þynntar með vatni fyrir notkun:
 3707.9031 – – – – – Í rúmmálshlutföllum minna en 1:2 (einn hluti kemísks efnis,
minna en tveir hlutar vatns) 61,25 kr./kg
 3707.9032 – – – – – Í rúmmálshlutföllum 1:2 og minna en 1:3 (einn hluti kemísks
efnis, minna en þrír hlutar vatns) 122,50 kr./kg
 3707.9033 – – – – – Í rúmmálshlutföllum 1:3 og minna en 1:4 (einn hluti kemísks
efnis, minna en fjórir hlutar vatns) 147,00 kr./kg
 3707.9034 – – – – – Í rúmmálshlutföllum 1:4 og minna en 1:5 (einn hluti kemísks
efnis, minna en fimm hlutar vatns) 196,00 kr./kg
 3707.9035 – – – – – Í rúmmálshlutföllum 1:5 eða meira (einn hluti kemísks efnis,
fimm hlutar vatns eða meira) 294,00 kr./kg
 3707.9099 – – – – Annars 294,00 kr./kg

     
     
Viðauki XIII.
Kvikasilfursvörur.
     Á kvikasilfursvörur sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér greinir:
     Úr 28. og 30. kafla tollskrárinnar:
Úr 2805 Alkalí- eða jarðmálmar; sjaldgæfir jarðmálmar, skandín og yttrín, einnig innbyrðis blöndur þeirra eða málmblendi; kvikasilfur:
 2805–4000 – Kvikasilfur 900 kr./kg
Úr 3006 Vörur til lækninga sem tilgreindar eru í 4. athugasemd við þennan kafla:
– Tannsement og annað tannfyllingarefni; beinmyndunarsement:
 3006–4002 – – Silfuramalgam til tannfyllinga 900 kr./kg

     
     
Viðauki XIV.
Varnarefni.
     Á varnarefni sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 29. kafla tollskrárinnar:
Úr 2903 Halógenafleiður kolvatnsefna:
– Halógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna með tveimur eða fleiri mismunandi halógenum:
– – Aðrar:
 2903.4990 – – – Annað 3,00 kr./kg

     Úr 38. kafla tollskrárinnar:
3808 Efni til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, nagdýrum, sveppum og illgresi, efni til að hindra spírun og efni til að stjórna plöntuvexti, sótthreinsandi efni og áþekkar vörur í formi eða umbúðum til smásölu eða sem blöndur eða hlutir (t.d. brennisteinsunnin bönd, kveikir og kerti, og flugnaveiðarar):
 3808.1000 – Skordýraeyðir 3,00 kr./kg
– Sveppaeyðir:
 3808.2001 – – Fúavarnarefni 3,00 kr./kg
 3808.2009 – – Annað 3,00 kr./kg
 3808.3000 – Illgresiseyðir, spírunareyðir og efni til að stjórna plöntuvexti 3,00 kr./kg
 3808.4000 – Sótthreinsandi efni 3,00 kr./kg
 3808.9000 – Annað 3,00 kr./kg

     
     
Viðauki XV.
Kælimiðlar.
     Á kælimiðla sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér greinir.
     Úr 29. og 38. kafla tollskrárinnar:
Úr 2903 Halógenafleiður kolvatnsefna:
– Flúor-, bróm- eða joðafleiður raðtengdra kolvatnsefna:
 2903.3010 – – Tetraflúoretan 2,50 kr./kg
– Halógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna með tveimur eða fleiri mismunandi halógenum:
 2903.4100 – – Þríklórflúormetan 2,50 kr./kg
 2903.4200 – – Díklórdíflúormetan 2,50 kr./kg
 2903.4400 – – Díklórtetraflúoretan og klórpentaflúoretan 2,50 kr./kg
– – Aðrar perhalógenafleiður einungis með flúor og klór:
 2903.4510 – – – Klórþríflúormetan 2,50 kr./kg
 2903.4520 – – – Pentaklórflúoretan 2,50 kr./kg
 2903.4530 – – – Tetraklórdíflúoretan 2,50 kr./kg
 2903.4540 – – – Heptaklórflúorprópan 2,50 kr./kg
 2903.4550 – – – Hexaklórdíflúorprópan 2,50 kr./kg
 2903.4560 – – – Pentaklórþríflúorprópan 2,50 kr./kg
 2903.4570 – – – Tetraklórtetraflúorprópan 2,50 kr./kg
 2903.4580 – – – Þríklórpentaflúorprópan 2,50 kr./kg
 2903.4591 – – – Díklórhexaflúorprópan 2,50 kr./kg
 2903.4599 – – – Klórheptaflúorprópan 2,50 kr./kg
 2903.4700 – – Aðrar perhalógenafleiður 2,50 kr./kg
– – Aðrar:
 2903.4920 – – – Klórdíflúormetan 2,50 kr./kg
Úr 3824 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna; kemískar vörur og framleiðsla kemísks eða skylds iðnaðar (þar með taldar blöndur úr náttúrulegum efnum) ót.a.:
– Blöndur með perhalógenafleiðum raðtengdra kolvatnsefna með tveimur eða fleiri mismunandi halógenum:
 3824.7100 – – Blöndur með perhalógenafleiðum raðtengdra kolvatnsefna, einungis
með flúor eða klór 2,50 kr./kg
 3824.7900 – – Aðrar 2,50 kr./kg
– Annað:
 3824.9005 – – Kælimiðlablöndur sem innihalda klórtetraflúoretan, klórflúoretan
eða klórdíflúormetan 2,50 kr./kg
 3824.9006 – – Aðrir kælimiðlar 2,50 kr./kg

     
     
Viðauki XVI.
Hjólbarðar.
     Á hjólbarða sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
     Úr 40., 87. og 84. kafla tollskrárinnar.
4011 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi:
 4011.1000 – Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar) 36,02 kr./kg
 4011.2000 – Fyrir almenningsvagna og vörubifreiðar 36,02 kr./kg
 4011.3000 – Fyrir flugvélar 36,02 kr./kg
 4011.4000 – Fyrir bifhjól 36,02 kr./kg
 4011.5000 – Fyrir reiðhjól 36,02 kr./kg
– Aðrir, beinteinóttir eða með áþekku mynstri:
 4011.6100 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða skógræktarnota 36,02 kr./kg
 4011.6200 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með
felgustærð ekki meira en 61 cm 36,02 kr./kg
 4011.6300 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með
felgustærð meira en 61 cm 36,02 kr./kg
 4011.6900 – – Annars 36,02 kr./kg
– Aðrir:
 4011.9200 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða skógræktarnota 36,02 kr./kg
 4011.9300 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með
felgustærð ekki meira en 61 cm 36,02 kr./kg
 4011.9400 – – Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með
felgustærð meira en 61 cm 36,02 kr./kg
 4011.9900 – – Annars 36,02 kr./kg
4012 Sólaðir eða notaðir lofthjólbarðar úr gúmmíi; gegnheilir eða púðurhjólbarðar, hjólbarðaslitfletir og felgubönd úr gúmmíi:
– Sólaðir hjólbarðar:
 4012.1100 – – Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar) 36,02 kr./kg
 4012.1200 – – Fyrir almenningsvagna eða vörubifreiðar 36,02 kr./kg
 4012.1300 – – Fyrir flugvélar 36,02 kr./kg
 4012.1900 – – Aðrir 36,02 kr./kg
 4012.2000 – Notaðir lofthjólbarðar 36,02 kr./kg
 4012.9000 – Annað 36,02 kr./kg
Úr 8701 Dráttarvélar (þó ekki dráttarvélar í nr. 8709):
– Dráttarbifreiðar fyrir festivagna:
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8701.2011 – – – Nýjar 16.208 kr./stk.
 8701.2019 – – – Notaðar 16.208 kr./stk.
– Aðrar:
 8701.9010 – – Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað ökutæki, yfir
5 tonn að heildarþyngd 16.208 kr./stk.
 8701.9020 – – Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað ökutæki, að
heildarþyngd 5 tonn eða minna 16.208 kr./stk.
– – Annars:
 8701.9091 – – – Nýtt 7.204 kr./stk.
 8701.9099 – – – Notað 7.204 kr./stk.
8702 Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu manns eða fleiri að meðtöldum ökumanni:
– Með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil- eða hálf-dísil):
– – Fyrir 10–17 manns, að meðtöldum ökumanni:
 8702.1011 – – – Ný 8.320 kr./stk.
 8702.1019 – – – Notuð 8.320 kr./stk.
– – Önnur:
 8702.1021 – – Ný 18.909 kr./stk.
 8702.1029 – – Notuð 18.909 kr./stk.
– Önnur:
 8702.9010 – – Rafknúin 18.909 kr./stk.
– – Fyrir 10–17 manns, að meðtöldum ökumanni:
 8702.9021 – – – Ný 8.320 kr./stk.
 8702.9029 – – – Notuð 8,320 kr./stk.
– – Önnur:
 8702.9091 – – – Ný 18.909 kr./stk.
 8702.9099 – – – Notuð 18.909 kr./stk.
Úr 8703 Bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki aðallega gerð til mannflutninga (þó ekki ökutæki í nr. 8702), þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar:
– Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:
– – Með 1000 cm3 sprengirými eða minna:
 8703.2110 – – – Fjórhjól 900 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.2121 – – – – Ný 1.261 kr./stk.
 8703.2129 – – – – Notuð 1.261 kr./stk.
– – Með 1000 cm3 sprengirými til og með 1500 cm3 sprengirými:
 8703.2210 – – – Fjórhjól 900 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.2221 – – – – Ný 1.621 kr./stk.
 8703.2229 – – – – Notuð 1.621 kr./stk.
– – Með meira en 1500 cm3 til og með 3000 cm3 sprengirými:
– – – Með meira en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 sprengirými:
 8703.2310 – – – – Fjórhjól 1.081 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.2321 – – – – – Ný 1.621 kr./stk.
 8703.2329 – – – – – Notuð 1.621 kr./stk.
– – – Með meira en 2000 cm3 til og með 3000 cm3 sprengirými:
 8703.2330 – – – – Fjórhjól 1.081 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.2341 – – – – – Ný 2.161 kr./stk.
 8703.2349 – – – – – Notuð 2.161 kr./stk.
– – Með meira en 3000 cm3 sprengirými:
 8703.2410 – – – – Fjórhjól 1.441 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.2491 – – – – – Ný 2.701 kr./stk.
 8703.2499 – – – – – Notuð 2.701 kr./stk.
– Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísil):
– – Með 1500 cm3 sprengirými eða minna:
 8703.3110 – – – Fjórhjól 864 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.3121 – – – – Ný 1.621 kr./stk.
 8703.3129 – – – – Notuð 1.621 kr./stk.
– – Með meira en 1500 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými:
– – – Með meira en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 sprengirými:
 8703.3210 – – – – Fjórhjól 1.441 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.3221 – – – – – Ný 1.621 kr./stk.
 8703.3229 – – – – – Notuð 1.801 kr./stk.
– – – Með meira en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými:
 8703.3250 – – – – Fjórhjól 1.441 kr./stk.
– – – – Önnur:
 8703.3291 – – – – – Ný 2.161 kr./stk.
 8703.3299 – – – – – Notuð 2.161 kr./stk.
– – Með meira en 2500 cm3 sprengirými:
 8703.3310 – – – Fjórhjól 1.441 kr./stk.
– – – Önnur:
 8703.3321 – – – – Ný 2.701 kr./stk.
 8703.3329 – – – – Notuð 2.701 kr./stk.
– Önnur:
– – Rafknúin:
 8703.9011 – – – Ný 1.801 kr./stk.
 8703.9019 – – – Notuð 1.801 kr./stk.
– – Önnur en rafknúin:
 8703.9091 – – – Ný 1.801 kr./stk.
 8703.9099 – – – Notuð 1.801 kr./stk.
Úr 8704 Ökutæki til vöruflutninga:
– Dembarar (dumpers) gerðir til nota utan þjóðvega:
 8704.1009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 32.416 kr./stk.
– Önnur, með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísil):
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vörurýmis:
 8704.2111 – – – – Nýjar 3.782 kr./stk.
 8704.2119 – – – – Notaðar 3.782 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.2121 – – – – Ný 3.782 kr./stk.
 8704.2129 – – – – Notuð 3.782 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.2191 – – – – Ný 3.782 kr./stk.
 8704.2199 – – – – Notuð 3.782 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn:
 8704.2210 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 21.611 kr./stk.
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.2211 – – – – Nýjar 18.909 kr./stk.
 8704.2219 – – – – Notaðar 18.909 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.2221 – – – – Ný 18.909 kr./stk.
 8704.2229 – – – – Notuð 18.909 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.2291 – – – – Ný 18.909 kr./stk.
 8704.2299 – – – – Notuð 18.909 kr./stk.
– – Yfir 20 tonn að heildarþyngd:
 8704.2310 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 31.696 kr./stk.
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.2311 – – – – Nýjar 31.696 kr./stk.
 8704.2319 – – – – Notaðar 31.696 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.2321 – – – – Ný 31.696 kr./stk.
 8704.2329 – – – – Notuð 31.696 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.2391 – – – – Ný 31.696 kr./stk.
 8704.2399 – – – – Notuð 31.696 kr./stk.
– Önnur, með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.3111 – – – – Nýjar 3.782 kr./stk.
 8704.3119 – – – – Notaðar 3.782 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.3121 – – – – Ný 3.782 kr./stk.
 8704.3129 – – – – Notuð 3.782 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.3191 – – – – Ný 3.782 kr./stk.
 8704.3199 – – – – Notuð 3.782 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8704.3210 – – – Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög 3.782 kr./stk.
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
 8704.3211 – – – – Nýjar 3.782 kr./stk.
 8704.3219 – – – – Notaðar 3.782 kr./stk.
– – – Með vörupalli:
 8704.3221 – – – – Nýjar 18.909 kr./stk.
 8704.3229 – – – – Notaðar 18.909 kr./stk.
– – – Með vörurými:
 8704.3291 – – – – Nýjar 18.909 kr./stk.
 8704.3299 – – – – Notaðar 18.909 kr./stk.
– Önnur:
– – Rafknúin:
 8704.9011 – – – Ný 5.043 kr./stk.
 8704.9019 – – – Notuð 5.043 kr./stk.
Úr 8705 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, þó ekki ökutæki aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum (t.d. gálgabifreiðar, kranabifreiðar, slökkvibifreiðar, steypuhræribifreiðar, götuhreinsibifreiðar, úðunarbifreiðar, verkstæðisvagnar, röntgentækjavagnar):
– Kranabifreiðar:
 8705.1001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 5.043 kr./stk.
 8705.1009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 36.018 kr./stk.
– Borkranabifreiðar:
 8705.2001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 5.043 kr./stk.
 8705.2009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 36.018 kr./stk.
– Slökkvibifreiðar:
 8705.3001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 3.530 kr./stk.
 8705.3009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 25.213 kr./stk.
– Steypuhræribifreiðar:
 8705.4001 – – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna 5.043 kr./stk.
 8705.4009 – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 18.909 kr./stk.
– Önnur:
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
 8705.9011 – – – Snjóplógar 5.043 kr./stk.
 8705.9012 – – – Gálgabifreiðar 3.782 kr./stk.
 8705.9019 – – – Annars 3.782 kr./stk.
– – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8705.9021 – – – Snjóplógar 25.213 kr./stk.
 8705.9022 – – – Gálgabifreiðar 18.909 kr./stk.
 8705.9029 – – – Annars 18.909 kr./stk.
Úr 8711 Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél, með eða án hliðarvagns; hliðarvagnar:
 8711.1000 – Með stimpilbrunahreyfli með sprengirými 50 cm3 eða minna 288 kr./stk.
 8711.2000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 50 cm3 sprengirými til og
með 250 cm3 432 kr./stk.
 8711.3000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 250 cm3 sprengirými til og
með 500 cm3 432 kr./stk.
 8711.4000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 500 cm3 sprengirými til og
með 800 cm3 432 kr./stk.
 8711.5000 – Með stimpilbrunahreyfli með meira en 800 cm3 sprengirými 576 kr./stk.
– Annað:
 8711.9010 – – Hliðarvagnar 1.441 kr./stk.
– – Annars:
 8711.9091 – – – Rafknúin vélhjól 288 kr./stk.
 8711.9092 – – – Bifhjól, ót.a. 288 kr./stk.
 8711.9099 – – – Annað 288 kr./stk.
8712 8712.0000 Reiðhjól og önnur hjól (þar með talin þríhjól til vöruflutninga),
án vélar 72,00 kr./stk.
Úr 8716 Tengivagnar og festivagnar; önnur ökutæki ekki vélrænt knúin; hlutar til þeirra:
 8716.1000 – Tengivagnar og festivagnar, til íbúðar eða ferðalaga 360 kr./stk.
– Sjálfhlaðandi eða sjálflosandi tengivagnar og festivagnar til landbúnaðarnota:
– – Að heildarþyngd 750 kg eða minna:
 8716.2011 – – – Nýir 1.441 kr./stk.
 8716.2019 – – – Notaðir 1.441 kr./stk.
– – Aðrir:
 8716.2091 – – – Nýir 1.441 kr./stk.
 8716.2099 – – – Notaðir 1.441 kr./stk.
– Aðrir tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga:
– – Tanktengivagnar og tankfestivagnar:
 8716.3101 – – – Að heildarþyngd 750 kg eða minna 2.161 kr./stk.
 8716.3109 – – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn 21.611 kr./stk.
– – Annars:
– – – Að heildarþyngd 750 kg eða minna:
 8716.3911 – – – – Nýtt 1.441 kr./stk.
 8716.3919 – – – – Notað 1.441 kr./stk.
– – – Að heildarþyngd meira en 750 kg til og með 5 tonnum:
 8716.3921 – – – – Nýtt 2.161 kr./stk.
 8716.3929 – – – – Notað 2.161 kr./stk.
– – – Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
 8716.3991 – – – – Nýtt 21.611 kr./stk.
 8716.3999 – – – – Notað 21.611 kr./stk.
 8716.4000 – Aðrir tengivagnar og festivagnar 16.208 kr./stk.
8427 Gaffallyftarar; aðrir vinnuvagnar með búnaði til lyftingar eða meðhöndlunar:
 8427.1000 – Sjálfknúnir vagnar knúnir rafhreyfli 3.602 kr./stk.
 8427.2000 – Aðrir sjálfknúnir vagnar 5.043 kr./stk.
 8427.9000 – Aðrir vagnar 5.043 kr./stk.
Úr 8429 Jarðýtur, vegheflar, jöfnunarvélar, skafarar, vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar, vélþjöppur og valtarar, sjálfknúið:
– Vegheflar og jöfnunarvélar:
 8429.2001 – – Vegheflar 28.814 kr./stk.
– Vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar:
 8429.5100 – – Framenda ámokstursvélar 21.611 kr./stk.
 8429.5200 – – Vélbúnaður með yfirbyggingu sem snúist getur 360° 21.611 kr./stk.
 8429.5900 – – Aðrar28.814 kr./stk.

Samþykkt á Alþingi 13. desember 2002.