Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1486, 131. löggjafarþing 695. mál: tekjuskattur og eignarskattur (aðsetursregla).
Lög nr. 77 24. maí 2005.

Lög um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum.


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
  1. 1. málsl. 1. mgr. orðast svo: Skylda til að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra er aflað, og eignarskatt af öllum eignum sínum, hvar sem þær eru, hvílir á eftirtöldum lögaðilum sem heimilisfastir eru hér á landi.
  2. 1. tölul. 1. mgr. orðast svo: Skráðum hlutafélögum, einkahlutafélögum og samlagshlutafélögum.
  3. Orðin „enda séu þau skráð hér á landi á lögmæltan hátt“ í 2. tölul. 1. mgr. falla brott.
  4. 2. mgr. 5. tölul. 1. mgr. fellur brott.
  5. Við greinina bætist ný málsgrein er verður 2. mgr. og orðast svo:
  6.      Lögaðili skv. 1. mgr. telst eiga hér heimili ef hann er skráður hér á landi, telur heimili sitt hér á landi samkvæmt samþykktum sínum eða ef raunveruleg framkvæmdastjórn hans er hér á landi.


2. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 11. maí 2005.