Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 701, 133. löggjafarþing 416. mál: vörugjald og virðisaukaskattur (lækkun matarskatts).
Lög nr. 175 20. desember 2006.

Lög um breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.


I. KAFLI
Breyting á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, með síðari breytingum.

1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á viðauka I við lögin:
 1. Eftirfarandi tollskrárnúmer falla brott úr A-lið viðaukans:
  0813.4001 1806.1000 1905.3030 2008.5009 2106.9022
  0813.5001 1806.2001 2006.0011 2008.6001 2106.9023
  0901.1100 1806.2003 2006.0012 2008.6009 2106.9025
  0901.1200 1806.2004 2006.0019 2008.7001 2106.9026
  0901.2101 1806.2005 2006.0021 2008.7009 2106.9031
  0901.2109 1806.2006 2006.0022 2008.8001 2106.9039
  0901.2201 1806.2009 2006.0023 2008.8009 2106.9041
  0901.2209 1806.9011 2006.0029 2008.9100 2106.9042
  0901.9000 1806.9012 2006.0030 2008.9201 2106.9048
  0902.1000 1806.9019 2007.1000 2008.9209 2106.9049
  0902.2000 1806.9028 2007.9100 2008.9901 2106.9061
  0902.3000 1806.9029 2007.9900 2008.9909 2106.9062
  0902.4000 1806.9039 2008.1101 2101.1100 3003.9001
  0903.0000 1901.9011 2008.2001 2101.1201 3004.5004
  0909.1001 1901.9019 2008.2009 2101.1209 3004.9004
  0909.5001 1905.2000 2008.3001 2101.2001 3302.1021
  1211.9001 1905.3011 2008.3009 2101.2009 3302.1030
  1211.9002 1905.3019 2008.4001 2101.3001
  1805.0001 1905.3021 2008.4009 2101.3009
  1805.0009 1905.3029 2008.5001 2106.9021

 2. B-liður viðaukans fellur brott.


II. KAFLI
Breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.

2. gr.

     Við 5. gr. A laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Nú er dótturfélag í eigu sparisjóðs og gilda þá ákvæði þessarar greinar, enda sé skilyrðum hennar fullnægt.

3. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr. laganna:
 1. Í stað hlutfallstölunnar „14%“ í 2. mgr. kemur: 7%.
 2. 8. tölul. 2. mgr. orðast svo: Sala á matvörum og öðrum vörum til manneldis eins og skilgreint er í viðauka við lög þessi, þó ekki sala á áfengi.
 3. Við 2. mgr. bætist nýr töluliður sem orðast svo: Geisladiskar, hljómplötur, segulbönd og aðrir sambærilegir miðlar með tónlist en ekki með mynd.


4. gr.

     Í stað „skv. 1., 3. og 4. mgr.“ í lokamálslið 1. mgr. 27. gr. laganna kemur: skv. 3. og 4. mgr.

5. gr.

     1. mgr. 42. gr. laganna fellur brott.

6. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða X við lögin:
 1. Í stað „31. desember 2006“ kemur: 31. desember 2008.
 2. Í stað „EURO2“ kemur: EUROIII.


7. gr.

     Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo:
     Endurgreiða skal veitingahúsum, mötuneytum og öðrum hliðstæðum aðilum, sem selja tilreiddan mat, fjárhæð er nemur 112,5% af innskatti uppgjörstímabilsins janúar–febrúar 2007 vegna matvælaaðfanga sem bera 14% virðisaukaskatt. Endurgreiðsla þessi skal þó ekki vera hærri en svo að útskattur vegna sölu á tilreiddum mat að frádreginni endurgreiðslu samsvari að minnsta kosti 14% af hráefnisverði að viðbættum 19,25% af mismun söluverðs á tilreiddum mat og hráefnisverðs matvælaaðfanga.

8. gr.

     Í stað viðauka við lögin kemur nýr viðauki sem orðast svo ásamt fyrirsögn:
Viðauki.
     Af vörum til manneldis í eftirgreindum tollskrárnúmerum skal greiða 7% virðisaukaskatt:
 1. Vörur í 2. til og með 4. kafla, þó ekki vörur í tollskrárnúmerum 0301.1000–0301.9990.
 2. Vörur í tollskrárnúmerum 0504.0001–0504.0009 og 0511.9119, 0511.9125, 0511.9901 og 0511.9902.
 3. Vörur í 7. til og með 13. kafla, þó ekki vörur í tollskrárnúmerum 1001.1001, 1001.9001, 1002.0001, 1003.0001, 1004.0001, 1005.9001, 1106.2001, 1007.0001, 1008.1001, 1008.2001, 1008.3001, 1008.9001, 1101.0021, 1102.2001, 1102.9011, 1102.9021, 1103.1101, 1103.1311, 1103.1321, 1103.1901, 1103.2001, 1104.1221, 1104.1901, 1104.2221, 1104.2301, 1104.2901, 1104.3001, 1203.0000, 1209.1001–1209.9909, 1211.3000, 1211.4000, 1211.9009, 1213.0011–1213.0029, 1214.1000, 1214.9000, 1301.1000, 1301.9000, 1301.9009, 1302.1100, 1302.1400 og 1302.1909.
 4. Vörur í tollskrárnúmerum 1501.0011, 1501.0021, 1502.0011, 1502.0021, 1503.0001, 1504.1001–1504.3009, 1506.0001, 1507.1001, 1507.9001, 1508.1001, 1508.9001, 1509.1001, 1509.9001, 1510.0001, 1511.1001, 1511.9001, 1512.1101, 1512.1901, 1512.2101, 1512.2901, 1513.1101, 1513.1901, 1513.2101, 1513.2901, 1514.1101, 1514.1901, 1514.9101, 1514.9901, 1515.2101, 1515.2901, 1515.5001, 1515.9001 og 1516.1001–1517.9009.
 5. Vörur í 16. til með 21. kafla, þó ekki vörur í tollskrárnúmerum 1703.1001, 1703.9001, 2102.2003 og 2106.9032–2106.9038.
 6. Vörur í tollskrárnúmerum 2201.1011–2201.9090, 2202.1011–2202.9099, 2203.0011– 2203.0019, 2204.1011–2204.1019, 2204.2111–2204.2119, 2204.2131–2204.2139, 2204.2911–2204.2919, 2204.2931–2204.2939, 2204.3011–2204.3019, 2205.1011– 2205.1019, 2205.9011–2205.9019, 2206.0031–2206.0039, 2208.7021–2208.7029, 2208.9071–2208.9079 og 2209.0000.
 7. Vörur í tollskrárnúmerum 2501.0001, 2836.1001, 2836.3001, 2836.4001, 2836.9902, 2918.1200, 2918.1300, 2922.4201, 2925.1101, 3203.0001, 3302.1010, 3501.9001, 3502.1101, 3502.1901, 3502.2001, 3502.9001, 3503.0011, 3503.0021, 3824.9008 og 3917.1000.


9. gr.

     Lög þessi taka gildi 1. mars 2007, nema 2. og 6. gr. sem öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. gr. laga þessara taka til allra vara sem eru ótollafgreiddar við gildistöku þeirra, svo og til allra innlendra framleiðsluvara sem ekki hafa verið seldar eða afhentar þann dag.

Samþykkt á Alþingi 9. desember 2006.