Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 632, 140. löggjafarþing 370. mál: greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi (álagningarstofnar eftirlitsgjalds).
Lög nr. 182 23. desember 2011.

Lög um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 99/1999, með síðari breytingum.


1. gr.

     5. gr. laganna orðast svo:
     Eftirtaldir eftirlitsskyldir aðilar skulu greiða eftirlitsgjald af álagningarstofni í þeim hlutföllum og stærðum sem hér segir:
 1. Viðskiptabankar, sparisjóðir, lánafyrirtæki, greiðslustofnanir og rafeyrisfyrirtæki skulu greiða eftirfarandi hlutföll af eignum samtals, þó eigi lægri fjárhæð en 1.000.000 kr.:
  1. Viðskiptabankar 0,0338%.
  2. Sparisjóðir, lánafyrirtæki, greiðslustofnanir og rafeyrisfyrirtæki 0,0303%.
 2. Vátryggingafélög skulu greiða 0,356% af bókfærðum iðgjöldum, þó eigi lægri fjárhæð en 1.000.000 kr.
 3. Félög eða einstaklingar sem stunda vátryggingamiðlun skulu greiða 0,192% af þeim iðgjöldum sem miðlað hefur verið á næstliðnu ári, þó eigi lægri fjárhæð en 450.000 kr.
 4. Verðbréfafyrirtæki skulu greiða 0,41% af eignum samtals, þó aldrei lægri fjárhæð en 1.000.000 kr.
 5. Verðbréfamiðlanir skulu greiða 0,41% af eignum samtals, þó aldrei lægri fjárhæð en 600.000 kr.
 6. Rekstrarfélög verðbréfasjóða skulu greiða 0,033% af eignum rekstrarfélags og verðbréfa- og fjárfestingarsjóða í rekstri þess samtals, þó aldrei lægri fjárhæð en 1.000.000 kr. Þá skulu fagfjárfestasjóðir í rekstri rekstrarfélags eða annars aðila greiða 0,025% af hreinni eign viðkomandi sjóðs, þó aldrei lægri fjárhæð en 300.000 kr.
 7. Verðbréfamiðstöðvar skulu greiða 0,7% af rekstrartekjum, þó eigi lægri fjárhæð en 600.000 kr.
 8. Kauphallir skulu greiða 0,81% af rekstrartekjum, þó aldrei lægri fjárhæð en 600.000 kr.
 9. Lífeyrissjóðir skulu samtals greiða 0,011% af hreinni eign til greiðslu lífeyris. Greiða skal eftirlitsgjaldið sem 1.140.000 kr. fastagjald vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris undir einum milljarði króna, 1.720.000 kr. vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris frá einum til og með tíu milljarða króna, 3.000.000 kr. vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris frá tíu milljörðum til og með tuttugu og fimm milljarða króna, 5.580.000 kr. vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris frá tuttugu og fimm milljörðum til og með eitt hundrað milljarða króna og 6.470.000 kr. vegna þeirra lífeyrissjóða er höfðu hreina eign til greiðslu lífeyris þar yfir. Það sem þá er ógreitt af eftirlitsgjaldi skv. 1. málsl. greiðist í hlutfalli við hreina eign til greiðslu lífeyris.
 10. Innlánsdeildir samvinnufélaga skulu greiða fastagjald sem nemur 450.000 kr.
 11. Íbúðalánasjóður skal greiða 0,0043% af eignum samtals, þó eigi lægri fjárhæð en 1.000.000 kr.
 12. Lánasjóður sveitarfélaga ohf. skal greiða 0,0092% af eignum samtals, þó eigi lægri fjárhæð en 600.000 kr.
 13. Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta og öryggissjóðir samkvæmt lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, skulu greiða fastagjald sem nemur 500.000 kr.
 14. Aðilar með innheimtuleyfi samkvæmt innheimtulögum, nr. 95/2008, skulu greiða fastagjald sem nemur 700.000 kr.

     Einstaklingar og lögaðilar, aðrir en fjármálafyrirtæki, sem starfrækja gjaldeyrisskiptastöð eða peninga- og verðmætasendingarþjónustu, sbr. 1. mgr. 25. gr. a laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006, skulu greiða fastagjald sem nemur 600.000 kr.
     Erlendir vörsluaðilar séreignarsparnaðar sem fengið hafa staðfestingu þess ráðuneytis sem fer með málefni lífeyrissjóða á reglum um viðbótartryggingavernd og séreignarsparnað, sbr. 10. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, skulu greiða fastagjald sem nemur 1.600.000 kr.
     Útibú erlendra eftirlitsskyldra aðila sem fengið hafa starfsleyfi hér á landi skulu greiða eftirlitsgjald samkvæmt viðeigandi tölulið 1. mgr.
     Eignarhaldsfélög á fjármálasviði, eignarhaldsfélög á vátryggingasviði, blönduð eignarhaldsfélög, blönduð eignarhaldsfélög á vátryggingasviði og blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi skulu greiða fastagjald sem nemur 1.500.000 kr.
     Útgefendur hlutabréfa, sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og markaðstorgi fjármálagerninga hér á landi, skulu greiða fastagjald tengt fjárhæð markaðsvirðis útgefinna hlutabréfa sinna. Greiða skal 370.000 kr. fastagjald vegna hlutabréfa að markaðsvirði undir fimm milljörðum króna, 1.000.000 kr. vegna hlutabréfa að markaðsvirði frá fimm til og með tuttugu og fimm milljarða króna, 3.000.000 kr. vegna hlutabréfa að markaðsvirði frá tuttugu og fimm til og með eitt hundrað milljarða króna, 5.500.000 kr. vegna hlutabréfa að markaðsvirði frá eitt hundrað til og með fimm hundruð milljarða króna og 7.850.000 kr. vegna hlutabréfa með markaðsvirði yfir fimm hundruð milljörðum króna.
     Útgefendur skuldabréfa, sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og markaðstorgi fjármálagerninga hér á landi, skulu greiða fastagjald tengt fjárhæð markaðsvirðis útgefinna skuldabréfa sinna. Greiða skal 120.000 kr. fastagjald vegna skuldabréfa að markaðsvirði undir einum milljarði króna, 190.000 kr. vegna skuldabréfa að markaðsvirði frá einum til og með fimm milljarða króna, 440.000 kr. vegna skuldabréfa að markaðsvirði frá fimm til og með tíu milljarða króna, 750.000 kr. vegna skuldabréfa að markaðsvirði frá tíu til og með fimmtíu milljarða króna, 1.060.000 kr. vegna skuldabréfa að markaðsvirði frá fimmtíu til og með tvö hundruð milljarða króna og 1.250.000 kr. vegna skuldabréfa að markaðsvirði yfir tvö hundruð milljörðum króna.
     Eftirlitsgjald skal reiknast í heilum þúsundum króna. Við álagningu skal jafnframt færa álagningarstofna í þúsundir króna.
     Fjármálafyrirtæki sem er stýrt af skilanefnd, slitastjórn eða bráðabirgðastjórn samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, óháð því hvort viðkomandi fyrirtæki hefur starfsleyfi, takmarkað starfsleyfi eða starfsleyfi þess hefur verið afturkallað, greiðir fastagjald. Gjaldið miðast við það starfsleyfi sem fyrirtækið hafði áður en það fór undir yfirráð skilanefndar, slitastjórnar eða bráðabirgðastjórnar og greiðist samkvæmt eftirfarandi sundurliðun: viðskiptabankar 35.000.000 kr., aðrar lánastofnanir 18.500.000 kr. og önnur fjármálafyrirtæki 8.500.000 kr. Gjald samkvæmt þessari málsgrein greiðist þangað til slitum er lokið. Fyrirtæki greiðir eftirlitsgjald samkvæmt viðeigandi töluliðum 1. mgr. þar til það fer undir yfirráð skilanefndar, slitastjórnar eða bráðabirgðastjórnar en hlutfallslega skv. 2. málsl. þessarar málsgreinar frá því tímamarki.

2. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2012.

Samþykkt á Alþingi 17. desember 2011.