Ferill 115. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.
123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 115 — 115. mál.Frumvarp til lagaum breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum (mútur til opinbers starfsmanns).

(Lagt fyrir Alþingi á 123. löggjafarþingi 1998–99.)1. gr.

    Við 6. gr. laganna bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
    Fyrir háttsemi, sem greinir í samningi um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opin­berra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum frá 21. nóvember 1997.

2. gr.

    109. gr. laganna, sbr. 33. gr. laga nr. 82/1998, orðast svo:
    Hver sem gefur, lofar eða býður opinberum starfsmanni gjöf eða annan ávinning til að fá hann til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert sem tengist opinberum skyldum hans skal sæta fangelsi allt að 3 árum eða sektum ef málsbætur eru fyrir hendi.
    Sömu refsingu skal sá sæta sem beinir slíku að erlendum opinberum starfsmanni eða starfsmanni opinberrar alþjóðastofnunar í því skyni að ná eða halda viðskiptum eða öðrum ótilhlýðilegum ávinningi í alþjóðaviðskiptum.

3. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.


I.


Inngangur.


    Frumvarp þetta er samið á vegum refsiréttarnefndar að tilhlutan dómsmálaráðherra. Var nefndinni falið með bréfi ráðuneytisins, dags. 4. febrúar 1998, að semja frumvarp til laga um nauðsynlegar breytingar á lögum svo unnt yrði að fullgilda samning um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum, sem undirrit­aður var í París 17. desember 1997.
    Til að unnt verði að fullnægja skuldbindingum samkvæmt samningnum þarf að gera breytingar á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940. Einnig er nauðsynlegt að með lögum verði lögð ábyrgð á lögaðila vegna mútugreiðslna til erlendra opinberra starfsmanna og er samhliða flutt frumvarp þess efnis.
    Samningurinn um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í al­þjóðlegum viðskiptum var saminn á vettvangi Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunarinn­ar (OECD) að frumkvæði Bandaríkjastjórnar. Viðræðum um gerð samningsins lauk 21. nóvember 1997 og var samningurinn undirritaður 17. desember það ár af öllum aðildarríkj­um OECD að Ástralíu undanskilinni. Einnig var samningurinn undirritaður af eftirtöldum ríkjum sem ekki eiga aðild að stofnuninni: Argentínu, Brasilíu, Búlgaríu, Chile og Slóvak­íu. Samhliða undirritun samningsins var undirrituð sérstök yfirlýsing þar sem ríkin skuld­binda sig til að gera ráðstafanir til að samningurinn öðlist gildi fyrir árslok 1998. Með ályktun Alþingis 2. júní 1998 var ríkisstjórninni veitt heimild til að fullgilda samninginn af Íslands hálfu.
    Á alþjóðavettvangi hefur verið lögð rík áhersla á samstöðu um aðgerðir gegn spillingu og skipulagðri glæpastarfsemi. Samningur OECD um baráttu gegn mútugreiðslum er við­leitni af því tagi. Á vegum Evrópuráðsins er einnig unnið að gerð alhliða samnings á sviði refsiréttar gegn spillingu og er stefnt að því að samningu hans verði lokið seinni hluta árs 1998. Spilling og tengd brotastarfsemi virðir engin landamæri og almennt hvílir yfir henni mikil leynd. Til að uppræta slíka starfsemi er náið samstarf á alþjóðavettvangi mikilvægt. Alþjóðleg samstaða er einnig nauðsynleg til að mælt verði fyrir um refsinæmi mútu­greiðslna til erlendra opinberra starfsmanna. Að öðrum kosti er hætt við að samkeppnis­stöðu verði raskað milli þeirra ríkja sem lýsa slíka háttsemi refsiverða og þeirra ríkja sem líða óréttmæta viðskiptahætti af því tagi.

II.
Efni mútusamningsins.

    Á eftir inngangsákvæðum mútusamningsins er að finna kjarna hans í 1. gr., en þar segir að samningsríkin skuli gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að gera refsiverða í löggjöf sinni þá háttsemi að bjóða, gefa eða færa erlendum opinberum starfsmanni óhæfi­legar ívilnanir. Skiptir engu hvort um er að ræða fjármuni eða annað sem ætlað er starfs­manninum sjálfum eða þriðja manni, enda hafi ívilnunin þann tilgang að fá starfsmanninn til að vinna eða láta ógert að vinna einhver þau verk sem tengjast opinberum skyldum hans. Þetta þarf einnig að vera gert í því skyni að ná eða halda viðskiptum eða öðrum ótilhlýði­legum ávinningi í alþjóðlegum viðskiptum. Þá er mælt fyrir um að hlutdeild í slíku broti skuli vera refsiverð og að sömu reglur gildi í löggjöf samningsaðila um refsinæmi tilraunar til mútugreiðslu til erlends opinbers starfsmanns og mútugreiðslu til opinbers starfsmanns viðkomandi ríkis.
    Þessi verknaðarlýsing tekur til hvers konar ívilnunar til erlends opinbers starfsmanns án tillits til verðmætis eða hvort ívilnunin bar tilætlaðan árangur eða ekki, staðbundinnar venju, umburðarlyndis viðkomandi stjórnvalda fyrir slíkum greiðslum eða hvort ívilnunin var nauðsynleg til að ná eða halda viðskiptum. Verknaðarlýsingin tekur þó ekki til minni háttar fyrirgreiðslu sem viðgengst í sumum löndum til að hvetja opinbera starfsmenn til að sinna starfsskyldum sínum, svo sem útgáfu skilríkja eða leyfa. Fyrirgreiðsla af því tagi er almennt ekki innt af hendi í þeim tilgangi að ná eða halda viðskiptum eða öðrum ótilhlýði­legum ávinningi í alþjóðlegum viðskiptum.
    Í samningnum hafa eftirfarandi hugtök þessa merkingu:
          Með hugtakinu „erlendur opinber starfsmaður“ er átt við hvern þann sem gegnir starfi hjá löggjafarvaldi, í stjórnsýslu eða við réttarvörslu í erlendu ríki, hvort sem hann er skipaður til starfans eða kjörinn. Einnig á hugtakið við um hvern þann sem gegnir opinberum störfum á vegum erlends ríkis, þar á meðal fyrir hönd opinberrar stofnunar eða fyrirtækis. Með opinberri stofnun er átt við stofnun sem lögum samkvæmt fer með verkefni í þágu almennings. Með opinberu fyrirtæki er hins vegar átt við rekstur, án tillits til þess hvert er lögbundið forms hans, þar sem stjórnvöld geta beint eða óbeint haft veruleg áhrif. Verður starfsmaður slíks fyrirtækis talinn gegna opinberum störfum, nema fyrirtækið starfi án opinberrar fyrirgreiðslu á almennum markaði, sem öldungis verður jafnað til reksturs einkaaðila. Þá nær hugtakið „erlendur opinber starfsmaður“ yfir hvern þann embættismann eða starfsmann sem starfar á vegum opinberrar alþjóða­stofnunar. Til slíkra stofnana teljast hvers konar stofnanir, sem komið er á fót af ríkjum eða ríkisstjórnum, án tillits til skipulags viðkomandi stofnunar eða þeirra verkefna sem hún hefur með höndum. Tekur þetta einnig til stofnana sem sjálfstætt er komið á fót á vegum opinberra alþjóðastofnana.
          Hugtakið „erlent ríki“ nær yfir öll stig og deildir stjórnsýslunnar frá ríkistjórn til sveitarstjórna. Er hugtakið ekki bundið við ríki heldur tekur það einnig til hvers konar svæðis eða einingar erlendis, sem bundin er skipulagi eins og sjálfsstjórnarhéraða.
          Með því „að vinna eða láta ógert að vinna einhver verk sem tengjast opinberum skyldum“ er átt við hvers kyns beitingu opinbers starfsmanns á stöðu sinni, hvort sem það er á valdsviði hans eða ekki. Þannig er talið falla undir þessa lýsingu sú háttsemi að múta hátt settum opinberum starfsmanni til að hann í krafti embættis síns en utan valdbærni þess beiti sér fyrir því að annar opinber embættismaður stofni til viðskipta.
    Samkvæmt 3. gr. samningsins skulu viðurlög við mútugreiðslum vera virk, hæfileg og letjandi refsiviðurlög. Skulu refsimörk vera sambærileg við þau sem gilda um mútugreiðsl­ur til opinberra starfsmanna samningsaðilans sjálfs og fela meðal annars í sér frjálsræðis­sviptingu um nægilega langan tíma til að skilvirk gagnkvæm réttaraðstoð og framsal geti átt sér stað. Hver samningsaðili skal einnig gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja að leggja megi hald á og gera upptækar mútur til erlends opinbers starfsmanns og hagnað af þeim, ellegar eignir sem samsvara að verðmæti slíkum hagnaði, eða að beita megi fjársektum sem hafa sambærileg áhrif.
    Í 2. gr. samningsins segir að hver samningsaðili skuli, í samræmi við meginreglur eigin laga, gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að lögaðilar verði ábyrgir vegna mútu­greiðslu til erlends opinbers starfsmanns. Þetta felur ekki í sér skuldbindingu til að lögfesta reglur um refsiábyrgð lögaðila, ef slíka heimild er ekki að finna í lögum samningsríkis. Þá skal samningsaðili hins vegar sjá til þess að við mútugreiðslum liggi virk, hæfileg og letj­andi viðurlög, þar á meðal fjárhagsviðurlög, sbr. 2. mgr. 3. gr.
    Samkvæmt 10. gr. skulu mútugreiðslur til erlends opinbers starfsmanns teljast til þeirra brota sem leitt geta til framsals samkvæmt lögum samningsaðila og framsalssamningum, sem þeir gera með sér. Er samningsaðila heimilt að líta á samninginn sem lagalegan grund­völl framsals að því er þessi brot varðar, ef hann gerir það að skilyrði að framsalssamningur sé fyrir hendi. Þá skal hver samningsaðili gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja annaðhvort að hann geti framselt eigin ríkisborgara eða að hann geti ákært eigin ríkisborgara fyrir mútugreiðslu til erlends opinbers starfsmanns. Ber samningsaðila að vísa máli til þar til bærra yfirvalda til ákæru, ef hann synjar beiðni um framsal af þeirri ástæðu einni að um er að ræða eigin ríkisborgara.
    Í 4. gr. samningsins er að finna nánari ákvæði er lúta að refsilögsögu, en þar segir að samningsaðili, sem hefur lögsögu til að sækja eigin ríkisborgara vegna brota sem framin eru erlendis, skuli gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja lögsögu sína vegna mútugreiðslna til erlends opinbers starfsmanns samkvæmt sömu reglum. Þá skal hver samningsaðili taka til athugunar hvort núverandi grundvöllur lögsögu hans skilar árangri í baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna og skal ráðist í viðeigandi úrbætur ef svo er ekki.
    Í samningnum eru síðan nánari ákvæði um meðferð mútumála, fyrningarfrest, gagn­kvæma réttaraðstoð og eftirlit til að fylgjast með framkvæmd samningsins.

III.
Lagabreytingar vegna fullgildingar samningsins.

    Í almennum hegningarlögum er ekki að finna almennt refsiákvæði um mútur. Við ákveðnar aðstæður er hins vegar talið óhjákvæmilegt að koma í veg fyrir að mönnum sé boðinn ávinningur fyrir að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert. Í opinberri stjórnsýslu er mikilvægt að stjórnvöld fari að lögum og gæti réttra aðferða við meðferð mála. Af þeim sökum varðar það refsingu skv. 109. gr. hegningarlaga að múta opinberum starfsmanni (aktívar mútur), auk þess sem starfsmaðurinn sjálfur getur sætt refsiábyrgð vegna mútu­greiðslu skv. 128. gr. laganna (passívar mútur).
    Með samningnum um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskipum skuldbinda samningsaðilar sig til að gera það að refsiverðri hátt­semi í löggjöf sinni að bjóða erlendum opinberum starfsmanni, gefa honum loforð um eða færa honum óhæfilegar ívilnanir. Á hinn bóginn nær samningurinn ekki til brots viðkom­andi opinbers starfsmanns, sem áskilur sér eða þiggur mútugreiðslu.
    Samkvæmt 109. gr. almennra hegningarlaga skal hver sem gefur lofar eða býður opin­berum starfsmanni gjafir eða annan ávinning til þess að fá hann til að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert, er hann með því bryti gegn starfsskyldu sinni, sæta fangelsi allt að 3 árum eða, séu málsbætur fyrir hendi, fangelsi allt að 1 ári eða sektum. Þetta ákvæði er bundið við innlenda opinbera starfsmenn og því væri að gildandi lögum refsilaust að múta erlendum opinberum starfsmanni. Til að fullnægja skyldum samkvæmt mútusamningnum verður að kveða sérstaklega á um að mútur til erlendra opinberra starfsmanna varði refsingu. Þar sem samningurinn tekur ekki eingöngu til starfsmanna erlendra ríkja er einnig ástæða til að fram komi ótvírætt í lögum að refsiverndin nái einnig til starfsmanna opinberra alþjóðastofnana.
    Þáttur í verknaðarlýsingu 109. gr. hegningarlaga er að viðkomandi starfsmaður brjóti gegn starfsskyldum sínum með því að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert. Þannig væri væntanlega refsilaus greiðsla til opinbers starfsmanns fyrir athöfn eða athafnaleysi sem er utan verkahrings hans. Að þessu leyti er verknaðarlýsing mútusamningsins rýmri, en þar segir í c-lið 4. mgr. 1. gr. að með því „að vinna eða láta ógert að vinna einhver þau verk sem tengjast opinberum skyldum“ sé átt við hvers kyns beitingu opinbers starfsmanns á stöðu sinni, hvort sem það er á valdsviði hans eða ekki. Við aðlögun refsilaga að mútu­samningnum þykir ekki koma til álita að veitt verði ríkari refsivernd gegn mútugreiðslum til erlendra starfsmanna en á við um innlenda opinbera starfsmenn. Því er talið nauðsynlegt að gerðar verði breytingar á 109. gr. hegningarlaga þannig að sama verknaðarlýsing eigi við hvort heldur opinberi starfsmaðurinn er innlendur eða erlendur.
    Með mútusamningnum skuldbinda samningsaðilar sig til að gera að refsiverðri háttsemi í löggjöf sinni ívilnanir sem hafa þann tilgang að ná eða halda viðskiptum eða öðrum ótil­hlýðilegum ávinningi í alþjóðaviðskiptum. Skv. 109. gr. hegningarlaga er refsinæmi verkn­aðar hins vegar ekki bundið við viðskipti. Með frumvarpi þessu er ekki lagt til að gengið verði lengra að þessu leyti en nauðsynlegt er samkvæmt ákvæðum samningsins. Þannig verði mútugreiðslur til erlendra opinberra starfsmanna refsiverðar þegar þær hafa þann til­gang að greiða fyrir viðskiptum, en slíkar greiðslur til innlendra starfsmanna verði eftir sem áður refsiverðar án tillits til þess.
    Í 2. og 3. gr. samningsins er gert ráð fyrir að lögaðilar verði gerðir ábyrgir fyrir mútu­greiðslum til erlendra opinberra starfsmanna, en í gildandi lögum er ekki mælt fyrir um slíka ábyrgð. Með frumvarpi þessu er ekki lagt til að sett verði í hegningarlög ákvæði þar að lútandi, en hegningarlögin hafa ekki að geyma ákvæði sem mæla fyrir um refsiábyrgð lögaðila. Þess í stað er samhliða flutt sjálfstætt frumvarp til laga um refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslna. Þótt samningurinn leggi aðilum hans ekki þá skyldu á herðar að mæla fyrir um refsiábyrgð þykir hún heppilegust og helst til þess fallin að ná markmiðum samn­ingsins.
    Samkvæmt 3. mgr. 10. gr. samningsins eru þær skyldur lagðar á samningsaðila, að hann annaðhvort framselji eigin ríkisborgara eða ákæri þá fyrir mútugreiðslu til erlends opinbers starfsmanns. Skv. 2. gr. laga um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum, nr. 13/1984, má ekki framselja íslenska ríkisborgara. Því er nauðsynlegt að í hegningarlögum verði mælt fyrir um heimild til að sækja mann til sakar hér á landi, þótt brotið hafi verið framið utan refsilögsögu landsins. Sú tilhögun yrði í sem bestu samræmi við 4. gr. samn­ingsins, þar sem lögð er sú skylda á samningsaðila að ráðast í úrbætur til að reglur um lög­sögu skili árangri í baráttunni gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna. Í því sambandi skiptir máli að gera verður ráð fyrir að brot þau sem samningurinn tekur til séu gjarnan framin í landi viðkomandi starfsmanns og því utan íslenskrar refsilögsögu.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.


Um 1. gr.


    Í greininni er lagt til að refsilögsagan verði færð út þannig að refsað verði eftir íslenskum hegningarlögum fyrir háttsemi sem greinir í mútusamningnum, enda þótt brotið sé framið utan íslenska ríkisins og án tillits til þess hver er að því valdur.

Um 2. gr.


    Hér er lagt til að gerðar verði nokkrar breytingar á 109. gr. almennra hegningarlaga til samræmis við mútusamninginn.
    Í 1. mgr. er lögð til sú breyting á verknaðarlýsingu ákvæðisins að gjöf eða annar ávinn­ingur miði að því að opinber starfsmaður geri eitthvað eða láti eitthvað ógert sem tengist opinberum skyldum hans. Þetta er rýmra en verknaðarlýsing 109. gr. að því leyti að brot gegn ákvæðinu er bundið við athöfn starfsmanns eða athafnaleysi, sem fæli í sér brot á starfsskyldum hans. Þannig yrði refsivert að ívilna opinberum starfsmanni til að hann beitti stöðu sinni til að hafa áhrif á niðurstöðu máls þótt meðferð þess væri utan valdsviðs hans. Þá skiptir engu um refsinæmi verknaðar þótt ívilnun miði að því að fá fyrirgreiðslu sem viðkomandi á rétt á, enda verður almennt ekki fullyrt að hún hafi engin áhrif haft við meðferð máls. Þykir rétt að reynt verði að hamla gegn mútugreiðslum af öllu tagi til opin­berra starfsmanna. Gert er ráð fyrir viðteknum skilningi á hugtakinu opinber starfsmaður.
    Í 2. mgr. er lagt til að það varði einnig refsingu að beina gjöfum eða öðrum ávinningi að erlendum opinberum starfsmanni eða starfsmanni opinberrar alþjóðastofnunar. Tekur ákvæðið til þeirra starfsmanna sem mútusamningurinn nær til. Aftur á móti verður ívilnunin að miða að því að ná eða halda viðskiptum eða öðrum ótilhlýðilegum ávinningi í alþjóða­viðskiptum en þann áskilnað er ekki að finna í 1. mgr.

Um 3. gr.

    Greinin þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal I.


Samningur
um baráttu gegn mútugreiðslum
til erlendra opinberra starfsmanna
í alþjóðlegum viðskiptum.


Inngangsorð.


Samningsaðilarnir

hafa í huga að mútugreiðslur eru algengar í alþjóðlegum viðskiptum, meðal annars á vettvangi versl­unar og fjárfestinga, en það vekur upp mikilvæg álita mál á sviði siðferðis og stjórnmála, grefur undan góðri stjórnsýslu og efnahagsþróun og raskar sam keppnisskilyrðum á alþjóðavettvangi,

hafa í huga að öllum löndum ber að axla sameiginlega þá ábyrgð að vinna gegn mútugreiðslum í al­þjóðlegum viðskiptum,

hafa hliðsjón af endurskoðuðum tilmælum um baráttu gegn mútugreiðslum í alþjóðlegum við skiptum sem samþykkt voru af ráði Efnahags- og framfara­stofnunarinnar (OECD) 23. maí 1997, C(97)123/FINAL, en þar var meðal annars leitað eftir skilvirk­um ráðstöfunum til þess að forðast, koma í veg fyrir og vinna gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum, einkum að slíkar mútugreiðslur séu sem fyrst gerðar refsiverðar á skilvirkan og samræmdan hátt og á grundvelli sameiginlegra umsaminna þátta sem fram koma í téðum tilmælum, svo og í samræmi við lögsögu­reglur og aðrar meginreglur laga í hverju landi,


fagna þeirri þróun sem átt hefur sér stað annars staðar að undanförnu og stuðlar enn frekar að al­þjóðlegum skilningi og samstarfi í baráttunni gegn mútugreiðslum til opinberra starfsmanna, en þar á meðal eru aðgerðir Sameinuðu þjóðanna, Alþjóða­bankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Alþjóðavið­skiptastofnunarinnar, Samtaka Ameríkuríkja, Evr­ópuráðsins og Evrópusambandsins,

fagna framtaki fyrirtækja, samtaka atvinnurekenda, stéttarfélaga og annarra félagasamtaka í baráttunni gegn mútugreiðslum,

viðurkenna að stjórnvöld hafa hlutverki að gegna við að koma í veg fyrir að óskað sé mútugreiðslna frá einstaklingum og fyrirtækjum í alþjóðlegum við­skiptum,

viðurkenna að eigi árangur að nást á þessu sviði nægir ekki að brugðist sé við innanlands heldur þarf einnig að koma til alþjóðlegt samstarf, vöktun og eftirfylgni,

viðurkenna að einn helsti tilgangur og markmið samningsins er að ná fram jafngildum ráðstöfunum hjá samningsaðilum, en það krefst þess að samning­urinn verði fullgiltur án nokkurra fyrirvara sem vinna gegn þessu markmiði,

og hafa komið sér saman um eftirfarandi:

1. gr.


Mútugreiðslur til erlendra opinberra starfsmanna

sem lögbrot.
    1. Hver samningsaðili skal gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að gera það að refsiverðri háttsemi í löggjöf sinni, hver sem í hlut á, að bjóða erlendum opinberum starfsmanni, gefa honum loforð um eða færa honum, vísvitandi, beint eða í gegnum milliliði, óhæfilegar ívilnanir, hvort sem er fjármuni eða annað, sem ætlaðar eru honum sjálfum eða þriðja aðila, til þess að fá hann til að vinna eða láta ógert að vinna einhver þau verk sem tengjast opinberum skyldum hans í því skyni að ná eða halda viðskiptum eða öðrum ótilhlýðilegum ávinningi í alþjóðaviðskiptum.
    2. Hver samningsaðili skal gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að gera það að refsiverðri háttsemi að eiga hlutdeild í mútugreiðslum til er­lends opinbers starfsmanns, þar á meðal með því að hvetja til þeirra, veita aðstoð við þær eða veita leyfi til þeirra. Tilraunir og samsæri um mútugreiðslur til erlends opinbers starfsmanns skulu vera refsiverð háttsemi að því leyti sem tilraunir og samsæri um mútugreiðslur til opinbers starfsmanns samnings­aðilans sjálfs eru refsiverð háttsemi.
    3. Lögbrotin, sem tilgreind eru í 1. og 2. mgr. hér að framan, eru hér á eftir nefnd „mútugreiðslur til erlends opinbers starfsmanns“.
    4. Í þessum samningi
     a.      merkir „erlendur opinber starfsmaður“ hvern þann sem gegnir starfi hjá löggjafarvaldi, í stjórnsýslu eða við réttarvörslu í erlendu ríki, hvort sem hann er skipaður til starfans eða kjör­inn, hvern þann sem gegnir opinberum störfum á vegum erlends ríkis, þar á meðal fyrir hönd opinberrar stofnunar eða fyrirtækis, og hvern þann embættismann eða starfsmann sem starfar á vegum opinberrar alþjóðastofnunar;
     b.      nær „erlent ríki“ yfir öll stig og deildir stjórnsýslunnar, frá ríkisstjórn til sveitarstjórna;
     c.      felur „að vinna eða láta ógert að vinna einhver þau verk sem tengjast opinberum skyldum“ í sér hvers kyns beitingu opinbers starfsmanns á stöðu sinni, hvort sem það er á valdsviði hans eða ekki.

2. gr.


Ábyrgð lögaðila.


    Hver samningsaðili skal, í samræmi við megin­reglur eigin laga, gera þær ráðstafanir sem nauð­synlegar eru til að lögaðilar verði ábyrgir vegna mútugreiðslu til erlends opinbers starfsmanns.

3. gr.


Viðurlög.


    1. Við mútugreiðslum til erlends opinbers starfs­manns skulu vera virk, hæfileg og letjandi refsivið­urlög. Refsiramminn skal vera sambærilegur við þann sem gildir um mútugreiðslur til opinberra starfsmanna samningsaðilans sjálfs og fela meðal annars í sér, þegar um einstaklinga er að ræða, frjálsræðissviptingu um nægilega langan tíma til að skilvirk gagnkvæm réttaraðstoð og framsal geti átt sér stað.
    2. Nú háttar svo til í réttarkerfi einhvers samningsaðila að refsiábyrgð nær ekki til lögaðila og skal samningsaðilinn þá sjá til þess að við mútugreiðslum lögaðila til erlendra opinberra starfs­manna liggi virk, hæfileg og letjandi viðurlög, þar á meðal sektir.

    3. Hver samningsaðili skal gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja að leggja megi hald á og gera upptækar mútur til erlends opinbers starfsmanns og hagnað af þeim, ellegar eignir sem samsvara að verðmæti slíkum hagnaði, eða að beita megi fjársektum sem hafa sambærileg áhrif.

    4. Hver samningsaðili skal taka til athugunar hvort beita beri viðbótarviðurlögum einkamálaréttar eða stjórnsýsluréttar gagnvart þeim sem beittur er viðurlögum fyrir mútugreiðslur til erlends opinbers starfsmanns.

4. gr.


Lögsaga.


    1. Hver samningsaðili skal gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja lögsögu sína vegna mútugreiðslna til erlends opinbers starfs­manns þegar brotið á sér stað að öllu leyti eða að hluta til á forráðasvæði samningsaðilans.
    2. Hver sá samningsaðili, sem hefur lögsögu til að sækja ríkisborgara sína til saka vegna brota sem framin eru erlendis, skal gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja lögsögu sína vegna mútugreiðslna til erlends opinbers starfsmanns sam­kvæmt sömu meginreglum.
    3. Nú hafa fleiri en einn samningsaðili lögsögu yfir meintu broti sem þessi samningur nær til og skulu þeir þá hafa samráð sín í milli, samkvæmt ósk eins þeirra, til að ákveða hver fari með saksókn.

    4. Hver samningsaðili skal taka til athugunar hvort núverandi grundvöllur lögsögu hans skilar árangri í baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna og skal, sé ekki svo, ráðast í viðeigandi úrbætur.

5. gr.


Fullnusta.


    Um rannsókn og ákæru vegna mútugreiðslna til erlends opinbers starfsmanns skal fara eftir þeim reglum og meginreglum sem eiga við hjá hverjum samningsaðila. Þar mega ekki hafa áhrif ástæður sem varða efnahagslega hagsmuni landsins, hugsan­leg áhrif á tengsl við annað ríki eða deili viðkom­andi einstaklings eða lögaðila.

6. gr.


Fyrningarfrestur.


    Ákvæði um fyrningu brots, sem felur í sér mútu­greiðslur til erlends opinbers starfsmanns, skulu vera nægilega rúm til að tími gefist til rannsóknar og ákæru vegna brotsins.

7. gr.


Peningaþvætti.


    Hver sá samningsaðili, sem hefur gert mútu­greiðslur til eigin opinberra starfsmanna að yfirlýstu lögbroti í eigin löggjöf um peningaþvætti, skal fara eins að með mútugreiðslur til erlendra opinberra starfsmanna án tillits til þess hvar brotið á sér stað.


8. gr.


Bókhald.


    1. Til þess að baráttan gegn mútugreiðslum til er­lendra opinberra starfsmanna skili árangri skal hver samningsaðili grípa til þeirra ráðstafana sem nauð­synlegar eru, innan ramma eigin laga og reglugerða um bókhald og bókhaldsskráningu, reikningsskila­upplýsingar og staðla um bókhald og endurskoðun, til að leggja bann við að fyrirtæki, sem falla undir þessi lög og reglugerðir, haldi óskráð bókhald, stundi viðskipti sem ekki eru skráð eða eru tilgreind með ófullnægjandi hætti, skrái útgjöld sem ekki eru greidd, skrái lánaskuldbindingar undir fölsku yfir­skini og notist við fölsuð skjöl, með það fyrir augum að greiða erlendum opinberum starfsmönn­um mútur eða hylma yfir slíkar greiðslur.
    2. Hver samningsaðili skal setja virk, hæfileg og letjandi viðurlög í einkamála-, stjórnsýslu- eða refsirétt vegna slíkrar vanrækslu eða fölsunar í bókhaldi, skrám, bókhaldsreikningum og reiknings­skilum téðra fyrirtækja.

9. gr.


Gagnkvæm réttaraðstoð.


    1. Hver samningsaðili skal, eftir því sem lög hans og viðeigandi alþjóðasamningar frekast leyfa, veita öðrum samningsaðilum skjóta og skilvirka réttarað­stoð við rannsókn og málsmeðferð í sakamálum sem samningsaðili hefur með höndum vegna brota sem falla undir þennan samning og við dómsmál, önnur en sakamál, sem falla undir þennan samning og samningsaðili rekur gegn lögaðilum. Samningsaðil­inn, sem leitað er til, skal án tafar senda samnings­aðilanum, sem leggur beiðnina fram, upplýsingar um hvert það atriði eða hver þau skjöl sem nauðsyn­legt er að leggja fram til viðbótar til að styðja beiðni um aðstoð og, sé þess óskað, upplýsingar um hvernig farið hafi verið með beiðnina um aðstoð.
    2. Nú gerir samningsaðili að skilyrði fyrir gagn­kvæmri réttaraðstoð að brotið sé refsivert í báðum löndunum og skal það þá teljast eiga við ef brotið, sem er tilefni beiðninnar, fellur undir þennan samn­ing.
    3. Samningsaðili má ekki neita að veita gagn­kvæma réttaraðstoð í sakamálum, sem falla undir þennan samning, á grundvelli bankaleyndar.

10. gr.


Framsal.


    1. Mútugreiðslur til erlends opinbers starfsmanns skulu teljast til þeirra brota sem leitt geta til framsals samkvæmt lögum samningsaðila og fram­salssamningum sem þeir gera með sér.
    2. Nú fær samningsaðili, sem gerir það að skilyrði fyrir framsali að framsalssamningur sé fyrir hendi, framsalsbeiðni frá öðrum samningsaðila sem hann hefur ekki gert framsalssamning við og má hann þá líta á þennan samning sem lagalegan grundvöll framsals að því er varðar mútugreiðslur til erlends opinbers starfsmanns.
    3. Hver samningsaðili skal gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja annaðhvort að hann geti framselt eigin ríkisborgara eða að hann geti ákært eigin ríkisborgara fyrir mútugreiðslur til erlends opinbers starfsmanns. Nú synjar samnings­aðili beiðni um framsal manns vegna mútugreiðslna til erlends opinbers starfsmanns af þeirri ástæðu einni að um er að ræða hans eigin ríkisborgara og skal hann þá vísa málinu til eigin lögbærra yfirvalda til ákæru.
    4. Framsal vegna mútugreiðslna til erlends opin­bers starfsmanns lýtur þeim skilyrðum sem sett eru í landslögum og gildandi samningum hvers samn­ingsaðila um sig. Nú gerir samningsaðili að skilyrði fyrir framsali að brotið sé refsivert í báðum löndunum og skal það þá teljast eiga við ef brotið, sem er tilefni framsalsbeiðninnar, fellur undir ákvæði 1. gr. þessa samnings.

11. gr.


Lögbær yfirvöld.


    Að því er varðar 3. mgr. 4. gr. um samráð, 9. gr. um gagnkvæma réttaraðstoð og 10. gr. um framsal skal hver samningsaðili senda framkvæmdastjóra OECD tilkynningu um yfirvald eða yfirvöld sem annast sendingu og móttöku beiðna og taka að sér samskipti vegna þessara mála af hálfu samningsaðil­ans, með fyrirvara um aðra tilhögun milli samnings­aðilanna.


12. gr.


Vöktun og eftirfylgni.


    Samningsaðilarnir skulu starfa saman að gerð áætlunar um kerfisbundna eftirfylgni til að stuðla að og fylgja því eftir að þessum samningi sé beitt til fulls. Geri samningsaðilarnir ekki með sér sam­komulag um annað skal þetta gert á vettvangi vinnuhóps OECD um mútugreiðslur í alþjóðlegum viðskiptum og í samræmi við umboð þess hóps, eða á vettvangi hvers þess hóps sem kann að taka við af honum og í samræmi við umboð hans, og skulu samningsaðilarnir bera kostnað af áætluninni í samræmi við reglur sem gilda um þennan hóp.

13. gr.


Undirritun og aðild.


    1. Þar til þessi samningur öðlast gildi skal hann liggja frammi til undirritunar fyrir aðildarríki OECD, auk þeirra ríkja sem eru ekki aðilar að stofnuninni en hefur verið boðið að gerast fullgildir þátttakendur í vinnuhópi hennar um mútugreiðslur í alþjóðlegum viðskiptum.
    2. Eftir að þessi samningur hefur öðlast gildi skal öllum þeim ríkjum heimilt að gerast aðilar að honum sem eru ekki undirritunaraðilar en eru aðilar að OECD eða fullgildir þátttakendur í vinnuhópnum um mútugreiðslur í alþjóðlegum viðskiptum eða hverjum þeim hópi sem kann að taka við af honum. Að því er varðar hvert það ríki, sem er ekki undirrit­unaraðili, skal samningurinn öðlast gildi á sextug­asta degi eftir að aðildarskjal þess er afhent til vörslu.

14. gr.


Fullgilding og vörsluaðili.


    1. Þessi samningur er háður staðfestingu, sam­þykki eða fullgildingu af hálfu undirritunaraðila í samræmi við lög þeirra hvers um sig.
    2. Skjöl um staðfestingu, samþykki, fullgildingu eða aðild skulu afhent framkvæmdastjóra OECD til vörslu og skal hann vera vörsluaðili þessa samnings.


15. gr.


Gildistaka.


    1. Þessi samningur öðlast gildi á sextugasta degi eftir að fimm lönd af þeim tíu, sem eiga stærstan hlut í útflutningi (sjá viðauka) og flytja út samtals að minnsta kosti sextíu hundraðshluta samanlagðs heildarútflutnings þessara tíu landa, hafa afhent skjöl sín um staðfestingu, samþykki eða fullgildingu til vörslu. Að því er varðar hvern undirritunaraðila, sem afhendir skjal sitt til vörslu eftir slíka gildistöku samningsins, skal samningurinn öðlast gildi á sextugasta degi eftir að hann afhendir skjalið.

    2. Hafi samningurinn ekki öðlast gildi 31. desem­ber 1998 samkvæmt 1. mgr. getur hver sá undirrit­unaraðili, sem hefur afhent skjal sitt um staðfest­ingu, samþykki eða fullgildingu, lýst því yfir skrif­lega við vörsluaðilann að hann sé reiðubúinn að samþykkja að samningurinn öðlist gildi samkvæmt þessari 2. mgr. Samningurinn öðlast gildi að því er varðar þann undirritunaraðila á sextugasta degi eftir að slík yfirlýsing hefur verið afhent til vörslu af að minnsta kosti tveimur undirritunaraðilum. Að því er varðar undirritunaraðila, sem afhendir yfirlýsingu sína til vörslu eftir slíka gildistöku samningsins, öðlast samningurinn gildi á sextugasta degi eftir að yfirlýsingin er afhent til vörslu.

16. gr.


Breytingar.


    Sérhver samningsaðili getur lagt til breytingar á þessum samningi. Breytingartillöguna skal senda vörsluaðila en hann skal dreifa henni til hinna samningsaðilanna að minnsta kosti sextíu dögum áður en hann boðar samningsaðila til fundar til að fjalla um tillöguna. Sérhver breyting, sem samn­ingsaðilarnir ná samstöðu um eða samþykkt er með hverjum þeim hætti öðrum sem þeir koma sér saman um, skal öðlast gildi sextíu dögum eftir að allir samningsaðilarnir hafa afhent skjöl um fullgildingu, staðfestingu eða samþykki til vörslu, eða í samræmi við önnur skilyrði sem samningsaðilarnir kunna að tilgreina þegar breytingin er samþykkt.

17. gr.


Uppsögn.


    Samningsaðili getur sagt þessum samningi upp með skriflegri tilkynningu sem er afhent vörslu­aðila. Uppsögnin öðlast gildi einu ári eftir að til­kynningin berst. Eftir uppsögn skal samstarf haldast milli samningsaðilanna og samningsaðilans, sem sagt hefur samningnum upp, vegna allra beiðna um aðstoð eða framsal sem lagðar eru fram áður en uppsögnin öðlast gildi.

Viðauki.
Tölur yfir útflutning frá OECD-ríkjum.


Útflutningur frá OECD-ríkjum

1990–1996
milljónir
USD
1990–1996
% af OECD
í heild
1990–1996
% af 10
stærstu
Bandaríkin 287 118 15,9 19,7
Þýskaland 254 746 14,1 17,5
Japan 212 665 11,8 14,6
Frakkland 138 471 7,7 9,5
Breska kon-
ungsríkið

121 258

6,7

8,3
Ítalía 112 449 6,2 7,7
Kanada 91 215 5,1 6,3
Kórea (1) 81 364 4,5 5,6
Holland 81 264 4,5 5,6
Belgía-
Lúxemborg

78 598

4,4

5,4
10 stærstu
samtals

1 459 148

81,0

100
Spánn 42 469 2,4
Sviss 40 395 2,2
Svíþjóð 36 710 2,0
Mexíkó (1) 34 233 1,9
Ástralía 27 194 1,5
Danmörk 24 145 1,3
Austurríki* 22 432 1,2
Noregur 21 666 1,2
Írland 19 217 1,1
Finnland 17 296 1,0
Pólland (1)** 12 652 0,7
Portúgal 10 801 0,6
Tyrkland* 8 027 0,4
Ungverja-
land**

6 795

0,4
Nýja-Sjáland 6 663 0,4
Lýðveldið
Tékkland***

6 263

0,3
Grikkland* 4 606 0,3
Ísland 949 0,1
OECD
samtals

1 801 661

100

Athugasemdir: * 1990–1995; ** 1991–1996;
*** 1993–1996.

Heimild: OECD, (1) Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn.

Belgía-Lúxemborg: Hagskýrslur fyrir Belgíu og Lúxemborg eru ekki til nema fyrir bæði löndin í sameiningu. Að því er varðar 1. mgr. 15. gr. samn­ingsins skal litið svo á, ef annaðhvort Belgía eða Lúxemborg afhendir skjal sitt um staðfestingu, sam­þykki eða fullgildingu, eða ef bæði Belgía og Lúxemborg afhenda skjöl sín um staðfestingu, sam­þykki eða fullgildingu, að eitt þeirra tíu ríkja sem eiga stærstan hlut í útflutningi hafi afhent skjal sitt og samanlagður útflutningur beggja ríkjanna skal talinn með upp í þá 60 hundraðshluta samanlagðs heildarútflutnings þessara tíu ríkja sem krafist er til að samningurinn geti öðlast gildi samkvæmt þessu ákvæði.

Convention
on Combating Bribery
of Foreign Public Officials
in International Business Transactions


Preamble


The Parties,

Considering that bribery is a widespread phenomenon in international business transactions, including trade and investment, which raises serious moral and political concerns, undermines good gover­nance and economic development, and distorts international competitive conditions;

Considering that all countries share a responsibility to combat bribery in international business transac­tions;

Having regard to the Revised Recommendation on Combating Bribery in International Business Trans­actions, adopted by the Council of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) on 23 May 1997, C(97)123/FINAL, which, inter alia, called for effective measures to deter, pre­vent and combat the bribery of foreign public offi­cials in connection with international business transactions, in particular the prompt criminalisati­on of such bribery in an effective and co-ordinated manner and in conformity with the agreed common elements set out in that Recommendation and with the jurisdictional and other basic legal principles of each country;

Welcoming other recent developments which further advance international understanding and co-opera­tion in combating bribery of public officials, includ­ing actions of the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organisation, the Organisation of American States, the Council of Europe and the European Union;


Welcoming the efforts of companies, business organisations and trade unions as well as other non-governmental organisations to combat bribery;

Recognising the role of governments in the prevention of solicitation of bribes from individuals and enterprises in international business transactions;


Recognising that achieving progress in this field requires not only efforts on a national level but also multilateral co-operation, monitoring and follow-up;

Recognising that achieving equivalence among the measures to be taken by the Parties is an essential object and purpose of the Convention, which re­quires that the Convention be ratified without dero­gations affecting this equivalence;

Have agreed as follows:

Article 1


The Offence of Bribery of Foreign Public Officials

    1. Each Party shall take such measures as may be necessary to establish that it is a criminal offence under its law for any person intentionally to offer, promise or give any undue pecuniary or other advantage, whether directly or through intermediar­ies, to a foreign public official, for that official or for a third party, in order that the official act or refrain from acting in relation to the performance of official duties, in order to obtain or retain business or other improper advantage in the conduct of inter­national business.

    2. Each Party shall take any measures necessary to establish that complicity in, including incitement, aiding and abetting, or authorisation of an act of bribery of a foreign public official shall be a crimi­nal offence. Attempt and conspiracy to bribe a for­eign public official shall be criminal offences to the same extent as attempt and conspiracy to bribe a public official of that Party.


    3. The offences set out in paragraphs 1 and 2 above are hereinafter referred to as “bribery of a foreign public official”.
    4. For the purpose of this Convention:
     a.      “foreign public official” means any person holding a legislative, administrative or judicial office of a foreign country, whether appointed or elect­ed; any person exercising a public function for a foreign country, including for a public agency or public enterprise; and any official or agent of a public international organisation;


     b.      “foreign country” includes all levels and subdivisions of government, from national to local;
     c.      “act or refrain from acting in relation to the performance of official duties” includes any use of the public official's position, whether or not within the official's authorised competence.


Article 2
Responsibility of Legal Persons

    Each Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with its legal principles, to establish the liability of legal persons for the bribery of a foreign public official.

Article 3
Sanctions

    1. The bribery of a foreign public official shall be punishable by effective, proportionate and dissua­sive criminal penalties. The range of penalties shall be comparable to that applicable to the bribery of the Party's own public officials and shall, in the case of natural persons, include deprivation of lib­erty sufficient to enable effective mutual legal assis­tance and extradition.

    2. In the event that, under the legal system of a Party, criminal responsibility is not applicable to legal persons, that Party shall ensure that legal per­sons shall be subject to effective, proportionate and dissuasive non-criminal sanctions, including mone­tary sanctions, for bribery of foreign public offi­cials.
    3. Each Party shall take such measures as may be necessary to provide that the bribe and the proceeds of the bribery of a foreign public official, or prop­erty the value of which corresponds to that of such proceeds, are subject to seizure and confiscation or that monetary sanctions of comparable effect are applicable.
    4. Each Party shall consider the imposition of additional civil or administrative sanctions upon a person subject to sanctions for the bribery of a for­eign public official.


Article 4
Jurisdiction

    1. Each Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the brib­ery of a foreign public official when the offence is committed in whole or in part in its territory.

    2. Each Party which has jurisdiction to prosecute its nationals for offences committed abroad shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction to do so in respect of the bribery of a foreign public official, according to the same prin­ciples.
    3. When more than one Party has jurisdiction over an alleged offence described in this Convention, the Parties involved shall, at the request of one of them, consult with a view to determining the most ap­propriate jurisdiction for prosecution.
    4. Each Party shall review whether its current basis for jurisdiction is effective in the fight against the bribery of foreign public officials and, if it is not, shall take remedial steps.


Article 5
Enforcement

    Investigation and prosecution of the bribery of a foreign public official shall be subject to the applic­able rules and principles of each Party. They shall not be influenced by considerations of national eco­nomic interest, the potential effect upon relations with another State or the identity of the natural or legal persons involved.

Article 6
Statute of Limitations

    Any statute of limitations applicable to the of­fence of bribery of a foreign public official shall allow an adequate period of time for the investiga­tion and prosecution of this offence.

Article 7
Money Laundering

    Each Party which has made bribery of its own public official a predicate offence for the purpose of the application of its money laundering legislation shall do so on the same terms for the bribery of a foreign public official, without regard to the place where the bribery occurred.

Article 8
Accounting

    1. In order to combat bribery of foreign public officials effectively, each Party shall take such mea­sures as may be necessary, within the framework of its laws and regulations regarding the maintenance of books and records, financial statement disclo­sures, and accounting and auditing standards, to prohibit the establishment of off-the-books ac­counts, the making of off-the-books or inadequately identified transactions, the recording of non-exis­tent expenditures, the entry of liabilities with incor­rect identification of their object, as well as the use of false documents, by companies subject to those laws and regulations, for the purpose of bribing foreign public officials or of hiding such bribery.
    2. Each Party shall provide effective, proportion­ate and dissuasive civil, administrative or criminal penalties for such omissions and falsifications in respect of the books, records, accounts and financial statements of such companies.

Article 9
Mutual Legal Assistance

    1. Each Party shall, to the fullest extent possible under its laws and relevant treaties and arrange­ments, provide prompt and effective legal assistance to another Party for the purpose of criminal investi­gations and proceedings brought by a Party con­cerning offences within the scope of this Conven­tion and for non-criminal proceedings within the scope of this Convention brought by a Party against a legal person. The requested Party shall inform the requesting Party, without delay, of any additional information or documents needed to support the request for assistance and, where requested, of the status and outcome of the request for assistance.

    2. Where a Party makes mutual legal assistance conditional upon the existence of dual criminality, dual criminality shall be deemed to exist if the of­fence for which the assistance is sought is within the scope of this Convention.
    3. A Party shall not decline to render mutual legal assistance for criminal matters within the scope of this Convention on the ground of bank secrecy.

Article 10
Extradition

    1. Bribery of a foreign public official shall be deemed to be included as an extraditable offence under the laws of the Parties and the extradition treaties between them.
    2. If a Party which makes extradition conditional on the existence of an extradition treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention to be the legal basis for extradition in respect of the offence of bribery of a foreign pub­lic official.
    3. Each Party shall take any measures necessary to assure either that it can extradite its nationals or that it can prosecute its nationals for the offence of brib­ery of a foreign public official. A Party which de­clines a request to extradite a person for bribery of a foreign public official solely on the ground that the person is its national shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecu­tion.

    4. Extradition for bribery of a foreign public offi­cial is subject to the conditions set out in the domestic law and applicable treaties and arrange­ments of each Party. Where a Party makes extradi­tion conditional upon the existence of dual criminality, that condition shall be deemed to be fulfilled if the offence for which extradition is sought is within the scope of Article 1 of this Convention.

Article 11
Responsible Authorities

    For the purposes of Article 4, paragraph 3, on consultation, Article 9, on mutual legal assistance and Article 10, on extradition, each Party shall noti­fy to the Secretary-General of the OECD an author­ity or authorities responsible for making and re­ceiving requests, which shall serve as channel of communication for these matters for that Party, without prejudice to other arrangements between Parties.

Article 12
Monitoring and Follow-up

    The Parties shall co-operate in carrying out a pro­gramme of systematic follow-up to monitor and pro­mote the full implementation of this Convention. Unless otherwise decided by consensus of the Par­ties, this shall be done in the framework of the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions and according to its terms of reference, or within the framework and terms of reference of any successor to its functions, and Par­ties shall bear the costs of the programme in accor­dance with the rules applicable to that body.

Article 13
Signature and Accession

    1. Until its entry into force, this Convention shall be open for signature by OECD members and by non-members which have been invited to become full participants in its Working Group on Bribery in International Business Transactions.

    2. Subsequent to its entry into force, this Conven­tion shall be open to accession by any non-signatory which is a member of the OECD or has become a full participant in the Working Group on Bribery in International Business Transactions or any succes­sor to its functions. For each such non-signatory, the Convention shall enter into force on the sixtieth day following the date of deposit of its instrument of accession.


Article 14
Ratification and Depositary

    1. This Convention is subject to acceptance, ap­proval or ratification by the Signatories, in accor­dance with their respective laws.
    2. Instruments of acceptance, approval, ratifica­tion or accession shall be deposited with the Secretary-General of the OECD, who shall serve as Depositary of this Convention.

Article 15
Entry into Force

    1. This Convention shall enter into force on the sixtieth day following the date upon which five of the ten countries which have the ten largest export shares (see annex), and which represent by them­selves at least sixty per cent of the combined total exports of those ten countries, have deposited their instruments of acceptance, approval, or ratification. For each signatory depositing its instrument after such entry into force, the Convention shall enter into force on the sixtieth day after deposit of its instrument.
    2. If, after 31 December 1998, the Convention has not entered into force under paragraph 1 above, any signatory which has deposited its instrument of acceptance, approval or ratification may declare in writing to the Depositary its readiness to accept entry into force of this Convention under this para­graph 2. The Convention shall enter into force for such a signatory on the sixtieth day following the date upon which such declarations have been depos­ited by at least two signatories. For each signatory depositing its declaration after such entry into force, the Convention shall enter into force on the sixtieth day following the date of deposit.


Article 16
Amendment

    Any Party may propose the amendment of this Convention. A proposed amendment shall be sub­mitted to the Depositary which shall communicate it to the other Parties at least sixty days before con­vening a meeting of the Parties to consider the pro­posed amendment. An amendment adopted by con­sensus of the Parties, or by such other means as the Parties may determine by consensus, shall enter into force sixty days after the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval by all of the Parties, or in such other circumstances as may be specified by the Parties at the time of adoption of the amendment.

Article 17
Withdrawal

    A Party may withdraw from this Convention by submitting written notification to the Depositary. Such withdrawal shall be effective one year after the date of the receipt of the notification. After with­drawal, co-operation shall continue between the Parties and the Party which has withdrawn on all re­quests for assistance or extradition made before the effective date of withdrawal which remain pending.

Annex
STATISTICS ON OECD EXPORTS


Statistics on OECD Exports

1990–1996
US$
million
1990–1996
% of total
OECD
1990–1996
% of total 10
United States 287 118 15 .9 19 .7
Germany 254 746 14 .1 17 .5
Japan 212 665 11 .8 14 .6
France 138 471 7 .7 9 .5
United
Kingdom

121 258

6 .7

8 .3
Italy 112 449 6 .2 7 .7
Canada 91 215 5 .1 6 .3
Korea (1) 81 364 4 .5 5 .6
Netherlands 81 264 4 .5 5 .6
Belgium-
Luxembourg

78 598

4 .4

5 .4

Total 10

1 459 148

81 .0

100
Spain 42 469 2 .4
Switzerland 40 395 2 .2
Sweden 36 710 2 .0
Mexico (1) 34 233 1 .9
Australia 27 194 1 .5
Denmark 24 145 1 .3
Austria* 22 432 1 .2
Norway 21 666 1 .2
Ireland 19 217 1 .1
Finland 17 296 1 .0
Poland (1)** 12 652 0 .7
Portugal 10 801 0 .6
Turkey* 8 027 0 .4

Hungary**

6 795

0 .4
New Zealand 6 663 0 .4
Czech Re-
public***

6 263

0 .3
Greece* 4 606 0 .3
Iceland 949 0 .1

Total OECD

1 801 661

100

Notes: * 1990–1995; ** 1991–1996; *** 1993–1996

Source: OECD, (1) IMF

Concerning Belgium-Luxembourg: Trade statistics for Belgium and Luxembourg are available only on a combined basis for the two countries. For pur­poses of Article 15, paragraph 1 of the Convention, if either Belgium or Luxembourg deposits its instru­ment of acceptance, approval or ratification, or if both Belgium and Luxembourg deposit their instru­ments of acceptance, approval or ratification, it shall be considered that one of the countries which have the ten largest exports shares has deposited its instrument and the joint exports of both countries will be counted towards the 60 percent of combined total exports of those ten countries,which is re­quired for entry into force under this provision.Fylgiskjal II.


Fjármálaráðuneyti,
fjárlagaskrifstofa:Umsögn um frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum,
nr. 19/1940, með síðari breytingum (mútur til opinbers starfsmanns).

    Í frumvarpinu eru lagðar til nauðsynlegar breytingar á almennum hegningarlögum svo að unnt verði að fullgilda samning um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum. Ekki verður séð að frumvarpið hafi kostnaðarauka í för með sér fyrir ríkissjóð verði það óbreytt að lögum.