Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 1549, 122. löggjafarþing 522. mál: almenn hegningarlög (afnám varðhaldsrefsingar).
Lög nr. 82 16. júní 1998.

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum, og um breytingar á öðrum lögum (afnám varðhaldsrefsingar).


I. KAFLI
Breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19 12. febrúar 1940.

1. gr.

     Í stað orðsins „refsivist“ í 2. mgr. 16. gr. laganna kemur: refsingu.

2. gr.

     Í stað orðsins „varðhald“ í 3. mgr. 22. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

3. gr.

     31. gr. laganna orðast svo:
     Hegningar samkvæmt lögum þessum eru fangelsi og fésektir.
     Fangelsi skal tiltaka í dögum, mánuðum eða árum. Merkir dagur 24 klukkustundir, mánuður 30 dagar og ár 360 dagar.

4. gr.

     32. gr. laganna fellur brott.

5. gr.

     Í stað orðsins „refsivist“ í 2. málsl. 1. mgr. 41. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 16/1976, kemur: fangelsisrefsing.

6. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 42. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 16/1976 og 5. gr. laga nr. 42/1985:
 1. Í stað orðanna „refsivist, sem ólokið er“ í 1. mgr. kemur: fangelsi, sem óafplánað er.
 2. Í stað orðanna „refsivist eftir“ í 1. mgr. kemur: fangelsi samkvæmt.
 3. Í stað orðanna „taki út refsivist“ í 3. mgr. kemur: afpláni fangelsisrefsingu.
 4. Í stað orðsins „refsivistar“ í 5. mgr. kemur: fangelsisrefsingar.


7. gr.

     44. gr. laganna fellur brott.

8. gr.

     Í stað orðsins „refsivist“ í 2. mgr. 49. gr. laganna kemur: fangelsi.

9. gr.

     Orðin „varðhald eða“ í 53. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 101/1976, falla brott.

10. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 54. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 57/1997:
 1. Í stað 1. og 2. mgr. kemur svohljóðandi málsgrein:
 2.      Þegar sekt er tiltekin ákveður dómstóll í dómi, úrskurði eða sátt tímalengd vararefsingar, sem ekki skal vera styttri en 2 dagar og ekki lengri en 1 ár.
 3. 4. mgr. fellur brott.
 4. 1. málsl. 5. mgr. orðast svo: Sekt allt að 100.000 krónum, sem ekki er ákveðin af dómstólum og sem sakborningur hefur skriflega gengist undir hjá lögreglustjóra, afplánast með fangelsi eftir meðfylgjandi töflu.
 5. Í stað orðsins „varðhaldsins“ í 6. mgr. kemur: fangelsisins.


11. gr.

     55. gr. laganna, sbr. 2. tölul. 195. gr. laga nr. 19/1991, orðast svo:
     Sektir og aðrar skyldugreiðslur, sem afplána á að lögum og ákveðnar eru á annan hátt en í 54. gr. getur, afplánast í fangelsi.
     Dagsektir skal afplána í fangelsi og ákveður sýslumaður tímalengd vistunar. Um heimild til að bera þá ákvörðun undir dómstóla fer eftir reglum aðfararlaga um heimildir til að bera ákvarðanir þær, sem sýslumaður tekur við framkvæmd aðfarar, undir héraðsdóm.
     Afplánun sekta og greiðslna samkvæmt þessari grein skal ákvarðaður tími sem ekki er styttri en 2 dagar og ekki lengri en 1 ár. Hafi hluti skuldar verið greiddur skal stytta afplánunartíma að sama skapi, en þó þannig að hann verði ekki styttri en 2 dagar. Skuld, sem samsvarar hluta úr degi, afplánast með heilum degi.

12. gr.

     1. mgr. 57. gr. a laganna, sbr. 9. gr. laga nr. 101/1976, orðast svo:
     Í dómi er heimilt að ákveða að allt að 3 mánuðir fangelsisrefsingar verði óskilorðsbundnir, en aðrir hlutar skilorðsbundnir.

13. gr.

     Í stað orðanna „þyngri refsingu en varðhald“ í 1. málsl. 67. gr. laganna kemur: fangelsi.

14. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 73. gr. laganna:
 1. Í stað orðsins „varðhald“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: fangelsi.
 2. 3. og 4. málsl. 1. mgr. falla brott.


15. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 75. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

16. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 77. gr. laganna:
 1. 3. mgr. fellur brott.
 2. Í stað orðsins „refsivist“ hvarvetna í 4. mgr. kemur: fangelsi.


17. gr.

     2. málsl. 78. gr. laganna orðast svo: Má þá dæma í fangelsi í skemmri tíma en 30 daga.

18. gr.

     79. gr. laganna orðast svo:
     Nú heimila lög aukna refsingu við broti og skulu þá takmörk þau, sem sett eru í 34. gr., ekki vera því til fyrirstöðu að dæma megi í fangelsi allt að 20 árum.

19. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 83. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 20/1981:
 1. Í stað orðsins „Refsivist“ í 1. mgr. kemur: Fangelsi.
 2. Orðin „varðhald eða“ í 1. tölul. 1. mgr. falla brott.
 3. Í stað orðsins „refsivist“ í 3. mgr. kemur: fangelsi.
 4. Í stað orðsins „refsivistar“ í 1. málsl. 5. mgr. kemur: fangelsis.
 5. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. málsl. 5. mgr. kemur: fangelsi.


20. gr.

     Í stað orðsins „refsivist“ í 84. gr. laganna kemur: fangelsi.

21. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 88. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 47/1941, falla brott.

22. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 90. gr. laganna:
 1. Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. falla brott.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. kemur: fangelsi allt að 1 ári.


23. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 4. mgr. 91. gr. laganna falla brott.

24. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. 92. gr. laganna falla brott.

25. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 93. gr. laganna falla brott.

26. gr.

     Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi allt að 6 árum, ef miklar sakir eru“ í 1. mgr. 95. gr. laganna, sbr. 10. gr. laga nr. 101/1976, kemur: eða fangelsi allt að 2 árum. Nú eru sakir miklar og varðar brot þá fangelsi allt að 6 árum.

27. gr.

     96. gr. laganna fellur brott.

28. gr.

     2. málsl. 1. mgr. 101. gr. laganna fellur brott.

29. gr.

     Í stað orðanna „Varðhaldi eða fangelsi allt að 4 árum“ í 2. mgr. 102. gr. laganna kemur: Sömu refsingu.

30. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 103. gr. laganna falla brott.

31. gr.

     104. gr. laganna fellur brott.

32. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 106. gr. laganna:
 1. Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 1. mgr. falla brott.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 2. mgr. fellur brott.


33. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 109. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

34. gr.

     Í stað orðsins „refsivist“ í 110. gr. laganna kemur: fangelsi.

35. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 111. gr. laganna:
 1. Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. falla brott.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. kemur: fangelsi.


36. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 112. gr. og 1. og 2. mgr. 113. gr. laganna fellur brott.

37. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 114. gr. laganna falla brott.

38. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 115. gr. laganna fellur brott.

39. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 116. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

40. gr.

     Orðin „eða varðhaldi“ í 1. mgr. 118. gr. laganna falla brott.

41. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 119. gr. laganna kemur: fangelsi.

42. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 120. gr. laganna kemur: fangelsi.

43. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 120. gr. a laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 41/1973 og 2. gr. laga nr. 16/1990, fellur brott.

44. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 121. gr. laganna:
 1. Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. falla brott.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 2. mgr. fellur brott.


45. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 122. gr. laganna:
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. kemur: fangelsi allt að 1 ári.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. kemur: fangelsi.


46. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 123. gr. laganna fellur brott.

47. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 124. gr. laganna fellur brott.

48. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 125. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 3 mánuðum.

49. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 126. gr. laganna falla brott.

50. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 127. gr. laganna kemur: fangelsi.

51. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 128. gr. laganna falla brott.

52. gr.

     3. málsl. 129. gr. laganna fellur brott.

53. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 131. gr. laganna fellur brott.

54. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 132. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

55. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 133. gr. laganna falla brott.

56. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 134. gr. laganna falla brott.

57. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 1. mgr. 136. gr. laganna falla brott.

58. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 137. gr. laganna falla brott.

59. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 139. gr. laganna fellur brott.

60. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 140. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

61. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 141. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

62. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. 142. gr. laganna, sbr. 12. gr. laga nr. 101/1976, kemur: fangelsi allt að 1 ári.

63. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 144. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 6 mánuðum.

64. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 145. gr. laganna, sbr. 14. gr. laga nr. 101/1976, kemur: fangelsi allt að 1 ári.

65. gr.

     Orðin „eða varðhaldi allt að 6 mánuðum“ í 1. mgr. 146. gr. laganna falla brott.

66. gr.

     Orðin „eða varðhaldi allt að 6 mánuðum“ í 147. gr. laganna falla brott.

67. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 1. mgr. 148. gr. laganna falla brott.

68. gr.

     Í stað orðanna „varðhaldi, eða fangelsi allt að einu ári, ef miklar sakir eru“ í 149. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

69. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. málsl. 151. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

70. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 152. gr. laganna falla brott.

71. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 154. gr. laganna kemur: fangelsi.

72. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 3. mgr. 155. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

73. gr.

     Orðin „eða varðhaldi“ í 1. mgr. 157. gr. laganna falla brott.

74. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. 158. gr. laganna falla brott.

75. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 1. og 3. mgr. 159. gr. laganna fellur brott.

76. gr.

     Orðin „eða varðhaldi“ í 160. gr. laganna falla brott.

77. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 162. gr. laganna:
 1. Í stað orðanna „varðhaldi eða sektum, ef málsbætur eru, enda varði brot ekki þyngri refsingu að lögum“ í 1. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Ef málsbætur eru og brot varðar ekki þyngri refsingu að lögum má beita sektum eða fangelsi allt að 1 ári.
 2. Orðin „eða varðhaldi“ í 2. mgr. falla brott.


78. gr.

     Orðin „eða varðhaldi“ í 163. gr. laganna falla brott.

79. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 167. gr. laganna fellur brott.

80. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 168. gr. laganna:
 1. Orðin „eða varðhaldi“ í 1. mgr. falla brott.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. kemur: fangelsi allt að 1 ári.


81. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 169. gr. laganna fellur brott.

82. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 2. mgr. 170. gr. laganna fellur brott.

83. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 4. mgr. 171. gr. laganna fellur brott.

84. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 172. gr. laganna:
 1. Í stað orðanna „varðhaldi eða sektum“ í 1. mgr. kemur: sektum eða fangelsi allt að 1 ári.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. kemur: fangelsi allt að 1 ári.


85. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 173. gr. laganna:
 1. Orðin „eða varðhaldi“ í 1. mgr. falla brott.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. kemur: fangelsi allt að 1 ári.


86. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 174. gr. laganna falla brott.

87. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 175. gr. laganna:
 1. Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 1. mgr. og 2. mgr. falla brott.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 3. mgr. fellur brott.


88. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 176. gr. laganna:
 1. Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. falla brott.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. kemur: fangelsi.


89. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 177. gr. laganna falla brott.

90. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 178. gr. laganna fellur brott.

91. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 180. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 135/1996, fellur brott.

92. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 183. gr. laganna fellur brott.

93. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 184. gr. laganna fellur brott.

94. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 185. gr. laganna fellur brott.

95. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 186. gr. laganna:
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. kemur: fangelsi.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 2. mgr. fellur brott.


96. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 187. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 6 mánuðum.

97. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 188. gr. laganna:
 1. Orðin „varðhaldi eða“ í 2. mgr. falla brott.
 2. Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 3. mgr. falla brott.
 3. Orðin „eða varðhald“ í 2. málsl. 3. mgr. falla brott.


98. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 189. gr. laganna falla brott.

99. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 191. gr. laganna:
 1. Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. falla brott.
 2. Í stað orðsins „Varðhaldi“ í 2. mgr. kemur: Fangelsi allt að 1 ári.


100. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 192. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

101. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 193. gr. laganna fellur brott.

102. gr.

     Í stað orðanna „úr lægsta stigi refsivistar“ í 204. gr. laganna, sbr. 11. gr. laga nr. 40/1992, kemur: fyrir lágmark fangelsis.

103. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 5. mgr. 206. gr. laganna, sbr. 13. gr. laga nr. 40/1992, kemur: fangelsi allt að 1 ári.

104. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 209. gr. laganna, sbr. 15. gr. laga nr. 40/1992, kemur: fangelsi allt að 6 mánuðum.

105. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 210. gr. laganna fellur brott.

106. gr.

     Orðin „eða varðhaldi ekki skemur en 60 daga“ í 213. gr. laganna falla brott.

107. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 214. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

108. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 215. gr. laganna fellur brott.

109. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 1. mgr. 216. gr. laganna falla brott.

110. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 217. gr. laganna, sbr. 10. gr. laga nr. 20/1981, kemur: fangelsi allt að 6 mánuðum.

111. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. 218. gr. laganna, sbr. 11. gr. laga nr. 20/1981, falla brott.

112. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 219. gr. laganna fellur brott.

113. gr.

     Í stað orðanna „Varðhaldi eða fangelsi“ í 4. mgr. 220. gr. laganna kemur: Fangelsi.

114. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. 221. gr. laganna falla brott.

115. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 222. gr. laganna kemur: fangelsi.

116. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 223. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

117. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 225. gr. laganna fellur brott.

118. gr.

     Orðin „eða varðhaldi, ef málsbætur eru“ í 1. mgr. 226. gr. laganna falla brott.

119. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 227. gr. laganna fellur brott.

120. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 228. gr. laganna:
 1. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. fellur brott.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 3. mgr. kemur: fangelsi.


121. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 229. gr. laganna kemur: fangelsi.

122. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 230. gr. laganna kemur: fangelsi allt 1 ári.

123. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 231. gr. laganna:
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. kemur: fangelsi.
 2. Orðin „varðhaldi á hærra stigi eða“ í 2. málsl. falla brott.


124. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 232. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 16/1976:
 1. Orðið „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. fellur brott.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. kemur: fangelsi.


125. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 233. gr. laganna fellur brott.

126. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 233. gr. a laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 96/1973, fellur brott.

127. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 234. gr. laganna kemur: fangelsi.

128. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 235. gr. laganna kemur: fangelsi.

129. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 236. gr. laganna:
 1. Orðin „varðhaldi eða“ í 1. mgr. falla brott.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 2. mgr. fellur brott.


130. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 240. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

131. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 246. gr. laganna fellur brott.

132. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 253. gr. laganna falla brott.

133. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 254. gr. laganna:
 1. Í stað orðsins „varðhald“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: fangelsi allt að 1 ári.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 2. mgr. fellur brott.


134. gr.

     Orðin „varðhald eða“ í 1. mgr. 256. gr. laganna falla brott.

135. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 257. gr. laganna:
 1. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. fellur brott.
 2. Orðin „eða varðhaldi“ í 3. mgr. falla brott.


136. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 258. gr. laganna fellur brott.

137. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 259. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 20/1956:
 1. Orðið „varðhaldi“ í 1. og 3. mgr. fellur brott.
 2. Orðin „eða varðhaldi“ í 2. mgr. falla brott.


138. gr.

     Orðið „varðhaldi“ í 261. gr. laganna fellur brott.

139. gr.

     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 1. mgr. 262. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 39/1995, falla brott.

140. gr.

     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 263. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 3 mánuðum.

141. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 264. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 10/1997:
 1. Orðið „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. fellur brott.
 2. Orðin „varðhald eða“ í 3. málsl. 1. mgr. falla brott.
 3. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 4. mgr. kemur: fangelsi allt að 6 mánuðum.
 4. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. málsl. 4. mgr. kemur: fangelsi allt að 1 ári.


142. gr.

     267. gr. laganna fellur brott.

143. gr.

     XXIX. kafli laganna, 268.–271. gr., fellur brott.

II. KAFLI
Breytingar á öðrum lögum.

144. gr.

Lög um verkfall opinberra starfsmanna, nr. 33 3. nóvember 1915.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 10/1983, kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 10/1983, kemur: fangelsi allt að 2 árum.

145. gr.

Vatnalög, nr. 15 20. júní 1923.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í a-lið 153. gr. laganna, sbr. 12. gr. laga nr. 116/1990, kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í b-lið 153. gr. laganna, sbr. 12. gr. laga nr. 116/1990, kemur: fangelsi.

146. gr.

Lög um friðun Þingvalla, nr. 59 7. maí 1928.
     Í stað orðanna „varðhaldi, eða fangelsi ef sakir eru miklar“ í 8. gr. laganna, sbr. 6. gr. laga nr. 75/1982, kemur: eða fangelsi allt að 2 árum.

147. gr.

Lög um ráðstafanir til öryggis við siglingar, nr. 56 23. júní 1932.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 6. gr. laganna, sbr. 38. gr. laga nr. 75/1982, kemur: fangelsi allt að 2 árum.

148. gr.

Lög um ráðstafanir til varnar því, að skipum sé leiðbeint við ólöglegar fiskveiðar, nr. 83 23. júní 1936.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 5. gr. laganna, sbr. 44. gr. laga nr. 10/1983, kemur: fangelsi allt að 1 ári.

149. gr.

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að banna að veita upplýsingar um ferðir skipa, nr. 9 12. febrúar 1940.
     Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 3. gr. laganna, sbr. 23. gr. laga nr. 116/1990, fellur brott.

150. gr.

Lög um refsing fyrir óheimila för inn á bannsvæði herstjórnar og óheimila dvöl þar, nr. 60 29. apríl 1943.
     Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 1. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að 2 árum.

151. gr.

Lög um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 100 23. desember 1952.
     Í stað orðanna „til refsivistar“ í 4. tölul. B-liðar 9. gr. b laganna, sbr. 9. gr. laga nr. 49/1982, kemur: í fangelsi.

152. gr.

Lög um íslensk vegabréf, nr. 18 11. febrúar 1953.
 1. Í stað orðsins „refsivist“ í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: fangelsi.
 2. Í stað orðanna „til refsivistar sem ekki hefur verið afplánuð“ í 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. laganna kemur: í fangelsi sem ekki hefur verið afplánað.
 3. Orðið „varðhaldi“ í 3. tölul. 3. gr. laganna fellur brott.
 4. Orðin „varðhaldi eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. laganna falla brott.

153. gr.

Lög um prentrétt, nr. 57 10. apríl 1956.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 3. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 4. mgr. 10. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 4. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 12. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 5. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 3. mgr. 23. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 6. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. 30. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

154. gr.

Lög um framsal sakamanna til Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar, nr. 7 14. mars 1962.
 1. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: fangelsisrefsing.
 2. 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. laganna orðast svo: Nú er óskað framsals á manni sem vegna annars brots en í framsalsbeiðni greinir hefur verið dæmdur í fangelsi hér á landi, eða vistun hans á hæli hefur verið ákveðin í dómi eða samkvæmt heimild í dómi, og verður hann þá ekki framseldur fyrr en afplánun er lokið eða hann útskrifaður af hælinu.
 3. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. málsl. 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: fangelsi.

155. gr.

Lög um almannavarnir, nr. 94 29. desember 1962.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 31. gr. laganna, sbr. 9. gr. laga nr. 85/1985, kemur: fangelsi allt að tveimur árum.

156. gr.

Lög um landsdóm, nr. 3 19. febrúar 1963.
     Í stað orðsins „varðhald“ í 35. gr. laganna kemur: fangelsi.

157. gr.

Lög um ráðherraábyrgð, nr. 4 19. febrúar 1963.
 1. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 11. gr. laganna fellur brott.
 2. Í stað orðsins „varðhald“ í 12. gr. laganna kemur: fangelsi.

158. gr.

Lyfsölulög, nr. 30 29. apríl 1963.
     Orðin „varðhald eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 68. gr. laganna falla brott.

159. gr.

Lög um fullnustu refsidóma, sem kveðnir hafa verið upp í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð, o.fl., nr. 69 12. desember 1963.
 1. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. mgr. 3. gr. laganna kemur: fangelsisrefsingu.
 2. 4. gr. laganna orðast svo:
 3.      Fullnusta skal refsingu skv. 3. gr. í fangelsi að íslenskum lögum um jafnlangan tíma.
 4. Orðin „eða varðhalds“ í 1. málsl. 1. mgr. 5. gr. laganna falla brott.
 5. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. mgr. 5. gr. laganna kemur: fangelsisrefsingu.
 6. Í stað orðsins „refsivist“ í 6. gr. laganna kemur: fangelsisrefsingu.
 7. Fyrirsögn II. kafla laganna orðast svo: Fullnusta fangelsisdóma o.fl.
 8. Í stað orðanna „tegund og lengd refsivistar“ í 2. málsl. 8. gr. laganna kemur: refsingu.
 9. Í stað orðsins „refsivist“ í 13. gr. laganna kemur: fangelsisrefsingu.
 10. Í stað orðanna „tegund og lengd refsivistar“ í 3. mgr. 14. gr. laganna kemur: refsingu.
 11. Í stað orðsins „refsivist“ í 18. gr. laganna kemur: fangelsi.
 12. Fyrirsögn IV. kafla laganna orðast svo: Umsjón með mönnum sem fengið hafa reynslulausn.
 13. Í stað orðsins „refsivist“ í 19. gr. laganna kemur: fangelsisrefsingu.
 14. Í stað orðsins „refsivist“ í 1. málsl. 1. mgr. 22. gr. laganna kemur: fangelsisrefsingu.

160. gr.

Lög um eftirlit með útlendingum, nr. 45 12. maí 1965.
 1. Í stað orðsins „refsivist“ í 5. tölul. 1. mgr. 10. gr. laganna kemur: fangelsi.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 17. gr. laganna fellur brott.

161. gr.

Lög um lax- og silungsveiði, nr. 76 25. júní 1970.
 1. Í stað orðanna „og varðhaldi“ í inngangsmálslið 1. mgr. 98. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 63/1994, kemur: eða fangelsi allt að 2 árum.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. 98. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 63/1994, kemur: fangelsi allt að 2 árum.

162. gr.

Höfundalög, nr. 73 29. maí 1972.
     Orðið „varðhaldi“ í 1. málsl. 2. mgr. 54. gr. laganna, sbr. 5. gr. laga nr. 78/1984, fellur brott.

163. gr.

Lög um Happdrætti Háskóla Íslands, nr. 13 13. apríl 1973.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 6. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

164. gr.

Námulög, nr. 24 17. apríl 1973.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 15. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

165. gr.

Lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 36 2. maí 1974.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. 8. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

166. gr.

Lög um ávana- og fíkniefni, nr. 65 21. maí 1974.
     Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 5. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 13/1985, fellur brott.

167. gr.

Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, nr. 25 22. maí 1975.
     Orðin „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 1. tölul. 31. gr. laganna falla brott.

168. gr.

Lög um sálfræðinga, nr. 40 23. maí 1976.
     Orðið „varðhaldi“ í 8. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 68/1988, fellur brott.

169. gr.

Lög um breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils, nr. 35 29. maí 1979.
     Orðið „varðhaldi“ í 10. gr. laganna fellur brott.

170. gr.

Lög um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75 14. september 1981.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 6. mgr. 107. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 42/1995, kemur: fangelsi allt að 2 árum.

171. gr.

Lög um þjóðsöng Íslendinga, nr. 7 8. mars 1983.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 6. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

172. gr.

Lög um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum, nr. 13 17. apríl 1984.
 1. Í stað orðanna „styttri refsivist“ í 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. laganna kemur: fangelsi um styttri tíma.
 2. Í stað orðsins „refsivist“ í 1. tölul. 3. mgr. 3. gr. laganna kemur: fangelsi.
 3. 1. málsl. 1. mgr. 10. gr. laganna orðast svo: Þegar sá sem óskast framseldur hefur verið dæmdur í fangelsi eða samkvæmt dómi eða með heimild í dómi skal eða er vistaður á stofnun fyrir annan verknað en framsalsbeiðni fjallar um er ekki heimilt að framselja hann fyrr en afplánun er lokið eða hann útskrifaður af stofnuninni.
 4. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. málsl. 1. mgr. 10. gr. laganna kemur: fangelsi.

173. gr.

Lög um tóbaksvarnir, nr. 74 28. maí 1984.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í grein 19.1 í lögunum kemur: fangelsi allt að 2 árum.

174. gr.

Lög um erfðafjárskatt, nr. 83 25. maí 1984.
     Orðið „varðhaldi“ í 24. gr. laganna fellur brott.

175. gr.

Siglingalög, nr. 34 19. júní 1985.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 234. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 236. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 3. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 237. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 4. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 1. mgr. 238. gr. laganna kemur: fangelsi allt að fjórum árum.
 5. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. 238. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 6. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 239. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 7. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 241. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.

176. gr.

Sjómannalög, nr. 35 19. júní 1985.
 1. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi ef miklar sakir eru“ í 76. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum eða fangelsi allt að fjórum árum ef miklar sakir eru.
 2. Orðin „varðhald eða“ í 2. mgr. 80. gr. laganna falla brott.
 3. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 82. gr. laganna kemur: fangelsi allt að einu ári.
 4. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 83. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 5. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 1. mgr. 85. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að fjórum árum.
 6. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 86. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 7. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 87. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.

177. gr.

Lög um tannlækningar, nr. 38 12. júní 1985.
     Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 1. mgr. 15. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að 2 árum.

178. gr.

Útvarpslög, nr. 68 27. júní 1985.
 1. Í stað orðsins „varðhaldsrefsingu“ í 2. málsl. 1. mgr. 37. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 3. mgr. 37. gr. a laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 98/1995, kemur: fangelsi.

179. gr.

Lög um skráningu skipa, nr. 115 31. desember 1985.
 1. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 21. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að 3 árum.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 22. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 3. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 23. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

180. gr.

Lög um geislavarnir, nr. 117 31. desember 1985.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 23. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

181. gr.

Lög um varnir gegn mengun sjávar, nr. 32 5. maí 1986.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 27. gr. laganna kemur: fangelsi allt að einu ári.
 2. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. málsl. 27. gr. laganna kemur: fangelsi.

182. gr.

Lög um Rannsóknadeild fisksjúkdóma, nr. 50 6. maí 1986.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 18. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

183. gr.

Lög um fjáröflun til vegagerðar, nr. 3 23. september 1987.
     Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 3. málsl. 1. mgr. 18. gr. laganna, sbr. 15. gr. laga nr. 68/1996, kemur: fangelsi allt að 2 árum.

184. gr.

Vaxtalög, nr. 25 27. mars 1987.
 1. Orðið „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. 25. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 67/1989 og 1. gr. laga nr. 13/1995, fellur brott.
 2. Orðin „varðhaldi eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 25. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga nr. 67/1989 og 1. gr. laga nr. 13/1995, falla brott.
 3. Orðið „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. 26. gr. laganna, sbr. 6. gr. laga nr. 67/1989 og 1. gr. laga nr. 13/1995, fellur brott.
 4. Orðin „varðhaldi eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 26. gr. laganna, sbr. 6. gr. laga nr. 67/1989 og 1. gr. laga nr. 13/1995, falla brott.

185. gr.

Lög um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45 30. mars 1987.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 4. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 42/1995, kemur: fangelsi allt að 2 árum.

186. gr.

Umferðarlög, nr. 50 30. mars 1987.
     Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 100. gr. laganna fellur brott.

187. gr.

Tollalög, nr. 55 30. mars 1987.
 1. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 124. gr. laganna fellur brott.
 2. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 2. mgr. 126. gr. laganna, sbr. 38. gr. laga nr. 69/1996, kemur: fangelsi allt að sex árum.
 3. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 4. mgr. 126. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 4. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 127. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 5. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 128. gr. laganna fellur brott.
 6. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 1. málsl. 1. mgr. 129. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að tveimur árum.
 7. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 130. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 8. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 1. málsl. 1. mgr. 133. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að sex árum.
 9. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 135. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.

188. gr.

Lög um kosningar til Alþingis, nr. 80 16. október 1987.
     Orðin „varðhaldi eða“ í inngangsmálslið 136. gr. laganna falla brott.

189. gr.

Lög um útflutningsleyfi o.fl., nr. 4 11. janúar 1988.
     Orðin „varðhald eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. laganna falla brott.

190. gr.

Lög um fangelsi og fangavist, nr. 48 19. maí 1988.
 1. Orðið „varðhald“ í 3. mgr. 3. gr. laganna fellur brott.
 2. Í stað orðanna „óskilorðsbundna refsivist“ í 1. mgr. 22. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: óskilorðsbundið fangelsi.
 3. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. mgr. 22. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsingu.
 4. Í stað orðsins „refsivistar“ í 3. mgr. 22. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsingar.
 5. Í stað orðsins „heildarrefsivist“ í 3. mgr. 22. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: heildarrefsing.
 6. Í stað orðsins „refsivistar“ í 1. tölul. 1. mgr. 23. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsingar.
 7. Í stað orðsins „refsivist“ hvarvetna í 1. málsl. 3. mgr. 23. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur í viðeigandi falli: fangelsisrefsing.
 8. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. málsl. 3. mgr. 23. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsingu.
 9. Í stað orðsins „refsivistardómur“ í 1. málsl. 1. mgr. 24. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisdómur.
 10. Í stað orðsins „refsivistar“ í 3. mgr. 24. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsingar.
 11. Í stað orðsins „refsivist“ í 1. málsl. 3. mgr. 25. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsingu.
 12. Í stað orðanna „refsivist“ í 1., 3. og 4. mgr. 26. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsing.
 13. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. mgr. 26. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsingu.
 14. Orðið „refsivistar“ í 2. mgr. 26. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, fellur brott.
 15. Í stað orðsins „refsivistina“ í 2. mgr. 26. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsingu.
 16. Í stað orðsins „refsivistar“ í 5. mgr. 26. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 123/1997, kemur: fangelsisrefsingar.
 17. Orðin „varðhalds- og“ í 1. mgr. 35. gr. laganna, sbr. 5. gr. laga nr. 123/1997, falla brott.

191. gr.

Lög um virðisaukaskatt, nr. 50 24. maí 1988.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 3. mgr. 40. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 42/1995, kemur: fangelsi allt að 2 árum.

192. gr.

Lög um eiturefni og hættuleg efni, nr. 52 18. maí 1988.
     Orðin „varðhald eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 26. gr. laganna falla brott.

193. gr.

Læknalög, nr. 53 19. maí 1988.
 1. Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 1. mgr. 30. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að 2 árum.
 2. Í stað orðsins „fangelsi“ í 1. málsl. 2. mgr. 30. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.
 3. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. málsl. 2. mgr. 30. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 1 ári.

194. gr.

Lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31 23. apríl 1990.
     Í stað orðsins „varðhald“ í 1. málsl. 2. mgr. 32. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

195. gr.

Lög um stjórn fiskveiða, nr. 38 15. maí 1990.
     Orðin „varðhaldi eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 20. gr. laganna, sbr. 27. gr. laga nr. 57/1996, falla brott.

196. gr.

Lög um innflutning dýra, nr. 54 16. maí 1990.
     Í stað orðsins „fangelsi“ í 2. málsl. 1. mgr. 19. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

197. gr.

Lög um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, nr. 73 18. maí 1990.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 6. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

198. gr.

Lög um einkaleyfi, nr. 17 20. mars 1991.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 57. gr. laganna kemur: fangelsi.

199. gr.

Lög um meðferð opinberra mála, nr. 19 26. mars 1991.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. málsl. 1. mgr. 53. gr. laganna kemur: fangelsi allt að einu ári.
 2. Í stað orðsins „refsivist“ í 1. málsl. 2. mgr. 97. gr. laganna kemur: fangelsi.
 3. Í stað orðsins „refsivist“ í b-lið 98. gr. laganna kemur: fangelsi.
 4. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. mgr. 99. gr. laganna kemur: fangelsi.
 5. Í stað orðsins „refsivist“ í 102. gr. laganna kemur: til afplánunar fangelsisrefsingar.
 6. Í stað orðsins „refsivist“ í inngangsmálslið 176. gr. laganna kemur: fangelsi.
 7. Í stað orðsins „refsivist“ í 1. málsl. 181. gr. laganna kemur: fangelsi.

200. gr.

Lög um samvinnufélög, nr. 22 27. mars 1991.
 1. Orðið „varðhaldi“ í inngangsmálslið 78. gr. laganna, sbr. 85. gr. laga nr. 144/1994, fellur brott.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 79. gr. laganna, sbr. 85. gr. laga nr. 144/1994, fellur brott.
 3. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. 79. gr. laganna, sbr. 85. gr. laga nr. 144/1994, kemur: fangelsi allt að einu ári.
 4. Orðið „varðhaldi“ í inngangsmálslið 80. gr. laganna, sbr. 85. gr. laga nr. 144/1994, fellur brott.
 5. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 81. gr. laganna, sbr. 85. gr. laga nr. 144/1994, kemur: fangelsi allt að einu ári.

201. gr.

Lög um brunavarnir og brunamál, nr. 41 27. maí 1992.
     Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 31. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

202. gr.

Lög um vernd barna og ungmenna, nr. 58 2. júní 1992.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 59. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 60. gr. laganna fellur brott.
 3. Orðið „varðhaldi“ í 61. gr. laganna fellur brott.
 4. Orðið „varðhaldi“ í 62. gr. laganna fellur brott.
 5. Orðin „varðhaldi eða“ í c-lið 63. gr. laganna falla brott.
 6. Orðið „varðhaldi“ í 64. gr. laganna fellur brott.
 7. Orðið „varðhaldi“ í 65. gr. laganna fellur brott.
 8. Orðið „varðhaldi“ í 66. gr. laganna fellur brott.

203. gr.

Lög um gjaldeyrismál, nr. 87 17. nóvember 1992.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 13. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

204. gr.

Lög um vog, mál og faggildingu, nr. 100 16. desember 1992.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. 21. gr. laganna kemur: fangelsi allt að tveimur árum.
 2. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. málsl. 1. mgr. 21. gr. laganna kemur: fangelsi.

205. gr.

Samkeppnislög, nr. 8 25. febrúar 1993.
 1. Í stað orðanna „varðhaldi eða“ í 1. málsl. 1. mgr. 57. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að tveimur árum en.
 2. Í stað orðsins „refsivist“ í 2. málsl. 1. mgr. 57. gr. laganna kemur: fangelsi.

206. gr.

Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, nr. 25 7. apríl 1993.
     Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi ef sakir eru miklar“ í 1. mgr. 30. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að 2 árum.

207. gr.

Lög um eftirlit með skipum, nr. 35 30. apríl 1993.
     Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi ef miklar sakir eru“ í 29. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að 2 árum.

208. gr.

Lög um hönnunarvernd, nr. 48 21. maí 1993.
     Orðin „varðhald eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 36. gr. laganna falla brott.

209. gr.

Lög um almannatryggingar, nr. 117 20. desember 1993.
     Í stað orðanna „gæslu- eða refsivist“ í 3. mgr. 14. gr. laganna kemur: gæsluvist eða afplánar fangelsi.

210. gr.

Lög um félagslega aðstoð, nr. 118 23. desember 1993.
     Í stað orðanna „gæslu- eða refsivist“ í 2. málsl. 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: gæsluvist eða afplánar fangelsi.

211. gr.

Lög um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði, nr. 123 27. desember 1993.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 24. gr. laganna, sbr. 8. gr. laga nr. 20/1996, kemur: fangelsi allt að 2 árum.

212. gr.

Lög um dýravernd, nr. 15 16. mars 1994.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. 19. gr. laganna kemur: fangelsi allt að einu ári.

213. gr.

Lög um vátryggingastarfsemi, nr. 60 11. maí 1994.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 99. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

214. gr.

Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64 19. maí 1994.
     Í stað orðanna „varðhaldi eða fangelsi“ í 1. málsl. 1. mgr. 19. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að 2 árum.

215. gr.

Lyfjalög, nr. 93 20. maí 1994.
     Orðin „varðhald eða“ í 2. málsl. 2. mgr. 43. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 55/1995, falla brott.

216. gr.

Lög um einkahlutafélög, nr. 138 28. desember 1994.
 1. Orðið „varðhaldi“ í inngangsmálslið 127. gr. laganna fellur brott.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 128. gr. laganna fellur brott.
 3. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. 128. gr. laganna kemur: fangelsi allt að einu ári.
 4. Orðið „varðhaldi“ í inngangsmálslið 129. gr. laganna fellur brott.
 5. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 130. gr. laganna kemur: fangelsi allt að einu ári.

217. gr.

Lög um ársreikninga, nr. 144 29. desember 1994.
     Orðin „varðhaldi eða“ í 82. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 37/1995, falla brott.

218. gr.

Lög um bókhald, nr. 145 29. desember 1994.
     Orðin „varðhaldi eða“ í 36. gr. laganna, sbr. 1. gr. laga nr. 37/1995, falla brott.

219. gr.

Lög um hlutafélög, nr. 2 30. janúar 1995.
 1. Orðið „varðhaldi“ í inngangsmálslið 153. gr. laganna fellur brott.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 154. gr. laganna fellur brott.
 3. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. 154. gr. laganna kemur: fangelsi allt að einu ári.
 4. Orðið „varðhaldi“ í inngangsmálslið 155. gr. laganna fellur brott.
 5. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 156. gr. laganna kemur: fangelsi allt að einu ári.

220. gr.

Lög um vörugjald af olíu, nr. 34 7. mars 1995.
     Orðin „varðhaldi eða“ í 4. mgr. 17. gr. laganna falla brott.

221. gr.

Lög um skoðun kvikmynda og bann við ofbeldiskvikmyndum, nr. 47 7. mars 1995.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 10. gr. laganna kemur: fangelsi.

222. gr.

Lög um vernd Breiðafjarðar, nr. 54 8. mars 1995.
     Í stað orðanna „og varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. 9. gr. laganna kemur: eða fangelsi allt að 2 árum.

223. gr.

Lög um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, nr. 69 10. mars 1995.
     Í stað orðanna „refsivist í fangelsi“ í 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna kemur: fangelsisrefsingu.

224. gr.

Lög um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, nr. 134 22. desember 1995.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 28. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

225. gr.

Lög um umgengni um nytjastofna sjávar, nr. 57 3. júní 1996.
     Orðin „varðhaldi eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 23. gr. laganna falla brott.

226. gr.

Lög um náttúruvernd, nr. 93 14. júní 1996.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. 39. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

227. gr.

Lög um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, nr. 94 14. júní 1996.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 4. mgr. 19. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

228. gr.

Lög um viðskiptabanka og sparisjóði, nr. 113 12. júlí 1996.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 101. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

229. gr.

Lög um póstþjónustu, nr. 142 27. desember 1996.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. 45. gr. laganna kemur: fangelsi.
 2. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 2. mgr. 45. gr. laganna kemur: fangelsi.

230. gr.

Lög um fjarskipti, nr. 143 27. desember 1996.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 1. mgr. 38. gr. laganna kemur: fangelsi.

231. gr.

Lög um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, nr. 151 27. desember 1996.
     Orðin „varðhaldi eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 12. gr. laganna falla brott.

232. gr.

Lög um endurskoðendur, nr. 18 17. apríl 1997.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 20. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

233. gr.

Lög um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis, nr. 23 29. apríl 1997.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 10. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

234. gr.

Lög um vörumerki, nr. 45 22. maí 1997.
     Orðin „varðhald eða“ í 2. málsl. 2. mgr. 42. gr. laganna falla brott.

235. gr.

Lög um fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu, nr. 54 22. maí 1997.
     Í stað orðanna „til refsivistar“ í 3. mgr. 2. gr. laganna kemur: í fangelsi.

236. gr.

Lög um öryggisþjónustu, nr. 58 22. maí 1997.
     Í stað orðanna „til refsivistar“ í d-lið 2. mgr. 2. gr. laganna kemur: í fangelsi.

237. gr.

Lög um Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins, nr. 61 26. maí 1997.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 19. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

238. gr.

Skipulags- og byggingarlög, nr. 73 28. maí 1997.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. mgr. 60. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

239. gr.

Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, nr. 79 26. maí 1997.
     Orðin „varðhaldi eða“ í 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. laganna falla brott.

240. gr.

Lög um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum, nr. 96 27. maí 1997.
     Í stað orðsins „fangelsi“ í 1. mgr. 21. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 2 árum.

241. gr.

Lög um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5 6. mars 1998.
     Orðin „varðhaldi eða“ í inngangsmálsgrein 104. gr. laganna falla brott.

242. gr.

Vopnalög, nr. 16 25. mars 1998.
 1. Í stað orðsins „varðhaldi“ í 2. mgr. 13. gr. laganna kemur: fangelsi allt að 6 mánuðum.
 2. Orðið „varðhaldi“ í 1. mgr. 36. gr. laganna fellur brott.

243. gr.

Lög um verslunaratvinnu, nr. 28 8. apríl 1998.
     Í stað orðsins „varðhaldi“ í 1. málsl. 2. mgr. 24. gr. kemur: fangelsi allt að 2 árum.

III. KAFLI
Gildistaka.

244. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. október 1998.

Ákvæði til bráðabirgða.
     Þegar refsing er dæmd vegna brots sem framið er fyrir gildistöku laga þessara, og hæfileg refsing hefði verið varðhald samkvæmt eldri lögum, skal refsing ákveðin í fangelsi um jafnlangan tíma. Er þá heimilt að dæma í fangelsi í skemmri tíma en 30 daga.
     Nú hefur maður verið dæmdur í varðhald en ekki afplánað dóm að einhverju leyti eða öllu og skal þá refsing, eða eftirstöðvar hennar, afplánuð sem fangelsi um jafnlangan tíma. Sama gildir ef refsing er ákvörðuð á ný vegna rofa á skilorði varðhaldsrefsingar og ef vararefsing hefur verið ákveðin í varðhaldi.
     Varðhaldsrefsing fellur niður ef fullnusta dóms er eigi byrjuð innan fimm ára. Um fyrningu fer að öðru leyti eftir 2.–5. mgr. 83. gr.

Samþykkt á Alþingi 4. júní 1998.