Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 71. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 915  —  71. mál.

Síðari umræða.


Nefndarálit með breytingartillögu


um tillögu til þingsályktunar um skráningu upplýsinga um umgengnisforeldra.

Frá velferðarnefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Heiðu Björgu Pálmadóttur frá Barnaverndarstofu, Elísabetu Guðnadóttur frá embætti umboðsmanns barna, Tryggva Þórhallsson og Svandísi Ingimundardóttur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Þóru Jónsdóttur og Margréti Júlíu Rafnsdóttur frá Barnaheillum, Lárus Blöndal frá Hagstofu Íslands, Ástríði Jóhannesdóttur og Sólveigu J. Guðmundsdóttur frá Þjóðskrá Íslands, Öglu K. Smith og Hallveigu Thordarson frá Tryggingastofnun ríkisins, Heimi Hilmarsson, Karvel A. Jónsson og Birgi Grímsson frá Félagi um foreldrajafnrétti, Kristínu Tómasdóttur frá Félagi einstæðra foreldra, Guðgeir Eyjólfsson frá Sýslumannafélagi Íslands og Benedikt Jóhannsson. Nefndinni bárust umsagnir um málið frá Barnaheillum, Barnaverndarstofu, Benedikt Jóhannssyni, Félagi um foreldrajafnrétti, Hagstofu Íslands, Hrunamannahreppi, Jafnréttisstofu, Mosfellsbæ, Árborg, Sýslumannafélagi Íslands, umboðsmanni barna og Þjóðskrá Íslands.
    Með tillögunni er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að sjá til þess að haldin verði skrá og sögulegt yfirlit yfir umgengnisforeldra, fjölda þeirra, kyn, hjúskaparstöðu og fjölda barna þeirra. Slík skráning upplýsinga hefjist eigi síðar en 1. janúar 2015. Gestir og umsagnaraðilar nefndarinnar voru almennt jákvæðir um efni tillögunnar og lýsa sig flestir samþykkir henni. Markmið tillögunnar er að bæta almannaskráningu hér á landi þannig að í þeim opinberu skrám sem haldnar eru verði skráðar allar nauðsynlegar upplýsingar um fjölskyldumunstur landsmanna. Skráning upplýsinga um umgengnisforeldra er í miklum lamasessi hér á landi sem lýsir sér í því að í allri opinberri skráningu eru umgengnisforeldrar skráðir sem barnlausir. Þessir foreldrar fara iðulega með forsjá barna sinna ásamt hinu foreldrinu og oft hefur barnið jafna búsetu hjá báðum foreldrum en öll opinber skráning tengd barninu fylgir hins vegar lögheimili þess og þar af leiðandi því foreldri sem barnið á lögheimili hjá.
    Fyrir nefndinni kom fram að aukin skráning hvað þessi atriði varðar væri af hinu góða. Þjóðskrárkerfið er orðið verulega gamalt og býður upp á mjög takmarkaða skráningarmöguleika. Leiða má líkur að því að kerfið sé stór þáttur í ástæðu þess að vantað hefur upp á skráningu. Upplýsingar um fjölskyldustærð og fjölskyldusamsetningu eru til að mynda ekki skráðar í þjóðskrárkerfið þótt þessar upplýsingar liggi fyrir hjá Þjóðskrá Íslands. Í greinargerð tillögunnar kemur fram að rétt sé að skoða aðkomu Þjóðskrár að verkefninu á þann hátt að stofnunin skrái upplýsingarnar sem um ræðir en unnið verði úr þeim á hagrænan máta af Hagstofu Íslands. Þjóðskrá Íslands og Hagstofa Íslands taka undir þetta sjónarmið og bendir nefndin á að rétt sé að taka tillit til þess.
    Nefndin telur rétt að umorða tillögugreinina þannig að markmið tillögunnar verði skýrara. Ljóst er að þær upplýsingar sem lagt er til að skráðar verði eru nú þegar skráðar að miklu leyti en skila sér þó ekki í þá almannaskráningu sem Þjóðskrá Íslands vinnur á grundvelli laga um þjóðskrá og almannaskráningu, nr. 54/1962.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með svohljóðandi

BREYTINGU:


    Tillögugreinin orðist svo:
    Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sjá til þess að í almannaskráningu á Íslandi verði skráðar nauðsynlegar upplýsingar um umgengnisforeldra til jafns við aðra foreldra svo fljótt sem auðið er og eigi síðar en 1. janúar 2016.

    Ásmundur Friðriksson ritar undir álit þetta með vísan til 4. mgr. 18. gr. starfsreglna fastanefnda Alþingis.
    Elín Hirst og Páll Jóhann Pálsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 2. apríl 2014.Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,


form.


Björt Ólafsdóttir,


frsm.


Þórunn Egilsdóttir.Ásmundur Friðriksson.


Guðbjartur Hannesson.


Lilja Rafney Magnúsdóttir.Unnur Brá Konráðsdóttir.