Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 610, 132. löggjafarþing 345. mál: verslunaratvinna (EES-reglur, höfundarréttargjald).
Lög nr. 117 19. desember 2005.

Lög um breytingu á lögum nr. 28/1998, um verslunaratvinnu, með síðari breytingum (fylgiréttargjald).


1. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 23. gr. laganna:
  1. 6. mgr. fellur brott.
  2. Í stað tilvísunarinnar „6. mgr.“ í 7. mgr. kemur: 23. gr. a.


2. gr.

     Við lögin bætist ný grein, 23. gr. a, sem orðast svo:
     Á málverk, myndir og listmuni, sem seldir eru á listmunauppboðum, skal leggja gjald er renni til listamanna eða erfingja þeirra samkvæmt höfundalögum.
     Gjaldið skal vera í íslenskum krónum og reiknast þannig:
  1. 10% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar að hámarki 3.000 evrum;
  2. 5% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar 3.000,01 evru upp í 50.000 evrur;
  3. 3% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar 50.000,01 evru upp í 200.000 evrur;
  4. 1% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar 200.000,01 evru upp í 350.000 evrur;
  5. 0,5% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar 350.000,01 evru upp í 500.000 evrur;
  6. 0,25% af þeim hluta söluverðs sem samsvarar fjárhæð umfram 500.000 evrur.

     Gjaldið skal þó aldrei nema hærri fjárhæð en sem samsvarar 12.500 evrum.
     Gengið skal miðað við sölugengi á söludegi.
     Sé höfundaréttur fallinn niður eða fénu verður ekki ráðstafað rennur það til styrkja eða starfslauna handa myndlistarmönnum.
     Menntamálaráðherra getur sett nánari reglur um fylgiréttargjald og kveðið þar á um viðurlög við brotum á reglunum, sbr. 24. gr. Um undanþágu frá virðisaukaskatti vegna sölu á listmunauppboði vísast til 4. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.

3. gr.

     Lög þessi innleiða listmunauppboðsákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/84/EB frá 27. september 2001 um rétt höfundar til þóknunar við endursölu frumgerðar listaverks (fylgirétt).

4. gr.

     Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2006.

Samþykkt á Alþingi 9. desember 2005.