Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 887, 138. löggjafarþing 68. mál: skipan ferðamála (einfaldari málsmeðferð og EES-reglur).
Lög nr. 28 31. mars 2010.

Lög um breytingu á lögum um skipan ferðamála, nr. 73/2005.


1. gr.

     A-liður 2. mgr. 9. gr. laganna orðast svo: hafa búsetu innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins eða aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum.

2. gr.

     Eftirfarandi breytingar verða á 18. gr. laganna:
  1. 3. málsl. 1. mgr. fellur brott.
  2. 2. málsl. 2. mgr. orðast svo: Ferðamálastofa leggur mat á fjárhæð tryggingar á grundvelli fyrirliggjandi gagna og er heimilt að leita umsagnar endurskoðanda.
  3. Í stað orðanna „endurskoðaðan ársreikning“ í 1. málsl. 3. mgr. kemur: ársreikning áritaðan samkvæmt lögum um ársreikninga, nr. 3/2006.
  4. Í stað orðanna „að fenginni umsögn löggilts endurskoðanda“ í 2. málsl. 3. mgr. kemur: og er heimilt að óska eftir umsögn endurskoðanda.


3. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 25. mars 2010.