Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 439, 152. löggjafarþing 211. mál: skattar og gjöld (leiðrétting).
Lög nr. 9 23. febrúar 2022.

Lög um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld (leiðrétting).


I. KAFLI
Breyting á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988.

1. gr.

     Í stað dagsetningarinnar „1. júlí 2022“ í ákvæði til bráðabirgða XLVI í lögunum, sbr. 16. gr. laga nr. 133/2021, kemur: 1. janúar 2022.

II. KAFLI
Breyting á lögum um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993.

2. gr.

     Við ákvæði til bráðabirgða XVIII í lögunum bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
     Þrátt fyrir ákvæði 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. skal á árinu 2022 lækka skráða losun húsbíla um 40%, en þó að hámarki niður í 150 g/km, áður en til álagningar vörugjalds kemur, hafi losun verið skráð samkvæmt evrópsku aksturslotunni og samræmdu prófunaraðferðinni að uppfylltum skilyrðum a–c-liðar 1. mgr.

III. KAFLI
Breyting á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987.

3. gr.

     Orðin „veitingastaðar eða -staða“ í lokamálslið 7. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VII í lögunum falla brott.

IV. KAFLI
Breyting á lögum um tryggingagjald, nr. 113/1990.

4. gr.

     2. málsl. 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XIV í lögunum orðast svo: Þeim greiðslum sem frestað er skal skipta á sex gjalddaga og skulu gjalddagar og eindagar þeirra, að uppfylltum skilyrðum þessa ákvæðis, vera 15. september, 17. október, 15. nóvember og 15. desember 2022 og 16. janúar og 15. febrúar 2023.

5. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 3. febrúar 2022.