Eldri útgáfa lagasafns

Lagasafn.  Íslensk lög 1. janúar 2007.  Útgáfa 133b.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um Iðntæknistofnun Íslands1)

1978 nr. 41 18. maí


    1)Falla úr gildi 1. ágúst 2007 skv. l. 75/2007, 16. gr.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 6. júní 1978. Breytt með l. 77/1986 (tóku gildi 31. des. 1986) og l. 83/1997 (tóku gildi 6. júní 1997).


1. gr. Iðntæknistofnun Íslands er sjálfstæð stofnun, undir yfirstjórn iðnaðarráðuneytisins.
Stofnunin hefur aðalaðsetur í Reykjavík, en heimilt er að setja á stofn útibú annars staðar.
2. gr. Hlutverk stofnunarinnar er að vinna að tækniþróun og aukinni framleiðni í íslenskum iðnaði með því að veita iðnaðinum sem heild, einstökum greinum hans og iðnfyrirtækjum sérhæfða þjónustu á sviði tækni- og stjórnunarmála, og stuðla að hagkvæmri nýtingu íslenskra auðlinda til iðnaðar.
Stofnuninni er heimilt að veita þjónustu öðrum aðilum, sem hafa þörf fyrir þá sérþekkingu, er stofnunin hefur yfir að ráða.
Hlutverki sínu skal stofnunin gegna meðal annars með því að vinna að ráðgjöf og fræðslu, öflun og dreifingu upplýsinga, hagnýtum rannsóknum, tilraunum og prófunum, tæknilegu eftirliti og stöðlun. Stofnunin annast samskipti við hliðstæðar erlendar stofnanir.
[Iðntæknistofnun Íslands skal heimilt með samþykki stjórnar stofnunarinnar og iðnaðarráðherra að eiga minnihlutaaðild að rannsókna- og þróunarfyrirtækjum sem séu hlutafélög eða önnur félög með takmarkaða ábyrgð og hagnýti niðurstöður rannsókna- og þróunarverkefna sem Iðntæknistofnun vinnur að hverju sinni.] 1)
    1)L. 77/1986, 1. gr.
3. gr. Stofnunin skiptist í aðaldeildir og sérdeildir.
Deildaskipting skal ákveðin í reglugerð, sem ráðherra setur að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar.
Þegar settar eru á stofn sérdeildir, skulu heildarsamtök iðnaðarins, samtök einstakra greina hans eða aðrir aðilar, eftir því sem við á, tilnefna einn eða fleiri tengimenn fyrir hverja sérdeild. Þeir skulu m.a. fylgjast með tengslum sérdeildar við iðnaðinn.
Stjórn stofnunarinnar ákveður, hvernig tilnefningu tengimanna við einstakar sérdeildir skuli hagað.
4. gr. Iðnaðarráðherra skipar stjórn stofnunarinnar sem hér segir: Einn fulltrúa án tilnefningar, einn fulltrúa samkvæmt tilnefningu Félags íslenskra iðnrekenda, einn fulltrúa samkvæmt tilnefningu Landssambands iðnaðarmanna, einn fulltrúa ófaglærðs starfsfólks í iðnaði, samkvæmt tilnefningu Landssambands iðnverkafólks, einn fulltrúa faglærðs starfsfólks í iðnaði samkvæmt tilnefningu Alþýðusambands Íslands.
Varamenn í stjórn skulu skipaðir með sama hætti og aðalmenn.
Ráðherra skipar formann stjórnarinnar úr hópi stjórnarmanna og ákveður stjórnarlaun.
Stjórnarmenn skulu skipaðir til 2ja ára í senn.
5. gr. Stjórn Iðntæknistofnunar Íslands hefur með höndum stjórn stofnunarinnar, markar henni stefnu og fer, ásamt forstjóra, með tengsl stofnunarinnar við iðnaðarráðuneytið.
6. gr. Iðnaðarráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar að fengnum tillögum stjórnar hennar. Skal hann skipaður til [fimm] 1) ára í senn.
Forstjóri sér um daglega stjórn stofnunarinnar. Hann gerir tillögur til stjórnar um starfs- og fjárhagsáætlun stofnunarinnar og ber ábyrgð á fjárreiðum hennar.
    1)L. 83/1997, 72. gr.
7. gr. [Forstjóri ræður framkvæmdastjóra aðaldeilda.] 1)
Framkvæmdastjórar aðaldeilda sjá um daglega stjórn þeirra í samráði við forstjóra.
    1)L. 83/1997, 73. gr.
8. gr. Framkvæmdanefnd stofnunarinnar skal skipuð forstjóra og framkvæmdastjórum aðaldeilda, framkvæmdastjóra Útflutningsmiðstöðvar iðnaðarins og framkvæmdastjóra Rannsóknaráðs ríkisins.
Forstjóri stofnunarinnar skal vera formaður nefndarinnar.
Hlutverk framkvæmdanefndar skal vera að tryggja hagkvæmt samstarf milli deilda stofnunarinnar innbyrðis, við Útflutningsmiðstöð iðnaðarins og Rannsóknaráð ríkisins, m.a. með því að gangast fyrir myndun verkefnahópa.
9. gr. Tekjur stofnunarinnar skulu vera sem hér segir:
    a. Framlag í fjárlögum.
    b. Hluti af jöfnunargjaldi, frá og með 1979.
    c. Tekjur fyrir selda þjónustu, samkvæmt gjaldskrá sem iðnaðarráðherra staðfestir. Hámark gjaldskrár skal miðað við raunverulegan heildarkostnað vegna þjónustunnar, en heimilt er að taka tillit til aðstæðna viðtakanda og eðlis þjónustunnar.
    d. Greiðslur frá aðilum vegna stórra verkefna, samkvæmt samningi hverju sinni.
    e. Framlög til sérstakra verkefna og aðrar tekjur.
10. gr. Forstjóri ræður starfslið stofnunarinnar … 1) í samráði við framkvæmdastjóra viðkomandi deildar.
[Starfslið stofnunarinnar skal ýmist ráðið ótímabundið með gagnkvæmum uppsagnarfresti eða til ákveðins tíma, t.d. til ákveðinna verkefna.] 1)
Um launakjör starfsfólks fer samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna á hverjum tíma.
    1)L. 83/1997, 74. gr.
11. gr. Sérfræðingum og ráðunautum Iðntæknistofnunar Íslands er heimilt að kenna sérgreinar sínar við Háskóla Íslands, Tækniskóla Íslands, iðnskóla og hliðstæða skóla, samkvæmt nánari reglum, sem stjórn stofnunarinnar kann að setja um slíka starfsemi.
Starfsmönnum stofnunarinnar er óheimilt að taka að sér aukastörf, sem skoðast geta sem samkeppni við stofnunina, nema með samþykki stjórnar.
12. gr. Stofnuninni og starfsfólki hennar er óheimilt að láta þriðja aðila í té upplýsingar um rannsóknir, tilraunir, prófanir eða önnur verkefni, sem stofnunin vinnur samkvæmt beiðni og gegn greiðslu nema fyrir liggi skriflegt samþykki verkbeiðanda.
13. gr. Stofnunin tekur við starfsemi og eignum, réttindum og skyldum Rannsóknastofnunar iðnaðarins og Iðnþróunarstofnunar Íslands.
Aðild framangreindra stofnana að Rannsóknaráði ríkisins, sbr. 2. gr. laga nr. 64 21. maí 1965, skal haldast.
14. gr. Iðnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.
15. gr.
Ákvæði til bráðabirgða.