Ferill 557. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1992–93. – 1062 ár frá stofnun Alþingis.
116. löggjafarþing. – 557 . mál.


1087. Nefndarálitum frv. til l. um Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála.

Frá menntamálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um frumvarpið og fékk á sinn fund til viðræðna um það Guðríði Sigurðardóttur, ráðuneytisstjóra í menntamálaráðuneytinu, Þórólf Þórlindsson prófessor, forstöðumann Rannsóknastofnunar uppeldis- og menntamála, Eggert Lárusson, formann Hins íslenska kennarafélags, Eirík Jónsson, varaformann Kennarasambands Íslands, og Birnu Sigurjónsdóttur, formann skólamálaráðs Kennarasambands Íslands.
    Nefndin mælir með samþykkt frumvarpsins með breytingum sem flutt er tillaga um á sérstöku þingskjali. Breytingartillögur nefndarinnar eru eftirfarandi:
    Við 1. gr. er gerð sú breyting að kveðið er á um að Rannsóknastofnunin skuli vera vísindaleg stofnun svo sem er í gildandi lögum.
    Við 4. gr. eru gerðar þrjár breytingar. Fyrsta breytingin er við 1. tölul. 4. gr. er lýtur að samningu samræmdra prófa og könnunarprófa og felur í sér að felldar eru brott tilvísanir til skólastiga. Það er gert með hliðsjón af því að enn liggur ekki fyrir hvort tekin verða upp samræmd próf á framhaldsskólastigi. Hins vegar felst ekki í breytingunni tillaga um að leggja af samræmd próf á grunnskólastigi. Önnur breytingin er við 4. tölul. 4. gr. og er gerð til að taka af öll tvímæli um að ráðgjöf stofnunarinnar fyrir menntamálaráðherra sé ekki bundin við breytingar á aðalnámsskrá grunn- og framhaldsskóla heldur veiti stofnunin almenna ráðgjöf um þessa námsskrá. Þriðja breytingin er einnig við 4. tölul. 4. gr. og felur í sér lagfæringu á málfari.
    Við 5. gr. eru gerðar tvær breytingar. Fyrri breytingin felur í sér að felld eru brott ákvæði um að forstöðumaður stofnunarinnar skuli ráðinn samkvæmt samningi við menntamálaráðherra. Þykir ákvæðið óþarft. Síðari breytingin felur í sér að forstöðumaður ráði starfmenn stofnunarinnar án þess að til þurfi að koma samþykki ráðherra og er gerð til að samræmi sé við 1. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er á um sjálfstæði stofnunarinnar.
    Við 7. gr. eru gerðar breytingar á skipan ráðgjafarnefndarinnar. Í fyrsta lagi er kveðið á um að Kennarasamband Íslands og Hið íslenska kennarafélagi tilnefni sameiginlega tvo fulltrúa í nefndina og skal annar þeirra vera grunnskólakennari og hinn framhaldsskólakennari, en félagsmenn í HÍK stunda margir kennslu í grunnskóla og félagsmenn KÍ í framhaldsskólum. Þá er fellt brott ákvæði um að rektorar Háskóla Íslands, Háskóla Akureyrar og Kennaraháskóla Íslands skuli sitja í nefndinni og gerð tillaga um að þessum skólum sé veitt sjálfdæmi um hverja þeir tilnefni í nefndina. Nokkur umræða varð um það hvort aðrir skólar á háskólastigi skyldu sameiginlega tilnefna fulltrúa í nefndina, í stað þess að einskorða tilnefninguna við áðurgreinda þrjá skóla, en við nánari athugun var það ekki talið rétt og m.a. haft í huga að þessir þrír skólar eru þeir sem einkum sinna kennaramenntun á Íslandi.

Alþingi, 4. maí 1993.Sigríður A. Þórðardóttir,

Rannveig Guðmundsdóttir.

Svavar Gestsson,


form., frsm.

með fyrirvara.Björn Bjarnason.

Kristín Ástgeirsdóttir.

Tómas Ingi Olrich.Valgerður Sverrisdóttir.

Ólafur Þ. Þórðarson.

Árni Johnsen.