1996-03-20 14:18:32# 120. lþ.#F 112.#1. fundur. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins., til 14:19:41| A gert 20 16:16
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 372. mál (heildarlög). --- Þskj. 650.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:19]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, BBj, BG, DO, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HjÁ, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, SvanJ, TIO, VS, ÞorstP.

11 þm. (BH, GE, HG, KÁ, LB, MF, ÓRG, RG, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, EgJ, EOK, GB, GHall, GMS, HBl, HjálmJ, IP, KHG, RA, SighB, StG, SJS, StB, VE) fjarstaddir.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.