1996-06-04 16:26:36# 120. lþ.#F 160.#9. fundur. Byggingarlög., til 16:29:33| A gert 5 11:1
[prenta uppsett í dálka] 160. fundur

Byggingarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 536. mál (raflagnahönnuðir). --- Þskj. 1077 brtt. 1175.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:27]

Brtt. 1175 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, VS, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (GÁS, RG) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, MF, PP, SighB, SF, SJS, TIO, VE, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SP, StG, StB, SvanJ, SvG, VS, ÞorstP, ÖJ.

4 þm. (ÁÞ, GÁS, LB, RG) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁMM, FrS, GE, GÁ, GMS, HÁs, KF, MF, PP, SighB, SF, SJS, TIO, VE, ÖS) fjarstaddir.