1996-06-05 13:16:14# 120. lþ.#F 161.#5. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 13:16:56| A gert 24 11:9
[prenta uppsett í dálka] 161. fundur

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 422. mál. --- Þskj. 1137.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:16]

Frv. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, BBj, BH, EgJ, FI, GHH, GB, GHall, GGuðbj, HÁs, HBl, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, VS, ÞorstP.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, GE, GÁS, HG, JóhS, LB, MF, RA, RG, SvanJ, SvG, TIO, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁRÁ, ÁMM, DO, EKG, EOK, FrS, GuðjG, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, PP, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, VE, ÖS) fjarstaddur.