1996-06-05 21:48:22# 120. lþ.#F 163.#3. fundur. Eftirlaun alþingismanna., til 21:48:41| A gert 3 9:17
[prenta uppsett í dálka] 163. fundur

Eftirlaun alþingismanna, frh. 3. umr.

Frv. RA o.fl., 540. mál (forseti Alþingis, makalífeyrir). --- Þskj. 1154.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:48]

Frv. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SAÞ, SP, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP.

4 þm. (ÁE, JóhS, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, ÁRJ, EOK, FrS, GE, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HBl, PP, RA, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, StB, ÖS) fjarstaddir.