Fjarvistarleyfi 121. þingi, 69. fundi 12., gert 18 10:1

Geir H. Haarde, 4. þm. Reykv.,

Halldór Ásgrímsson utanrrh.,

Halldór Blöndal samgrh.,

Magnús Stefánsson, 3. þm. Vesturl.,

Ragnar Arnalds, 4. þm. Norðurl. v.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv.