1997-03-11 14:24:45# 121. lþ.#F 87.#4. fundur. Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna., til 14:25:29| A gert 13 13:24
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 218. mál (EES-reglur). --- Þskj. 725.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:25]

Frv. samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, FI, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JGS, JBH, KÁ, KH, LMR, LB, MagnA, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SP, SJS, SvÁ, SK, SvG, VS, ÖS.

25 þm. (ÁRÁ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FrS, GMS, HÁs, HjálmJ, JónK, KHG, KPál, MS, PP, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VE, ÞorstP) fjarstaddir.