1997-05-14 15:21:14# 121. lþ.#F 124.#21. fundur. Vátryggingastarfsemi., til 15:21:42| A gert 15 9:19
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur

Vátryggingastarfsemi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 485. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1258.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:21]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KF, KHG, KÁ, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

20 þm. (ÁMM, ÁRJ, BH, DO, EgJ, EKG, FI, GE, HBl, HjÁ, HjálmJ, JBH, KH, MS, MF, ÓÞÞ, PP, SJS, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.