1996-12-20 22:52:10# 121. lþ.#F 54.#9. fundur. Frestun á fundum Alþingis., til 22:52:44| A gert 21 11:30
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur

Frestun á fundum Alþingis, frh. einnar umr.

Stjtill., 261. mál. --- Þskj. 495.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:52]

Till. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GuðjG, GL, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁRÁ, ÁJ, BH, FrS, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ, ÓE, PHB, RA, SP) fjarstaddir.