1996-12-20 23:11:41# 121. lþ.#F 54.#6. fundur. Öryggi raforkuvirkja., til 23:12:38| A gert 7 9:52
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur

Öryggi raforkuvirkja, frh. 3. umr.

Stjfrv., 73. mál. --- Þskj. 482.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:12]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GuðjG, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GL, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KH, LB, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁRÁ, BH, GB, GHall, GÁS, JBH, KÁ, SighB) fjarstaddir.