Útbýting 121. þingi, 53. fundi 1996-12-20 18:34:40, gert 22 16:37

Áhrif vísitöluhækkana á skuldir heimilanna, 109. mál, svar forsrh., þskj. 478.

Greiðsluerfiðleikalán, 138. mál, svar félmrh., þskj. 489.

Landsvirkjun, 175. mál, nál. 1. minni hluta iðnn., þskj. 467.

Lánsfjárlög 1997, 24. mál, þskj. 456.

Löggildingarstofa, 74. mál, frhnál. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 494.

Réttindi sjúklinga, 260. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 492.

Tekjur og gjöld vatnsveitna, 204. mál, svar félmrh., þskj. 493.

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum, 259. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 491.