Ferill 175. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.1996. – 1066 ár frá stofnun Alþingis.
121. löggjafarþing. – 175 . mál.


468. Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 42/1983, um Landsvirkjun, með síðari breytingum.

Frá 1. og 2. minni hluta iðnaðarnefndar (JóhS, SvG, SighB).    Við 7. gr. Í stað 3. og 4. efnismgr. komi ný málsgrein er orðist svo:
                  Um endurskoðun reikninga Landsvirkjunar fer eftir ákvæðum laga um Ríkisendurskoðun.
    Á eftir 8. gr. komi ný grein (er verði 9. gr.), svohljóðandi:
                  Við 19. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðast svo:
                  Starfsemi Landsvirkjunar fellur undir samkeppnislög.

Prentað upp.