1998-06-02 18:14:10# 122. lþ.#F 141.#10. fundur. Læknalög., til 18:14:36| A gert 3 8:44
[prenta uppsett í dálka] 141. fundur, 122. lþ.

Læknalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 598. mál (óvæntur skaði og mistök). --- Þskj. 1011.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:14]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EOK, GE, GÞÞ, GÁS, GGuðbj, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, JóhS, KF, KHG, KÁ, KH, KB, LMR, LB, MS, MF, ÓI, PHB, RG, SAÞ, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, ÖS.

28 þm. (ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁÞ, BH, EgJ, EKG, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, GMS, HG, JónK, KPál, ÓE, ÓÖH, PP, RA, SighB, SJóh, SF, StG, SJS, VE, ÞorstP, ÖJ) fjarstaddir.