Útbýting 122. þingi, 13. fundi 1997-10-21 17:08:58, gert 5 13:9

Agi í skólum landsins, 186. mál, þáltill. HjÁ o.fl., þskj. 188.

Hollustuhættir, 194. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 197.