1999-03-10 20:55:20# 123. lþ.#F 84.#6. fundur. Landsvirkjun., til 20:55:34| A gert 11 9:54
[prenta uppsett í dálka] 84. fundur, 123. lþ.

Landsvirkjun, frh. 3. umr.

Frv. iðnn., 592. mál. --- Þskj. 1005.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:55]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EKG, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MagnM, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

17 þm. (ÁMM, ÁRJ, DO, EgJ, EOK, GÁS, GMS, HjÁ, JóhS, LB, MS, MF, RA, SighB, SP, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.