1998-11-03 14:02:35# 123. lþ.#F 18.#7. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 14:04:31| A gert 5 8:12
[prenta uppsett í dálka] 18. fundur, 123. lþ.

Sveitarstjórnarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 42. mál (staðfesting bráðabirgðalaga). --- Þskj. 42.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:04]

Frv. samþ. með 23 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, BBj, DH, EgJ, EKG, GHH, GuðjG, GB, GHall, HjálmJ, IP, JónK, KÁ, LRM, PHB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VE, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁRJ, BG, GE, GGuðbj, JörG, ÓHann, RA, RG, SJóh, SvanJ, ÞHS, ÖS) greiddu ekki atkv.

28 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BH, DO, FI, FrS, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, ÓÖH, PP, SighB, StG, SvG, TIO, VS) fjarstaddir.