Ferill 150. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


123. löggjafarþing 1998–99.
Þskj. 503  —  150. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á ákvæðum ýmissa skattalaga.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, ÁE, EOK, VS, SP, GMS, SvG, SJS).     1.      32. tölul. 3. gr. falli brott.
     2.      A-liður 4. gr. falli brott.
     3.      Á eftir 4. gr. komi ný grein sem orðist svo:
             Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr. laganna:
                  a.      1. tölul. orðast svo:
                  1.    Fyrir útgáfu vegabréfa til útlanda fyrir 18–66 ára:
                        a. Almennt gjald          4.600 kr.
                        b. Fyrir skyndiútgáfu          9.200 kr.
                        c. Fyrir neyðarvegabréf          2.300 kr.
                  b.      2. tölul. orðast svo:
                  2.    Fyrir útgáfu vegabréfa til útlanda fyrir aðra:
                        a. Almennt gjald          1.700 kr.
                        b. Fyrir skyndiútgáfu          3.400 kr.
                        c. Fyrir neyðarvegabréf          850 kr.
                  c.      Við greinina bætast tveir nýir töluliðir sem orðast svo:
                  15.    Fyrir ökuskírteini (fullnaðarskírteini) fyrir flokkana A, B, BE, C,
                          CE, D og DE og til farþegaflutninga í atvinnuskyni          3.500 kr.
                  16.    Fyrir bráðabirgðaökuskírteini, ökuskírteini 65 ára og eldri og
                          ökuskírteini fyrir flokkana M og T          2.000 kr.