Fjarvistarleyfi 125. þingi, 64. fundi 16., gert 17 8:32

Árni M. Mathiesen sjútvrh.,

Björn Bjarnason menntmrh.,

Guðrún Ögmundsdóttir, 11. þm. Reykv.