Fjarvistarleyfi 125. þingi, 89. fundi 04., gert 5 9:53

Árni M. Mathiesen sjútvrh.,

Bryndís Hlöðversdóttir, 9. þm. Reykv.,

Gísli S. Einarsson, 5. þm. Vesturl.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 6. þm. Reykn.,

Halldór Blöndal, 1. þm. Norðurl. e.,

Kristinn H. Gunnarsson, 3. þm. Vestf.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.,

Páll Pétursson félmrh.,

Steingrímur J. Sigfússon, 3. þm. Norðurl. e.,

Tómas Ingi Olrich, 5. þm. Norðurl. e.,

Valgerður Sverrisdóttir viðskrh.,

Össur Skarphéðinsson, 7. þm. Reykv.