2000-04-05 13:32:32# 125. lþ.#F 90.#2. fundur. Fjármálaeftirlit., til 13:35:30| A gert 6 8:7
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 125. lþ.

Fjármálaeftirlit, frh. 3. umr.

Stjfrv., 199. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 906.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁRJ, BBj, DrH, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KolH, KLM, KPál, LB, ÓI, PP, PBj, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SvH, VH, VÞV, ÞKG, ÖJ.

22 þm. (ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BH, EKG, GE, GÁS, HBl, KA, KF, KHG, LMR, SJóh, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:33]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[13:34]

Ögmundur Jónasson: