Fjarvistarleyfi 125. þingi, 35. fundi 03., gert 4 10:13

Árni Johnsen, 1. þm. Suðurl.,

Ásta R. Jóhannesdóttir, 15. þm. Reykv.,

Bryndís Hlöðversdóttir, 9. þm. Reykv.,

Einar K. Guðfinnsson, 1. þm. Vestf.,

Guðjón Guðmundsson, 4. þm. Vesturl.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 6. þm. Reykn.,

Ingibjörg Pálmadóttir heilbrrh.,

Kristinn H. Gunnarsson, 3. þm. Vestf.,

Kristján L. Möller, 3. þm. Norðurl. v.,

Lúðvík Bergvinsson, 6. þm. Suðurl.,

Sólveig Pétursdóttir dómsmrh.,

Vilhjálmur Egilsson, 4. þm. Norðurl. v.,

Ögmundur Jónasson, 13. þm. Reykv.