Ferill 328. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 922  —  328. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um eftirlit með útlendingum, nr. 45 12. maí 1965, með síðari breytingum.

Frá allsherjarnefnd.     1.      Við 7. gr. 4. efnismgr. orðist svo:
                  Ábyrgð skv. 2. mgr. og 2. mgr. 3. gr. gildir ekki þegar farið er um innri landamæri Schengen-svæðisins.
     2.      Við 8. gr. Við bætist nýr liður er orðist svo: 4. mgr. (er verður 5. mgr.) orðast svo:
                  Sá sem á hlutdeild í því að útlendingur kemst ólöglega inn í landið skal, auk refsiábyrgðar, skyldur til að greiða þann kostnað sem fellur á hið opinbera vegna ólöglegrar dvalar útlendingsins hér á landi og heimsendingar hans.
     3.      Við 10. gr. Greinin orðist svo:
                   Lög þessi öðlast gildi 25. mars 2001.