2000-12-14 13:34:13# 126. lþ.#F 49.#5. fundur. Námsmatsstofnun., til 13:34:32| A gert 9 9:14
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 126. lþ.

Námsmatsstofnun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 176. mál (heildarlög). --- Þskj. 527.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, HjálmJ, IP, JB, JónK, JHall, KF, KolH, KHG, KPál, LB, MF, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EOK, HBl, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjart, KLM, LMR, ÓÖH, RG, SighB, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.