2000-12-16 17:55:12# 126. lþ.#F 52.#2. fundur. Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001., til 17:55:39| A gert 18 10:3
[prenta uppsett í dálka] 52. fundur, 126. lþ.

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001, frh. 3. umr.

Stjfrv., 310. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 602.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:55]

Frv. samþ. með 31:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JHall, JBjart, KF, KHG, KPál, LMR, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BH, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁRÁ, ÁRJ, BBj, EOK, EMS, GE, GÁS, IP, ÍGP, KLM, ÓÖH, StB, SvH) fjarstaddir.