Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 457  —  1. mál.

Pdf-útgáfa skjalsins: www.althingi.is/altext/126/s/0457.pdf


Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, EOK, ArnbS, ÁJ, HjálmJ, ÍGP, KPál).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
     1.      Við 00-201 Alþingi
         a.     1.04 Alþjóðasamstarf          74,0     5,0     79,0
         b.     6.21 Fasteignir          0,0     25,0     25,0
     2.      Við 00-620 Ríkisendurskoðun
         6.21 Fasteignir          0,0     28,0     28,0
     3.      Við 02-205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi
         1.01 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi          69,0     4,0     73,0
     4.      Við 02-318 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
         a.    6.90 Byggingarframkvæmdir, óskipt          443,0     20,0     463,0
         b.    Í sérstakt yfirlit, 2, bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
               13.    Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi                    20,0
     5.      Við 02-451 Símenntun og fjarvinnsluverkefni
         a.     1.11 Símenntun og fjarvinnsluverkefni          63,3     30,0     93,3
         b.     1.21 Símenntunarstöð á Vesturlandi          0,0     7,0     7,0
         c.     1.22 Fræðslumiðstöð Vestfjarða          0,0     7,0     7,0
         d.     1.23 Farskóli Norðurlands vestra          0,0     7,0     7,0
         e.     1.24 Símenntunarstöð Eyjafjarðar          0,0     7,0     7,0
         f.     1.25 Fræðslumiðstöð Þingeyinga          0,0     7,0     7,0
         g.     1.26 Fræðslunet Austurlands          0,0     7,0     7,0
         h.     1.27 Fræðslunet Suðurlands          0,0     7,0     7,0
         i.     1.28 Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum          0,0     7,0     7,0
     6.      Við 02-564 Listdansskólinn
         a.     Sértekjur          -5,7     5,3     -0,4
         b.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     5,3     5,3
     7.      Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         a.     1.10 Byggða- og minjasöfn          55,7     7,0     62,7
         b.     5.25 Viðhald á stafkirkju í Vestmannaeyjum          0,0     2,5     2,5
     8.      Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald
            og stofnkostnaður

         6.21 Endurbótasjóður menningarstofnana
         Sérstakt yfirlit, 4, breytist þannig:
         5.    Þjóðleikhús                    26,0
              Óskipt                    9,0
     9.      Við 02-982 Listir, framlög
         a.    1.90 Listir          42,4     0,4     42,8
         b.    Í sérstakt yfirlit, 5, bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
              21.    Menning um landið                    0,4
     10.      Við 02-983 Ýmis fræðistörf
         a.    1.11 Styrkir til útgáfumála          5,5     2,0     7,5
         b.    Í sérstakt yfirlit, 6, bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
               4.    Saga íslenskrar utanlandsverslunar 900–2002                    2,0
     11.      Við 02-988 Æskulýðsmál
         a.    1.90 Æskulýðsmál          3,0     1,5     4,5
         b.    Í sérstakt yfirlit, 8, bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
               3.    Norræn samtök um ungmennastarf (NSU)                    1,5
     12.      Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         a.     1.23 Landsmót ungmennafélaga í Stykkishólmi          0,0     5,0     5,0
         b.     1.30 Bridgesamband Íslands          3,0     7,0     10,0
     13.      Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.43 Skriðuklaustur          7,1     3,0     10,1
         b.     1.90 Ýmis framlög          26,5     0,3     26,8
         c.    Í sérstakt yfirlit, 10, bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
               21.    Minnisvarði um Guðríði Þorbjarnardóttur                    0,3
         d.     6.93 Snorrastofa          6,0     7,0     13,0
     14.      Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.      Greitt úr ríkissjóði          586,8     10,0     596,8
         b.      Innheimt af ríkistekjum          20,0     -10,0     10,0
     15.      Við 03-211 Flugmálastjórn Keflavíkurflugvelli
         a.     1.01 Flugmálastjórn Keflavíkurflugvelli          348,6     1,3     349,9
         b.      Innheimt af ríkistekjum          475,9     11,1     487,0
         c.      Viðskiptahreyfingar          -104,1     -9,8     -113,9
     16.      Við 04-190 Ýmis verkefni
         1.31 Skógræktarfélag Íslands          14,0     5,7     19,7
          Greitt úr ríkissjóði          85,6     5,7     91,3
     17.      Við 04-221 Veiðimálastofnun
         1.01 Veiðimálastofnun          79,4     3,0     82,4
     18.      Við 04-801 Greiðslur vegna mjólkurframleiðslu
         a.     1.01 Beinar greiðslur til bænda          3.377,0     67,0     3.444,0
         b.     1.02 Lífeyrissjóður bænda          127,0     2,5     129,5
     19.      Við 04-818 Búnaðarsjóður
         1.10 Búnaðarsjóður          183,0     66,0     249,0
     20.      Við 04-823 Lánasjóður landbúnaðarins
         6.60 Lánasjóður landbúnaðarins          150,0     30,0     180,0
     21.      Við 05-190 Ýmis verkefni
         1.21 Fiskifélag Íslands, sjóvinnukennsla          16,0     5,5     21,5
     22.      Við 05-202 Hafrannsóknastofnunin
         a.     1.01 Almenn starfsemi          709,7     9,0     718,7
         b.     1.30 Rannsóknaskip          352,2     -5,5     346,7
     23.      Við 05-203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
         1.01 Almenn starfsemi          254,8     10,0     264,8
     24.      Við 06-210 Héraðsdómstólar
         1.01 Héraðsdómstólar          495,8     7,0     502,8
     25.      Við 06-395 Landhelgisgæsla Íslands
         5.41 Viðhald skipa og flugfarkosta          60,3     40,0     100,3
     26.      Við 06-413 Sýslumaðurinn í Borgarnesi
         1.20 Löggæsla          49,6     4,5     54,1
     27.      Við 06-421 Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
         1.20 Löggæsla          43,2     4,5     47,7
     28.      Við 06-430 Sýslumaðurinn í Vík í Mýrdal
         1.20 Löggæsla          17,5     2,0     19,5
     29.      Við 06-701 Biskup Íslands
         1.01 Þjóðkirkja Íslands          759,7     4,0     763,7
     30.      Við 07-190 Ýmis verkefni
         a.     1.23 Framkvæmdaáætlun um jafnréttismál          11,9     -6,9     5,0
         b.     1.26 Jafnréttisráð          0,0     3,5     3,5
     31.      Við 07-313 Jafnréttisstofa
         1.01 Jafnréttisstofa          24,2     3,4     27,6
     32.      Við 07-722 Sólheimar í Grímsnesi
         Við 1.70 Vistheimilið að Sólheimum, Grímsnesi.
         Liðurinn orðast svo: 1.70 Sólheimar í Grímsnesi          128,8     0,0     128,8
     33.      Við 07-801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
         1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga          5.193,0     36,0     5.229,0
     34.      Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.31 Félagasamtök, styrkir          39,6     6,9     46,5
         b.    Í sérstöku yfirliti, 13, breytast tveir töluliðir og
            verða svohljóðandi:
              13.    Leigjendasamtökin                    0,6
             17.    Sjálfsbjörg                    2,5
         c.     Í sérstakt yfirlit, 13, bætast tveir nýir töluliðir,
            svohljóðandi:
               23.    Íslensk ættleiðing                    3,0
              24.    Kristskirkja, Landakoti                    2,0
         d.     1.47 Félagsþjónusta við nýbúa          1,4     1,0     2,4
     35.      Við 08-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri
         1.01 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri          2.206,6     25,0     2.231,6
     36.      Við 08-373 Landspítali, háskólasjúkrahús
         1.01 Landspítali, háskólasjúkrahús          19.309,1     150,0     19.459,1
          Greitt úr ríkissjóði          18.213,4     150,0     18.363,4
     37.      Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-379 Sjúkrahús, óskipt
         a.     1.01 Óskipt framlag til reksturs sjúkrahúsa          0,0     230,0     230,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     230,0     230,0
     38.      Við 08-385 Framkvæmdasjóður aldraðra
         a.     1.01 Kostnaður skv. 3.–5. tölul. 12. gr. laga um
              málefni aldraðra          312,5     50,0     362,5
         b.     6.01 Stofnkostnaður og endurbætur          262,5     50,0     312,5
     39.      Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.    1.90 Ýmis framlög          24,7     1,0     25,7
         b.    Í sérstakt yfirlit, 15, bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
               20.    Heilsubærinn Bolungarvík á nýrri öld                    1,0
     40.      Við 08-430 Sjálfsbjörg, hjúkrunar- og
         endurhæfingarstofnun

         5.21 Viðhald fasteignar          5,0     2,0     7,0
     41.      Við 08-490 Vistun ósakhæfra afbrotamanna
         1.01 Vistun ósakhæfra afbrotamanna          114,8     6,0     120,8
     42.      Við 09-721 Fjármagnstekjuskattur
         1.11 Fjármagnstekjuskattur          750,0     820,0     1.570,0
     43.      Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         a.     1.90 Launa- og verðlagsmál          1.150,0     200,0     1.350,0
         b.     Sértekjur          0,0     -50,0     -50,0
     44.      Við 09-999 Ýmislegt
         a.     1.73 Vöktun á Eyjafjallajökli og Kötlu          23,8     -23,8     0,0
         b.     1.74 Vöktun og rannsóknir vegna jarðskjálfta á
              Suðurlandi          0,0     40,0     40,0
     45.      Við 10-190 Ýmis verkefni
         a.    1.12 Vetrarsamgöngur og vetrarflutningar. Við
            sérstakt yfirlit, 16, d-liður falli brott og niður-
            stöðutala breytist:
               Samtals                    9 , 3
         b.    1.29 Almannavarna- og björgunarskóli á
              Gufuskálum          10,9     5,0     15,9
         c.     Greitt úr ríkissjóði          349,0     5,0     354,0
     46.      Við 10-335 Siglingastofnun Íslands
         a.    6.80 Sjóvarnargarðar          73,8     2,8     76,6
         b.    Við sérstakt yfirlit, 19, bætist nýr liður:
             16.    Leira                    2,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.783,2     2,8     1.786,0
     47.      Við 10-471 Flugmálastjórn
         1.11 Styrkir til innanlandsflugs          60,7     7,0     67,7
          Greitt úr ríkissjóði          531,2     7,0     538,2
     48.      Við 10-651 Ferðamálaráð
         a.     1.15 Samstarfssamningar við Grænland og
              Færeyjar          10,2     0,5     10,7
         b.     1.81 Ferðamál skv. 8. gr. laga nr. 117/1994          72,0     5,0     77,0
     49.      Við 11-371 Orkusjóður
         6.11 Virkjanarannsóknir          50,0     25,0     75,0
     50.      Við 11-399 Ýmis orkumál
         1.18 Hitaveitur á köldum svæðum          45,0     18,0     63,0
     51.      Við 11-411 Byggðastofnun
         a.     1.10 Byggðastofnun          133,4     55,5     188,9
         b.     1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni          65,0     38,0     103,0
     52.      Við 12-402 Fjármálaeftirlitið
         a.     1.01 Fjármálaeftirlitið          209,2     18,8     228,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     18,8     18,8
         c.      Innheimt af ríkistekjum          209,2     -13,8     195,4
         d.      Viðskiptahreyfingar          0,0     13,8     13,8
     53.      Við 14-190 Ýmis verkefni
         a.     1.23 Ýmis umhverfisverkefni          53,2     6,0     59,2
         b.     1.57 Þjóðgarður á Snæfellsnesi, undirbúningur          2,7     10,0     12,7
         c.     1.90 Ýmis verkefni          3,0     1,0     4,0
         d.    Sérstakt yfirlit 20, orðist svo:
               20.     Ýmis verkefni (14-190 1.90).
                        Umhverfisverndarsamtök Íslands                    2,0
                        Óskipt                    2,0
                        Samtals                    4,0
     54.      Við 14-403 Náttúrustofur
         a.     1.10 Náttúrustofa Neskaupstað          5,2     3,5     8,7
         b.     1.12 Náttúrustofa Bolungarvík          5,2     5,0     10,2
     55.      Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
         a.     1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs          13.000,0     3.200,0     16.200,0
         b.      Greitt úr ríkissjóði          12.200,0     3.000,0     15.200,0
         c.      Viðskiptahreyfingar          800,0     200,0     1.000,0