Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 462  —  1. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 2001.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (JónK, EOK, ArnbS, HjálmJ, KPál, ÍGP, ÁJ).    Við 6. gr. Eftirfarandi breytingar verða á greininni:
    a.    Í stað fjárhæðarinnar „480 m.kr.“ í 1. tölul. komi: 500 m.kr.
    b.    2. tölul. falli brott.