Ferill 481. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 943  —  481. mál.
Breytingartillögur


við frv. til l. um breyt. á l. um tekjuskatt og eignarskatt, nr. 75/1981, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (VE, EKG, SAÞ, GunnB, HjÁ).


     1.      Við 1. gr. Á eftir orðunum „A-deild stofnsjóðs samvinnufélaga“ komi: eða samvinnuhlutabréf sem félagsaðilum eru afhent við slíka hækkun séreignarhluta í samvinnufélagi.
     2.      Við 4. gr. Fyrri efnismálsliður orðist svo: Sé samvinnufélagi skipt þannig að fleiri en eitt samvinnufélag eða hlutafélag taki við eignum og skuldum frá félaginu skulu ákvæði þessarar málsgreinar gilda um slíka skiptingu.