Ferill 671. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 1385  —  671. mál.
Nefndarálit


um frv. til l. um skipan opinberra framkvæmda.

Frá minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar.


    Helstu breytingar sem þetta frumvarp felur í sér leiðir af nýju frumvarpi til laga um opinber innkaup. Auk þess er kveðið á um starfsemi og hlutverk Framkvæmdasýslu ríkisins. Nauðsynlegt var að leggja þetta frumvarp fram samhliða fyrrnefndu frumvarpi þar sem afnumin eru ákvæði þeirra laga er snúa að innkaupum og útboðum. Minni hlutinn hefur skilað nefndaráliti um frumvarpið um opinber innkaup. Þar er ítarlega rökstutt að rétt sé að vísa málinu frá, m.a. vegna ágreinings sem óútkljáður er við sveitarfélögin og hugmynda sem fram hafa komið hjá Ríkisendurskoðun og fela í sér grundvallarbreytingu á skipan opinberra framkvæmda, m.a. milli ráðuneytisins og Framkvæmdasýslu ríkisins, sem rétt þykir að fái skoðun áður en frumvörpin verði að lögum. Til þess gafst ekki tíma vegna hraða sem er á afgreiðslu mála. Það eru afleit vinnubrögð og gagnrýnisverð. Minni hlutinn hefur lýst vilja sínum til þess að málið fái betri umfjöllun í nefnd, ágreiningur við sveitarfélögin verði leystur og hugmynd Ríkisendurskoðunar tekin til sérstakrar skoðunar áður en frumvörpin tvö verða að lögum.
    Til þess á að gefast tími í sumar og hægt væri að taka málið fyrir strax á haustþingi, en ekkert hefur komið fram í málsmeðferð nefndarinnar á málinu sem rökstyður þann hraða sem er á afgreiðslu þessara mála.
    Með vísan til framangreinds ítarlegs rökstuðnings minni hlutans við frumvarp um opinber innkaup, 670. mál, leggur minni hlutinn til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 15. maí 2001.


Jóhanna Sigurðardóttir,

frsm.

Margrét Frímannsdóttir.

Ögmundur Jónasson.