2002-02-05 14:01:51# 127. lþ.#F 69.#2. fundur. Verslun með áfengi og tóbak., til 14:02:24| A gert 6 8:1
[prenta uppsett í dálka] 69. fundur, 127. lþ.

Verslun með áfengi og tóbak, frh. 1. umr.

Frv. VE o.fl., 135. mál (smásöluverslun með áfengi). --- Þskj. 135.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:02]

Frv. vísað til 2. umr. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, GunnS, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KA, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LB, MS, MÁ, ÓB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (KolH) greiddi ekki atkv.

6 þm. (ÁRJ, HÁs, LMR, SF, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.