2002-02-11 15:57:39# 127. lþ.#F 74.#2. fundur. Iðnaðarlög., til 15:58:03| A gert 12 9:8
[prenta uppsett í dálka] 74. fundur, 127. lþ.

Iðnaðarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 137. mál (iðnráð). --- Þskj. 734.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:57]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, GunnS, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (ÁSJ, JB, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (GuðjG, GÁS, JóhS, KVM, KolH, MF, SP, StB) fjarstaddir.