2002-04-22 15:06:14# 127. lþ.#F 125.#28. fundur. Eiturefni og hættuleg efni., til 15:06:27| A gert 23 8:47
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 127. lþ.

Eiturefni og hættuleg efni, frh. 3. umr.

Stjfrv., 587. mál (EES-reglur, ósoneyðandi efni). --- Þskj. 917.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:06]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BBj, DO, HÁs, ÍGP, KVM, LMR, ÓÖH, SP, TIO, ÞKG) fjarstaddir.