2002-04-29 14:57:03# 127. lþ.#F 132.#10. fundur. Lyfjalög., til 14:57:26| A gert 30 8:21
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 127. lþ.

Lyfjalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 601. mál (rekstur lyfjabúða o.fl.). --- Þskj. 1395.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:57]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (AKG, ÁSJ, BBj, EKG, EMS, GÁS, GÁ, JóhS, LMR, ÓÖH, TIO) fjarstaddir.