2002-04-30 16:12:17# 127. lþ.#F 134.#11. fundur. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar., til 16:13:47| A gert 7 14:50
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur, 127. lþ.

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 640. mál (heildarlög). --- Þskj. 1434.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:13]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁHösk, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÖ, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, RG, SI, SAÞ, SF, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

14 þm. (BBj, DO, GAK, GÁ, GunnB, KolH, LMR, LB, MF, ÓÖH, SJóh, SP, TIO, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:12]

Árni Steinar Jóhannsson: