2001-12-14 11:07:44# 127. lþ.#F 55.#9. fundur. Umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur., til 11:09:11| A gert 17 16:42
[prenta uppsett í dálka] 55. fundur, 127. lþ.

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 160. mál (gjald til Náttúruverndarráðs). --- Þskj. 161, nál. 572.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:08]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LB, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, VS, ÞSveinb, ÞBack.

12 þm. (ArnbS, EOK, HÁs, KHG, ÓÖH, SP, SvH, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:08]

Kolbrún Halldórsdóttir:


2. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.