2001-12-14 16:00:19# 127. lþ.#F 56.#15. fundur. Umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur., til 16:00:33| A gert 3 9:34
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 127. lþ.

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 160. mál (gjald til Náttúruverndarráðs). --- Þskj. 161.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:00]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KPál, LB, MS, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SÓ, SJS, StB, SvanJ, SvH, VS, ÞSveinb, ÞBack.

16 þm. (ArnbS, EOK, GÁ, HÁs, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, MF, ÓÖH, SP, TIO, VE, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.