Ferill 253. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 1057  —  253. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um fasteignakaup.

Frá allsherjarnefnd.     1.      Við 5. gr. 3. mgr. falli brott.
     2.      Við 14. gr. Í stað orðsins „honum“ í 2. málsl. 2. mgr. komi: gagnaðila hans.
     3.      Við 22. gr. Í stað orðsins „geta“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: geti.
     4.      Við 23. gr. Fyrir aftan orðin „skuli renna til hluta“ í b-lið komi: eða búnaðar.
     5.      Við 25. gr. 2. mgr. falli brott.
     6.      Við 30. gr. Á eftir orðinu „gefur“ í 1. mgr. komi: ekki.
     7.      Við 42. gr. Í stað orðanna „skv. 39. eða 40. gr.“ í 2. mgr. komi: sbr. 39. eða 40. gr.
     8.      Við 52. gr. Í stað orðsins „varð“ í 2. mgr. komi: verður.
     9.      Við 55. gr. Fyrirsögn greinarinnar orðist svo: Tilkynningar.
     10.      VIII. kafli, Ástandsskýrsla o.fl., 62.–68. gr., falli brott.
     11.      Við 69. gr., sem verði 62. gr. Greinin orðist svo:
                  Lög þessi öðlast gildi 1. júní 2002. Lögin gilda einvörðungu um þá samninga sem gerðir verða eftir gildistöku þeirra.
     12.      Við 70. gr. Greinin falli brott.
     13.      Fyrirsögn IX. kafla, sem verði VIII. kafli, verði: Gildistaka.