Ferill 317. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 1351  —  317. mál.
Nefndarálitum till. til þál. um unglingamóttöku og getnaðarvarnir.

Frá heilbrigðis- og trygginganefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið. Nefndinni bárust umsagnir frá Tryggingastofnun ríkisins, heilsugæslunni í Reykjavík, landlæknisembættinu, heilsugæslustöðinni í Hafnarfirði, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Læknafélagi Íslands, umboðsmanni barna, Stéttarfélagi íslenskra félagsráðgjafa og Barnaverndarstofu.
    Nefndin tekur undir efnisatriði tillögugreinarinnar sem og þau sjónarmið sem fram koma í greinargerð með henni. Nefndin telur eðlilegt að efni tillögunnar verði skoðað samhliða tillögu um heilsuvernd í framhaldsskólum, 37. mál, tillögu um mótun heildarstefnu um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana, 233. mál, og tillögu um átraskanir, 337. mál, og sé framlag til vinnu á vegum heilbrigðisráðherra um þróun og breytingar á skipulagi og verkefnum heilsugæslunnar.
    Nefndin leggur til að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar.
    Ólafur Örn Haraldsson, Einar Oddur Kristjánsson og Lára Margrét Ragnarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 18. apríl 2002.Jónína Bjartmarz,


form., frsm.


Katrín Fjeldsted.


Ásta Möller.Ásta R. Jóhannesdóttir.


Margrét Frímannsdóttir.


Þuríður Backman.Prentað upp.